Hopp til innholdet

Bevisste og langsiktige innkjøp er bra for miljøet, og Kulturrom har helt siden oppstart fokusert på at utstyr som kjøpes med tilskudd skal være holdbart og av god kvalitet, med en forventet levetid på minimum 7- 10 år.

 

Husk at de grønneste innkjøpene er de som ikke blir gjort!

Grønne innkjøp er definert som prosessen med å kjøpe varer og tjenester med lav miljømessig påvirkning i levetiden, sammenlignet med varer og tjenester som ellers ville blitt kjøpt.

Som en del av arbeidet med Grønt veikart for kunst- og kultursektoren ønsker Kulturrom å bidra til at dere kan gjøre grønnere investeringer. Derfor lanserer nå Kulturrom en sjekkliste for grønnere innkjøp av teknisk utstyr.

Vi håper at både våre tilskuddsmottakere og andre i bransjen vil bruke den aktivt og ofte!

Sjekkliste

1 Vurder innkjøpet en ekstra gang: trengs det virkelig?

Animert Skrutrekker og skiftenøkkel
 • Har dere et reelt behov for alt det tekniske utstyret dere tenker å kjøpe? Kan deler av innkjøpet reduseres eller utsettes?
 • Kan utstyret dere allerede har repareres, oppgraderes eller utbedres?

Husk at Kulturrom har egne ordninger for utarbeidelse av servicerapport og reparasjon.

 • Kan dere leie eller låne utstyr dere ikke kommer til å bruke så ofte, eller utstyr som per i dag ikke har tilstrekkelig forventet levetid? Sjekk om det kan etableres løsninger for sambruk lokalt.
 • Undersøk muligheten for å kjøpe deler av utstyret brukt.

Husk at Kulturrom har åpnet for innkjøp av brukt øvingsutstyr.

 

Les mer om brukt vs. nytt fremføringsutstyr

2 Hvordan planlegge for et grønnere innkjøp?

 • Sett av nok tid til å planlegge innkjøpet og tenk gjennom hvordan dere kan sikre at utstyret får en lengst mulig levetid.
 1. Hvem skal ha ansvaret for oppfølging og vedlikehold av utstyret? Er dette en tjeneste dere har behov for å kjøpe, eller har dere den nødvendige kompetansen selv?
 2. Hvordan skal utstyret lagres? Trenger dere å kjøpe inn flighter eller etablere nye systemer for oppbevaring?
 3. Hva skal utstyret brukes til, og hvem skal bruke det? Kjøp inn utstyr som er tilpasset bruken og brukerne og husk at opplæring og riktig bruk er en forutsetning for lang levetid.
 • Sett av nok tid til å kartlegge markedet og tenk på langtidseffektene av det grønne innkjøpet dere planlegger.
 1. Let etter gode eksempler, og undersøk om dere kan bruke etablerte standarder og systemer. Se flere ressurser i verktøykassa.
 2. Er det mulig å velge teknisk utstyr som sparer CO2 i produksjon og bruk? Er det mulig å spare strøm ved å bruke utstyret mer effektivt? Se etter produkter som er designet for reparasjon, som er miljøsertifisert eller laget av resirkulert materiale.
 3. Kan dere benytte en lokal leverandør, eller kan dere etablere nye samarbeid lokalt når det kommer til service og reparasjon.

Høsten 2022 lanserte Kulturrom et pilotprosjekt for ekstra tilskudd til grønnere innkjøp og januar 2024 lyste vi ut 10 MNOK i en egen satsing på Grønnere investeringer

Les mer om Grønnere investeringer her

 

 • Sett av nok økonomiske ressurser.
 • Husk at det å investere i dyrere og mer varig utstyr nå, kan gi økonomiske besparelser over tid. Grønne innkjøp innebærer at dere må ta hensyn til totalverdien gjennom hele livsløpet til det tekniske utstyret i stedet for å kjøpe ut fra det som er billigst her og nå.

3 Hvordan gjennomføre et grønnere innkjøp?

Bilde av to animerte trær og en sol
 • Vær tydelig på at miljø- og bærekraft vil vektlegges i dialogen med leverandør.
 • Still krav til forventet levetid på utstyret dere vurderer.

Husk at Kulturrom legger til grunn en forventet levetid på minimum 7- 10 år.

 • Pass på at utstyret kan repareres og at det finnes tilgang på reservedeler.
 • Still krav til leverandøren om opplæring i bruk og vedlikehold av det tekniske utstyret.
 • Utfordre leverandørene til å strekke seg lengre når det kommer til serviceavtale, reparasjon, reservedeler eller utvidet garanti.
 • Still spørsmål til leverandørene om de har teknisk utstyr laget av miljøvennlig, gjenvunnet eller gjenvinnbart materiale.
 • Etterspør bærekraftig materialvalg ikke bare i det tekniske utstyret, men også i emballasje eller frakt. F.eks. kan dere sette krav om at emballasjen kan brukes flere ganger og er gjenvinnbar, eller at all transport skal være med elektriske biler.

