Hopp til innholdet

Formål 

Kulturroms formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvings- og prøvelokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet.

Kulturrom administrerer offentlige tilskudd til formålet.

 

Retningslinjene er vedtatt av Kulturroms styre 14. november 2023 og gjeldende fra 1. januar 2024.

Om Kulturrom 

Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Tilskuddene skal gå til langsiktige og helhetlig investeringer i utstyr og lokaler som kommer det frie, profesjonelle kulturfeltet og frivillig kulturliv til gode.

Del 1: Søke tilskudd

1.1 Hva gir Kulturrom tilskudd til?

  • Teknisk utstyr: Grunnleggende teknisk utstyr til øving og fremføring
  • Lokaler: Bedre akustikk og utbedring av øvingrom, prøve- og fremføringslokaler

*Det kan i tillegg finnes prøveordninger som skal dekke et nytt eller midlertidig behov hos Kulturroms søkere

Tiltaket må bidra til å oppnå formålet med ordningen.

Tiltaket må komme et fellesskap til gode.

Eksempler på grunnleggende teknisk utstyr

 

Eksempler på bedre lokaler og lydforhold

1.2 Hvem gir Kulturrom tilskudd til?

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans.

Søker må ha et organisasjonsnummer.

Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

1.3 Hva er utenfor ordningen

i.   Det gis ikke tilskudd til utstyr som allerede er kjøpt inn, eller tiltak som er gjennomført, før vedtak om tildeling er mottatt
ii.  Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr
iii. Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller inn under annet offentlig ansvarsområde (som for eksempel skole, kulturskole eller helse & omsorg)
iv.  Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller inn under andre statlige finansierte ordninger (slik som Instrumentfondet, Frifond eller tiltak som allerede har fått tilskudd fra ARENA i Kulturrådet eller Regionale kulturbygg)
v.   Det gis ikke tilskudd til utstyr som skal leies ut på kommersielle vilkår
vi.  Det gis ikke tilskudd når søker vurderes å ha tilstrekkelig egenfinansieringsevne til å gjennomføre tiltaket
vii. Det gis ikke tilskudd til rekvisita og forbruksmateriell
viii. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, eller tiltak som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet.
iv. Det gis ikke tilskudd enkeltstående arrangement eller tiltak som gjelder for et begrenset tidsrom.

 

1.4 Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturroms søknadsportal innen søknadsfristen.

Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrom.

Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal fylles ut, og all obligatorisk dokumentasjon legges ved.

1.5 Tilskudd og egenandel

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak og det stilles krav om egenandel.

Kommunale søkere og aksjeselskap må budsjettere med en egenandel på minimum 50%. Ideelle virksomheter, som lag, foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap m.m., må budsjettere med en egenandel på minimum 25%.

Merk: For tilskudd til Grønnere investeringer gjelder egne retningslinjer og krav til egenandel. Også ved tilskudd til akustisk forprosjekt kan det i noen tilfeller gjøres unntak for krav til egenandel. Dette må begrunnes.

1.6 Hvem vurderer søknadene?

Søknadene vurderes av et fordelingsutvalg som er sammensatt av medlemmer med god kjennskap til feltets behov og geografisk spredning. (Les mer om Fordelingsutvalget)

1.7 Hva blir vektlagt når søknadene vurderes?

Når søknadene til Kulturrom blir vurdert legges det vekt på i hvilken grad tiltaket vil bidra til å oppnå formålet med ordningen.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

  • Aktivitet: Søknader som kan vise til høy aktivitet ut ifra lokale forhold vil bli prioritert. Samarbeid og sambruk vektlegges, og det må i søknaden synliggjøres hvilken aktivitet et tilskudd vil bidra til. Ikke-kommersielle aktører vil prioriteres.
  • Behov: Søknader som kan vise til et godt begrunnet behov vil bli prioritert. En god søknadsbegrunnelse er konkret og sier noe om hva det søkes tilskudd til og hvorfor dere har behov for utstyret eller tiltaket. Hvor mange som vil få nytte at utstyret eller tiltaket vil bli vektlagt.
  • Gjennomføring: Søknader som kan vise til en helhetlig plan for langsiktige investeringer vil bli prioritert. Det må i søknaden synliggjøres hvorfor et tilskudd fra Kulturrom er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Grønnere innkjøp vil bli vektlagt.

 

 

Del 2: Ved tilskudd

2.1 Aksept av vedtak

Tilskudd aksepteres gjennom signering av tilskuddsavtale. Tilskudd som ikke er akseptert innen oppgitte frister bortfaller.

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i tråd med offentlig lovverk.

2.2 Rapportering

Alle som mottar tilskudd må rapportere på hvordan tilskuddet er brukt. Eventuell omdisponering av tilskudd skal alltid godkjennes i forkant. Det skal rapporteres for hele investeringen, inkludert egenandel.

For tilskudd til bedre lokaler, bygg, utbedringer og akustikk kan det rapporteres med prosjektregnskap.

Det er mulig å søke om utsatt rapporteringsfrist i søknadsportalen.

Tilskudd som ikke er rapportert innen oppgitte frister bortfaller.

  • Se: Fått tilskudd (her kan du lese om utbetaling, rapportering, forskudd mm.)

2.3 Mislighold

Ved mislighold av avtale eller tilskudd kan Kulturrom kreve tilskudd tilbakebetalt.

Del 3: Ved avslag

3.1 Klagebehandling

Søker har rett til å klage på vedtak, men prioritering kan ikke påklages.

Kulturroms styre er klageorgan og behandler klager iht. Kulturroms klageinstruks. Klagen må være begrunnet. Klagefristen er tre uker fra vedtak er sendt til søker. Styrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

Retningslinjene er vedtatt i styret til Kulturrom 14. november 2023 og gjeldende fra 2024. Alle tidligere søkere forholder seg til tilsendte og gjendende retningslinjer ved søknadsstidspunkt.

LAST NED RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2021 – 2023 HER