Hopp til innholdet

Bedre lokaler og lydforhold (under 100 000,-)

Kulturrom gir tilskudd til bedre lydforhold og forbedring av lokaler innen musikk, dans og teater.

 

Dere kan her søke om tilskudd til å

 • Forbedre lydforholdene i et lokale

 • Bygge et dansegulv, eller en liten scene

 • Kjøpe inn dansematter, ballettbarrer, speil, scenetepper o.l

 • Lysblending, sceneinndekning mm

Hvordan vet vi hva vi trenger?

 

Merk: Totalkostnaden på tiltaket dere søker om kan ikke være mer enn 100 000,-

 

Søknadsfristen er 1. mars og 1. september hvert år. Dere får vanligvis svar på søknaden innen 3 måneder etter søknadsfristen.

 

Tilskuddsområdet het tidligere «Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak»

Dette tilskuddsområdet er relevant for dere som øver, eller fremfører i et lokale med dårlig akustikk. Det er også relevant for dere som vil gjøre et kulturlokale bedre for publikum eller utøvere.

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans.

Søkere kan for eksempel være

 • spillesteder
 • kulturhus og ungdomshus
 • øvingsfelleskap eller øvingsanlegg
 • ensembler, spelemannslag, storband
 • kor, korps, orkestre
 • teater- og revygrupper
 • klubber, lag og foreninger

Vi gir ikke tilskudd til:

 • enkeltstående band, kompanier eller utøvere
 • enkeltpersonforetak 
 • utvikling av enkeltpersoners private eiendom og næringsvirksomhet 
 • øvingsrom i bygg regulert til boligformål 
 • Tiltak som er definert under et annet offentlig ansvarsområde. For eksempel være undervisningslokaler som kun brukes til skole eller kulturskole. 

Se våre retningslinjer for utfyllende oversikt.

Bedre lydforhold

Dere kan få tilskudd til å forbedre lydforholdene i et lokale. Det kan dere gjøre ved å bruke materialer som sprer eller absorberer lyden. Målet er å forbedre lydkvaliteten i et rom ved å redusere etterklang, støy og uønsket ekko.

Tilskudd til å forbedre lokaler

Dere kan få tilskudd til langsiktige investeringer, som vil forbedre et scenelokale, øvingsrom eller prøvelokale. For eksempel kan dere søke om tilskudd til å bygge et dansegulv, eller en liten scene. Dere kan også søke om tilskudd til å kjøpe inn dansematter, ballettbarrer, speil og scenetepper.

 

Merk: Større tiltak krever akustisk forprosjekt

Planlegger dere å gjennomføre mer omfattende tiltak må dere først søke om å gjennomføre et akustisk forprosjekt. Et forprosjekt vil kunne gi avgjørende informasjon for dere som planlegger å etablere en scene, øvingsrom eller prøvelokaler i eksisterende bygg. For dere som planlegger utbedringer av eksisterende rom som kan påvirke akustikken (som å flytte en vegg, isolere mot naboer eller bytte ut vinduer, gardiner, gulv eller dører) vil en forprosjektrapport gi dere viktig informasjon i forkant og beskrive tiltak og kostnader.

Ressurser
Her har vi samlet noen ressurser og gode eksempler for dere som vurdere å søke, men ikke vet helt hvordan dere skal gå fram:

NYTTIGE RESSURSER


Ulike uttrykk – ulike krav

At et øvingsrom eller fremføringslokale er tilpasset bruken er viktig for både utøvere og publikum, og forskjellige typer kulturaktivitet stiller ulike krav til lokalets størrelse, utforming og egenskaper.

På kulturlokaler.no har vi laget noen enkle sjekklister for rom som skal brukes til:

 1. Folkedans
 2. Teater
 3. Dans
 4. Korps
 5. Kor
 6. Band

I noen tilfeller er det enkle forbedringer som kan løfte kvaliteten på rommet og opplevelsen for de som utøver eller opplever kultur. I andre tilfeller trengs det større tiltak.

Kartlegging
Det er viktig at dere blir bevisste på hva som er god akustikk, godt nok gulv og grunnleggende utstyr for aktiviteten som skal skje i lokalet. Vi anbefaler alle å kartlegge egne behov samtidig som det gjennomføres en akustikkmåling (tilstandsrapport) eller akustisk forprosjekt (hvis dere vet at dere må gjennomføre større utbedringer).

Akustikk
God akustikk bidrar til en bedre lydopplevelse, og kan forhindre eventuelle hørselsskader.

Et flerbruksrom bør ha fleksible løsninger for å skape egnet akustikk (lydabsorberende tepper, gardiner eller vendbare elementer som enkelt kan endre rommets akustiske egenskaper).

Les mer: NYTTIGE RESSURSER

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak og dere må derfor selv finansiere deler av det dere skal gjennomføre. Søkere må budsjettere med en egenandel på minimum 25%. For kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål stiller vi krav til minimum 50% egenandel. 

