Hopp til innholdet

Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Ofte stilte spørsmål

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode.

Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Søkere kan være spillesteder, kulturhus, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, revy-grupper, øvingsanlegg, klubber, foreninger eller andre som disponerer lokaler for fremføring og utøvelse av musikk, teater og dans.

Dere kan søke om teknisk utstyr eller utbedring av øvingsrom eller scener:

Teknisk utstyr til kulturrom

 • Fremføringsutstyr
 • Øvingsutstyr
 • Servicerapport og teknisk vedlikehold

Bygg og utbedring av kulturrom

 • Akustiske utbedringer av scener og øvingsrom
 • Bygging av øvingslokaler

Det kan vi ikke svare på i forkant. Se på tildelingslistene for å se hvem som har fått tidligere.

I vurderingen av alle søknader til Kulturrom legges det vekt på hvor relevant tiltaket er i forhold til ordningens formål. Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

 • Aktivitet
 • Behov
 • Gjennomføring

Les mer om hva dere bør vektlegge i søknadsbegrunnelsen.

 

Søknader som innvilges kan ofte vise til:

 • Behov for grunnleggende teknisk utstyr til kulturrom som brukes av et fellesskap – der søker kan synliggjøre hvor mange det kommer til gode
 • Utbedring av kulturrom for frivillig kulturliv og det frie, profesjonelle kulturfeltet. Gjerne med mulighet for sambruk og der lokale arrangører, lag og foreninger prioriteres for tilgang til rommet
 • Plan for helhetlige, langsiktige og bærekraftige investeringer

Retningslinjene definerer hva som faller utenfor ordningen. Det gis blant annet ikke tilskudd til rekvisita og forbruksmateriell, personlig utstyr eller utstyr som er kjøpt inn før vedtak om tilskudd er mottatt. Vi anbefaler alle å lese gjennom retningslinjene før dere starter med søknadsarbeidet.

Selv om retningslinjene definerer konkrete avgrensninger mottar vi i tillegg en rekke søknader om utstyr og tiltak vi ikke har anledning til å prioritere.

Kulturrom gir tilskudd til det tekniske grunnutstyret som er nødvendig for øving og fremføring av musikk, teater og dans. Hver enkelt søker må definere sitt grunnleggende behov og argumentere for hvorfor dette utstyret/tiltaket er avgjørende for den planlagte aktiviteten.

Søknader om utstyr som kan betegnes som spesialutstyr vil i de fleste tilfeller ikke bli prioritert. Det samme gjelder utstyr som ikke vil være i bruk gjennom hele året.

Det er et stort press på ordningen, og vi mottar stadig søknader som definerer nye behov. Vi jobber hele tiden med å tilpasse ordningen sånn at den på en best mulig måte kan bidra til å bygge opp kulturrom med en grunnleggende infrastruktur som kan brukes av mange. Vi ser likevel at det er en del utstyr/ tiltak vi ikke har anledning til å prioritere innenfor de gitte rammene.

Under finner dere noen eksempler på hva Kulturrom mottar søknader om tilskudd til, men som vi per i dag ikke betegner som teknisk grunnutstyr til øving og fremføring av musikk, teater og dans, og som vi derfor normalt ikke har anledning til å prioritere:

 • AV- utstyr (projektor/lerret)
 • Strømmeutstyr
 • Kulisser, scenografi, kostymer, sminke,
 • Transportmiddel (f.eks. tilhenger).
 • Bygging av lager
 • Verktøy, stiger, talerstol og teleslynge.
 • Barrikader.
 • Lyd og bildeoverføring til øvrige lokaler/tilstøtende lokaler
 • Miljøbelysning og sallys./lys i publikumsområde.
 • Strøm (f.eks kostnader tilknyttet elektriker).
 • Honorar og reisekostnader til instruktører, regissører og lignende).
 • Løpende kostnader tilknyttet husleie, elektrisitet, internett og lignende.
 • Brannvern, ventilasjon, rømningsveier, VVS, universell utforming, HMS-tiltak og heis.
 • Forbruksvarer, som f.eks trommeskinn, gitarstrenger, instrumentstativ, lyspærer, gaffatape, røykvæske
 • Rekvisita som f. eks noter, uniformer, drillutstyr og lignende

Eksemplene listet opp her er ikke uttømmende.

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak og stiller krav til egenandel.

Det kan budsjetteres med tilskudd på inntil 75 % av investeringen (inntil 50% for kommunale aktører).

Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% inngår i investeringen på det vedtaket omfatter (minimum 50 % for kommunale aktører).

Det er ingen øvre grense for søknadssum til Kulturrom. For øvingsutstyr opererer vi med standardsatser for mye av det som kan søkes om. Les mer om øvingsutstyr og standardsatser her.

Det fine med Kulturrom som ordning er at vi skal sikre infrastruktur for kulturen over hele landet. Denne infrastrukturen, altså disse lokalene, har samme behov uansett hvem som skal bruke dem; De må være egnet til formålet, ha god akustikk og nødvendig utstyr.

Vi skiller derfor ikke mellom søkere ut fra hvem som skal stå på scenen eller bruke lokalet så lenge hovedaktiviteten er musikk, teater eller dans. Vi forvalter fellesskapets midler og skal bruke disse på gode tiltak over hele landet.

For større søknader er det viktig at driften av lokalet er profesjonell og at det finnes gode rutiner for oppfølging av teknisk utstyr. Kulturrom er en ordning for frivilligheten og for det frie, profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Det skal være enkelt å søke om nødvendig utstyr til øving, mens det kreves mer av en søker som drifter en scene med teknisk utstyr eller skal bygge øvingsrom.

I vurderingen av alle søknader til Kulturrom legges det vekt på hvor relevant tiltaket er i forhold til ordningens formål. Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

 • Aktivitet
 • Behov
 • Gjennomføring

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september hvert år.

Det er ca tre måneder behandlingstid.

Merk: Søknader om tilskudd til utarbeidelse av akustisk forprosjektrapport og søknader om hastebehandling av utstyr til øvingsrom vil behandles løpende. Søknader med løpende frist har normalt 2-6 ukers behandlingstid.

Vi anbefaler at dere leser dere godt opp på de ulike tilskuddsområdene og tips til søknad.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.