Hopp til innholdet

Om Kulturrom

Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

 

 

 

Del 1: Søke tilskudd

1.1 Hva kan dere få tilskudd til?

–       Teknisk utstyr til kulturrom

–       Bygg og utbedring av kulturrom

*Det kan i tillegg finnes prøveordninger som skal dekke et nytt eller midlertidig behov hos Kulturroms søkere

1.2    Hvem kan søke

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

 

1.3    Hva er utenfor ordningen

i. Det gis ikke tilskudd til utstyr som er anskaffet, eller tiltak som er gjennomført, før vedtak om tildeling er mottatt
ii. Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr
iii. Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller inn under annet offentlig ansvarsområde
iv. Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller inn under andre statlige finansierte ordninger
v. Det gis ikke tilskudd til utstyr som skal leies ut på kommersielle vilkår
vi. Det gis ikke tilskudd når søker vurderes å ha tilstrekkelig egenfinansieringsevne til å gjennomføre tiltaket
vii. Det gis ikke tilskudd til rekvisita og forbruksmateriell
viii. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, eller tiltak som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet.

1.4      Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturroms elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrom. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningens formål, vil bli avvist.

For tilskudd over 50.000,- må søker være registrert i enhetsregisteret.

1.5     Hvor mye kan dere søke om?

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak og stiller krav til egenandel.

Det kan budsjetteres med tilskudd på inntil 75 % av investeringen (inntil 50% for kommunale aktører).

Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% inngår i investeringen på det vedtaket omfatter (minimum 50 % for kommunale aktører).

1.6     Hvordan vurderes søknadene?

I vurderingen av alle søknader til Kulturrom legges det vekt på hvor relevant tiltaket er i forhold til ordningens formål. Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

  • Aktivitet
  • Behov
  • Gjennomføring

I tillegg til disse overordnede prioriteringene vil Kulturrom i perioder kunne ha særskilte fokusområder.

(les mer om hvordan dere skriver en god søknadsbegrunnelse)

 

 

Del 2: Fått tilskudd?

 

2.1. Aksept av vedtak

Tilskudd aksepteres gjennom retur av signert tilskuddsavtale. Tilskudd som ikke er akseptert innen oppgitte frister bortfaller.

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i tråd med offentlig lovverk.

2.2 Rapportering

Tilskudd som ikke er rapportert innen oppgitte frister bortfaller.

2.3 Mislighold

Ved mislighold av avtale eller tilskudd kan Kulturrom kreve tilskudd tilbakebetalt.

 

 

Del 3: Fått avslag?

3.1    Klagebehandling

Søker har rett til å klage på vedtak, men prioritering kan ikke påklages.

Kulturroms styre er klageorgan og behandler klager iht. Kulturroms klageinstruks. Klagen må være begrunnet. Klagefristen er tre uker fra vedtak er sendt til søker. Styrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

 

Disse retningslinjene erstatter tidligere «Generelle vilkår» er gjeldende for alle søkere fra og med januar 2021.