Det vil si at kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål kan få inntil 50 000 kr i tilskudd, og andre søkere kan få inntil 75 000 kr. I noen tilfeller kan vi vurdere å gi høyere tilskudd til forbedring av lokaler. Dette gjelder ikke tiltak for bedre lydforhold. 

Når dere rapporterer til Kulturrom, så må dere vise at dere har delfinansiert med gjeldende egenandel.

 

Merk: Hvis dere søker om tiltak som vil koste mer enn 100 000 kr, må dere først gjennomføre et akustisk forprosjekt. Deretter må dere søke fra tilskuddsområdet Bedre lokaler og lydforhold (over 100 000,-).

 

Lyderhorn Skolebrass fikk i 2020 tilskudd til lydabsorbenter på vegger og frittstående akustikkplater for å redusere støy i et stort øvingsrom.

KRA – Kunst Rom Arbeid i Stavanger har mottatt fem tilskudd fra Kulturrom. I 2021 fikk de tilskudd til akkustikkplater og moltongardiner i et lokale som brukes til dans, visuell kunst og musikk.

For flere eksempler på tilskuddsmottakere se tildelingslistene til Kulturrom.

Les sak med Gode eksempler og nyttige ressurser

Alle som søker må vise at de har et langsiktig perspektiv, et reelt behov for tilskudd og at tiltaket vil komme mange til gode. Dere må også kunne vise til aktivitet innen musikk, dans eller teater gjennom hele året.

Søkere må også ha et organisasjonsnummer.

Se Kulturroms retningslinjer for mer informasjon om krav til søkere. 

I søknadsskjemaet vil dere bli bedt om å fylle ut følgende:

Virksomhet: Navn på virksomhet, organisasjonsnummer, etableringsår, fylke og kommune.

Driftsansvarlig/daglig leder/frivillig leder/annet: Navn og kontaktinformasjon.

Teknisk ansvarlig: Navn og kontaktinformasjon.

Beskrivelse av virksomhet:Hvem er dere? Hvor holder virksomheten til? Hva er formålet med virksomheten? Hvordan er driften (planlagt) organisert?

Lokaler og leieforhold: Hvor lenge har dere vært tilknyttet lokalet? Hvem eier bygget? Hva er varighet på leieavtalen?

Hva brukes lokalet til?
• Fremføringslokale – publikumskapasitet og antall kulturarrangementer innen musikk, dans og teater.
• Øvingslokale – antall rom, antall band/lag, antall utøvere, timer lokalene er tilgjengelig per uke og antall uker lokalene er tilgjengelig per år.

Beskrivelse av aktivitet: Hva er virksomhetens hovedaktivitet, og er dette rettet mot musikk, dans eller teater? Hva skjer, eller hva skal skje i lokalet det søkes om tilskudd til? Brukes lokalet til øving, fremføring eller begge deler? Hvilken aktivitet vil et tilskudd eventuelt bidra til å skape?

Budsjett: Utfylling av totalkostnad for omsøkt utstyr iht. søknadsbudsjett og søknadssum til Kulturrom. Søker dere med eller uten mva? Søker dere på vegne av et ideelt aksjeselskap? Dere skal også si noe om gjennomføringsevne uten tilskudd fra Kulturrom.

Søknadsbegrunnelse: Hvorfor trenger dere omsøkt tiltak? Hvilken forskjell vil et tilskudd utgjøre for dere? Hva skal gjøres og når skal det skje?

Kort sammendrag

Andre opplysninger: Her kan dere legge til andre opplysninger dere mener er relevant for vurdering av søknad.

Kontaktperson for søknad: All videre korrespondanse vil skje gjennom portalen og kontaktpersonen som oppgis her vil få mailvarsel. Husk at søknaden er tilknyttet brukeren som opprettet søknaden. Dersom en annen skal ha tilgang til søknaden, må det opprettes en ny bruker i portalen.

Alle søknader må inneholde

 • en signert leieavtale, en intensjonsavtale, eller tilsvarende dokumentasjon på langsiktig bruk av lokalet.
 • et styregodkjent og signert regnskap for virksomheten.
 • søknadsbudsjett som spesifiserer kostnadene til tiltaket, hvor mye dere søker om og hvilke andre finansieringskilder dere har.
 • målsatte skisser eller tegninger (lengde, bredde og høyde) med en enkel beskrivelse av hvilke materialer det er i tak, gulv og vegger.
 • vedtekter dersom dere søker på vegne av et ideelt aksjeselskap

Hvor kan dere søke?

Vi anbefaler at dere leser hvordan søke tilskudd før dere søker. Når dere er klare til å søke logger dere inn i søknadsportalen.

 

 

Fra og med 1. januar 2024 gjelder oppdaterte retningslinjer for søknader til Kulturrom. Noen av endringene består av:
 • Vi stiller krav om 50% egenandel for både kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål.
Les mer om alle nye endringer her og hva det betyr for dere.