Hopp til innholdet

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler.

I 2019 ble Kulturrom utvidet til en sjangerfri ordning, og siden utvidelsen har formålet vært å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom har hovedsøknadsfrister: 1. mars og 1. september. Hvert år tildeler ordningen over 50 mill i tilskudd til små og store tiltak over hele landet.

Kulturrom for kor

Utvidelsen av Kulturrom innebar blant annet at kor ble omfattet av ordningen, og siden første søknadsfrist i 2020 har det vært mulig for kor å søke om tilskudd til grunnleggende teknisk utstyr og utbedring av øvingslokaler.

På denne siden har vi samlet relevant informasjon for kor som ønsker å søke tilskudd fra Kulturrom, og vi oppsummerer her hva kor kan søke om tilskudd til samt gir tips til søknaden.

Husk at et alle som søker tilskudd fra Kulturrom må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv! Les Kulturroms nye retningslinjer (fra 1. januar 2024) for mer informasjon.

Gå til overskrifter i denne saken:

Om Kulturrom
Øvingsutstyr
Fremføringsutstyr
Utbedring av lokaler
Tips til søknadsarbeidet
Gode eksempler fra tidligere tildelinger

Et kor synger i en kirke

Valestrand Mannskor fikk 22 000 kroner til øvingsutstyr i 2020. Foto: Bror E. Eriksen

Hva kan kor søke om tilskudd til:

Øvingsutstyr:

Mange kor har behov for noe teknisk utstyr i forbindelse med øving, og kor kan søke om tilskudd til øvingsutstyr til felles benyttelse. Dette inkluderer først og fremst sanganlegg og keyboard, men for kor med band kan det også søkes om tilskudd til øvrig backline og øvingsutstyr.

Tilskudd til øvingsutstyr gis primært i henhold til Kulturrroms standardsatser. Hvis dere ønsker å søke om tilskudd til annet øvingsutstyr enn det som omfattes av Kulturroms standardsatser må behovet for dette synliggjøres og begrunnes godt i søknaden.

Kulturrom ønsker at utstyret det gis tilskudd til kommet flest mulig til gode, og hvis dere kan vise til sambruk vil det styrke søknaden.

For å motta tilskudd må koret vise til et tilstrekkelig antall medlemmer. En vokalgruppe på 5 sangere vil ikke være mange nok til å motta tilskudd. I slike tilfeller anbefaler vi flere aktører å gå sammen om en søknad.

Kulturrom mottar jevnlig søknader om tilskudd til trådløse mikrofoner som skal benyttes til øving. Trådløse mikrofoner vurderes per i dag ikke som grunnleggende teknisk utstyr til øving, og dette gis det ikke tilskudd til. Det gis heller ikke tilskudd til notestativ og annen rekvisita, eller utstyr til personlig bruk (som f.eks ipad til dirigent).

 

Fremføringsutstyr:

De fleste kor vil ha behov for grunnleggende fremføringsutstyr i forbindelse med konserter (PA, lydmikser, trådløse mikrofonsystemer, lyskilder etc). I de færreste tilfeller vil et enkeltstående kor ha mulighet til å motta tilskudd til eget fremføringsutstyr.

Kulturrom jobber for at det over hele landet skal finnes lokaler med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange. I de fleste tilfeller vil det derfor være mest hensiktsmessig at scenen (samfunnshuset/spillestedet/kulturhuset) som koret benytter til konserter søker om det nødvendige, grunnleggende fremføringsutstyret.

Kulturrom mottar og innvilger mange søknader fra samfunnshus, kulturhus og andre scener som brukes til flere sjangre og uttrykk, noe som bidrar til at flest mulig aktører får nytte av tilskuddet og tilgang til utstyret. I noen tilfeller søker og innvilges kirker tilskudd til fremføringsutstyr på vegne av flere kor.

I de tilfellene et kor drifter sitt eget konsertlokale og søker om fremføringsutstyr til dette vil det være vesentlig å synliggjøre et behov lokalt, og at det tilrettelegges for sambruk med andre lokale aktører. Det er verdt å merke seg at en slik tildeling normalt vil være begrenset til mindre utstyrspakker, og at det stilles krav til en høy arrangementsfrekvens på årsbasis.

 

Lokaler:

bedre lydforhold og forbedring av lokaler kan gjøre en stor forskjell i mange rom som benyttes av kor. Ta en titt på disse tilskuddsområdene hvis dere øver eller arrangerer konserter i et kulturom med utfordrende akustikk, hvis dere har behov for å bygge en liten scene eller hvis dere ønsker å anskaffe sceneinndekning, scenetepper, kortrapper med mer.

Som for fremføringsutstyr vil det ofte være hensiktsmessig at den som drifter eller eier lokalet søker på vegne av flere kor eller aktører. I de tilfellene et kor drifter eller eier sitt eget øvingslokale, og søker om tilskudd til utbedringer av dette, vil det å synliggjøre planlagt sambruk med andre aktører styrke søknaden.

Husk at det for Bedre lokaler (under 100 000,-) kreves en langsiktig leieavtale, og at tiltakene det søkes tilskudd til ikke kan ha en kostnadsramme på mer enn 100 000,-.

Lokalet det øves i kan ikke være i privat bolig og leieavtale må kunne legges ved søknaden

Et enkeltstående kor kan som hovedregel ikke søke om/ vil normalt ikke motta tilskudd til Bygg, utbedring og akustikk (over 100 000,-). Hvis dere opplever at det lokale kulturlivet mangler tilgang til egnede kulturrom til øving og fremføring, og dere ønsker å initiere et slikt tiltak, oppfordrer vi dere likevel til å ta kontakt for å se på muligheten for tilskudd.

Tips til søknadsarbeidet

 • Vær konkret når dere beskriver koret:
  – Hvor holder dere til?
  – Hvordan er dere organisert?
  – Hvor mange medlemmer har dere?
  – Hvilke kulturrom benytter dere til øving og fremføring.
  – Hvilke andre kor eller lag øver i samme lokale og som også vil kunne benytte utstyret?
  Og hvordan tilrettelegger dere for sambruk?
  – Hvilken aktivitet gjennomfører dere på årsbasis (øving og fremføring)
 • Vær konkret når dere begrunner behovet for utstyret:
  – Hvorfor trenger dere utstyret og hva skal dere bruke det til.
  – Hvor ofte vil utstyret bli brukt?
  – Hvilket utstyr besitter dere per i dag.
  – Opplys om behovet lokalt, og hvem som vil få nytte av tilskuddet.
 • Legg ved alle obligatoriske vedlegg.
 • Ta kontakt hvis dere har spørsmål
Barn synger og spiller på en scene

Vanvikan Samfunnshus mottok i 2021 tilskudd til lydutstyr på kr 72 000. Foto: Vanvikan Samfunnshus

Gode eksempler

Siden 2020 har en rekke kor mottatt tilskudd fra Kulturrom, og under finner dere noen eksempler på tidligere tilskuddsmottakere:

 • Abildsø Skoles Kor mottok i 2020 et tilskudd på 11 400,- til mikrofoner med stativ og keyboard.
 • Mannskoret Chess mottok i 2021 et tilskudd på 24 000,- til sanganlegg.
 • Vanvikan Samfunnshus mottok i 2021 tilskudd til lydutstyr på kr 72 000. Samfunnshuset søkte på vegne av flere lokale lag og foreninger blant annet kor
 • Fagerborg menighet mottok i 2019 tilskudd på kr 73 000 til kortrapper til felles benyttelse for åtte lokale kor.
 • Haukås Musikkhus mottok i 2019 kr 54 000 til akustisk utbedring av ett øvingsrom til korps og kor.
 • Teateret i Kristiansand mottok i 2021 tilskudd på kr 1 088 000 til lydanlegg til hovedscenen. Teateret søkte på vegne av samlet lokalt kulturliv, inkludert tre kor og scenen skal være «en mellomscene på reisen mellom kjelleren og Kilden».

 

Ta kontakt om dere har spørsmål eller lurer på om dere kan søke!

Akustikkmåling av rom

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for kor som har behov for å utrede om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke. Kostnadsrammen er begrenset til kr 10 000 og en akustikkmåling kan gjennomføres av deres regionale musikkråd.

LES MER OM ORDNINGEN HER