4 Hvordan følge opp et grønt innkjøp?

animert gjenbrukssymbol
 • Bruk utstyret riktig og send utstyret på service ved behov.
 • Oppdatere og tilpass vedlikeholdsplanen.

Husk at Kulturrom har et eget fagutviklingsprogram som tilbyr blant annet kurs, møteplasser og digitale ressurssider.

 • Gi opplæring til nye brukere.
 • Vit hva dere har og hvor dere har det! Er det mulig å selge eller ombruke utstyr dere ikke lenger har nytte av? Kan salg eller ombruk av dette utstyret bidra til å skape ny aktivitet lokalt?
 • Ha fokus på å videreutvikle grønn innkjøpskompetanse. Tør å tenke nytt.
 • Del erfaringer fra innkjøpsprosessen med andre!

Bakgrunn for sjekklisten

Å gjøre bærekraftige valg når det gjelder innkjøp i hele organisasjonen styrker ikke bare omdømmet, men bidrar også til å nå FNs bærekraftsmål nummer 12 om bærekraftig produksjon og forbruk.

Hvem man handler med, er nesten like viktig som hva man kjøper. Det hviler på hver enkelt bedrift å forsikre seg om at ulike leverandører har miljøvennlig, sunn og etisk praksis gjennom hele verdikjeden.

Les mer + –

Fra lineær til sirkulær økonomi

Effektiv ressursutnyttelse er det god økonomi handler om. I dag har vi en lineær økonomi der vi utvinner naturressurser, bearbeider dem, produserer, forbruker, og til slutt kaster vi produktene på søppelfyllinga.

Det vi skal bevege oss over til er en sirkulær økonomi der vi bruker og tar vare på ressursene sånn at vi unngår at avfall oppstår. Da handler det om å forvalte og utnytte ressursene på en slik måte at de gir samfunnet høyest mulig verdi og nytte lengst mulig. Dette gjøres både gjennom bedre design, ved å sikre økt levetid, sørge for vedlikehold og reparasjon, og å legge til rette for mer gjenbruk og økt gjenvinning av ressursene.

Les mer + –

Ressurseffektivitet og lang levetid

Bilde som beskriver prosessen med å redusere avfall

Når dere skal kvitte dere med eller kjøpe inn teknisk sceneutstyr, bør dere som hovedregel følge prioriteringene i avfallshierarkiet. Pyramiden skal leses fra øverst til nederst, og målet er at utstyret skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig.

På denne måten bidrar du til å forebygge avfall, redusere miljøbelastningen og øke ressurseffektiviteten. Målet er å redusere mengden ressurser som forsvinner ut av kretsløpet og i størst mulig grad fjerne alt av avfall.

Enkelt sagt kan vi si at når du har kjøpt noe, har du også et ansvar for å gi produktet lengst mulig liv. Derfor er det å ha en plan for hva dere gjør med utstyr dere av ulike grunner ikke kan bruke lenger også en stor del av det å skulle gå til innkjøp av nytt. Videresalg, gi bort, ombruk, bruke til reservedeler, materialgjenvinning og andre ting bør alltid sjekkes ut når dere skal kvitte dere med noe.

Omstilling krever samarbeid og testing

Vi står midt i en omfattende samfunnsforandring der både en rekke kriser og store lovmessige endringer skjer samtidig. I overgangsfasen vi er inne i nå er det ikke så mange ferdig satte regler eller etablerte måter å gjøre ting på. Derfor må vi bli mer fleksible, og prøve å bli bedre på å gjennomføre endringer i praksis.

Ingen er verdensmestre med en gang, dette må vi finne ut av sammen. Den sikreste måten å gjøre det på er å teste, spørre seg fram og fortelle andre om hva man gjør slik at vi kan dele og lære av erfaringene vi gjør oss.

Hva vil det si å gjøre bevisste innkjøp av teknisk utstyr? Hvordan kan vi gå fram for å gjøre bærekraftige innkjøp i dag? Hvilke muligheter finnes allerede, og hva kan bli bedre i fremtiden?

Det finnes i dag få undersøkelser av klimaavtrykk på sceneteknisk utstyr, og ingen veileder for hvordan å prioritere miljøhensyn i forbindelse med denne typen innkjøp.

Ønsker dere å gå foran som en pilot kan dere søke om tilskudd til dette i Grønnere investeringer. Gjennom å gi tilskudd til noen foregangsaktører ønsker vi å engasjere bransjen, slik at vi sammen kan lage en grønn innkjøpspraksis for det scenetekniske feltet. Vi ser derfor etter kulturscener/organisasjoner som ønsker å omstille seg for bli mer bærekraftige, og som vil bane vei for et grønnere sceneteknisk fagfelt samtidig som dere dele av deres erfaringer med dette arbeidet til nytte og inspirasjon for andre.

Les mer om Kulturroms tilskuddsordninger for grønnere innkjøp her: