Hopp til innholdet

Grønnere investeringer

Bevisste og langsiktige innkjøp er bra for miljøet, og Kulturrom har helt siden oppstart fokusert på at utstyr som kjøpes med tilskudd skal være holdbart og av god kvalitet, med en forventet levetid på 7- 10 år.

Som en del av arbeidet med Grønt veikart for kunst- og kultursektoren ønsker Kulturrom å bidra til at dere kan gjøre grønnere investeringer.  Her har vi samlet informasjon om våre relevante tilskuddsordninger:

Kulturrom jobber med å utarbeide en sjekkliste for dere som skal kjøpe teknisk utstyr. Ved innkjøp av nytt teknisk utstyr handler det om behov,  produksjonen, levetiden og livsløpet.

Tenk gjennom:

–  Trenger dere nytt utstyr? Kan dere reparere eksisterende utstyr?

– Kan dere stille noen krav til leverandør ved kjøp av teknisk utstyr for å sikre lengre levetid? For eksempel krav til service, reparasjon, garantitid og tilgang på reservedeler.

– Hvordan kan dere bruke innkjøpsmakten dere har til å få innsikt i måten utstyret produseres på og videre påvirke markedet?

– Om dere kan planlegge for hele livsløpet til utstyret. Fra innkjøp, bruk og vedlikehold, til hva om skjer med utstyret etter at dere ikke kan benytte det lengre?

Sjekklisten kommer i løpet av høsten! 

Ekstra tilskudd til grønnere innkjøp

Kulturrom ønsker å invitere to eller flere av våre tilskuddsmottakere med på pilotprosjektet «Grønnere innkjøp». Initiativet tar utgangspunkt i Grønt Veikart for kunst- og kultursektoren sitt strakstiltak “Gjør bevisste innkjøp”. Men hva vil det si å gjøre bevisste innkjøp av teknisk utstyr? Hvordan kan vi gå fram for å gjøre bærekraftige innkjøp i dag? Hvilke muligheter finnes allerede, og hva kan bli bedre i fremtiden?

Det finnes i dag få undersøkelser av klimaavtrykk på sceneteknisk utstyr, og ingen veileder for hvordan å prioritere miljøhensyn i forbindelse med denne typen innkjøp. Gjennom å gi tilskudd til disse pilotene ønsker vi å engasjere bransjen, slik at vi sammen kan lage en grønn innkjøpspraksis for det scenetekniske feltet. Vi ser derfor etter kulturscener/organisasjoner som ønsker å omstille seg for bli mer bærekraftige, og som vil bane vei for et grønnere sceneteknisk fagfelt samtidig som dere dele av deres erfaringer med dette arbeidet til nytte og inspirasjon for andre.

Eksempler på problemstillinger det kan tas utgangspunkt i:

 • Bevisste og langsiktige innkjøp er bra for miljøet. Hvilke krav kan stilles for å sikre at utstyret får en lengst mulig levetid? Eksempler: kvalitetsnivå, reservedeler, mulighet til reparasjon, service, vedlikehold og opplæring.
 • Hvordan kan eksisterende utstyr utnyttes for å sikre lengre levetid totalt?
 • Innkjøpere har en stor markedsmakt og kan slik bidra til å drive frem nye produkter. Hvordan kan dere bruke innkjøpsmakten dere har til å få innsikt i måten utstyret produseres på og videre påvirke markedet? Eksempel: Krav til dokumentasjon av miljøavtrykk innen transport og produksjon? Hvordan formidle deres forventninger til markedet?
 • Hvordan stille krav som sikrer at utstyret kan repareres lokalt med tanke på tilgang på reservedeler og fagkompetanse?

Dere får:

 • Mulighet til å lære mer om bærekraft og sirkulærøkonomi.
 • Bidra til å stake ut en ny og mer miljøvennlig kurs for kulturbransjen.
 • Et prosjekttilskudd, som f.eks. kan brukes til ekstra arbeidstimer internt eller rådgivningstjenester fra eksterne bærekraftskonsulenter.

Er dette noe for dere? Send oss en epost på post@kulturrom.no innen 15. august. Den skal inkludere en kortfattet beskrivelse om hvorfor dere vil være med, hva slags innkjøp dere planlegger, hva dere ønsker å få ut av deltakelsen og hvilke grønne ambisjoner dere har.

Deltakere i pilotprosjektet må utvikle en prosjektbeskrivelse der de definerer noen konkrete mål for en grønnere innkjøpspraksis. Innkjøpsprosessen skal kommuniseres og presenteres ut til bransjen gjennom flere kanaler fortløpende. Ønsker dere å delta i pilotprosjektet forutsettes det at vi kan få lov til å filme, ta bilder og dele deres erfaringer. Det vil også være ønskelig at dere kan være tilgjengelig for å presentere foreløpige erfaringer gjennom prosjektperioden.

Servicerapport

Det kan søkes om tilskudd på inntil kroner 15.000 til utarbeidelse av servicerapport fra firma eller ekstern fagperson med relevant kompetanse. En forutsetning er at det tekniske utstyret dere besitter er eldre enn 3 år, og at dette benyttes til fremføring av musikk, dans eller teater.

Bevisste og langsiktige investeringer er bra for miljøet, men de grønneste innkjøpene er likevel de som ikke blir gjort. Formålet med å få utarbeidet en servicerapport er å forlenge levetiden til eksisterende utstyr og redusere behovet for nytt erstatningsutstyr.

Gjennom en slik rapport vil dere få innsikt i om rutinene dere har knyttet til vedlikehold og bruk av utstyret bør justeres. Dere vil også få kartlagt bruksverdien i det utstyret dere allerede besitter, og avklart om reparasjon av feil og mangler er hensiktsmessig.

En servicerapport skal utarbeides av en ekstern fagperson med relevant kompetanse. Rapporten skal inneholde:

 • tilstandsbeskrivelse av det eksisterende fremføringsutstyret
 • liste over anbefalte utbedringer/reparasjoner med kostnadsoverslag
 • et estimat på forlenget levetid ved gjennomføring av anbefalte utbedringer/ tiltak.

Mindre reparasjoner, rens og annet enkelt vedlikehold kan utføres av fagperson i forbindelse med utarbeidelse av servicerapporten.

Tilskudd til servicerapport skal ikke erstatte ordinært vedlikehold, garantier, serviceavtaler eller skader som er omfattet av forsikring.

Dere kan søke om tilskudd på inntil kr 15 000 til utarbeidelse av servicerapport fra firma eller ekstern fagperson med relevant kompetanse.

Det forutsettes en egenandel på 25 % for private aktører, og 50 % for kommunale aktører.

Søknaden skal dokumenteres med liste over utstyr som dere har i dag. Listen skal spesifiseres med tilstandsvurdering og alder.

Det skal i tillegg sendes inn et spesifisert tilbud fra eksternt firma/fagperson knyttet til utarbeidelsen av servicerapporten.

Søknad om servicerapport behandles forløpende og får svar innen 2-6 uker.

Vi anbefaler at du leser deg godt opp på tilskuddsområdene og tips til søknad.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i Søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.

Tilskudd til reparasjon og utbedring av framføringsutstyr

Dette tilskuddsområdet kan benyttes om dere har kjøpt inn framføringsutstyr med tilskudd fra Kulturrom, og dette utstyret har vært i bruk i over 5 år.  Formålet med ordningen er å forlenge levetiden til eksisterende utstyr og redusere behovet for nytt erstatningsutstyr.

Ved tilskudd til fremføringsutstyr stiller Kulturrom krav om at virksomheten har tilknyttet teknisk ansvarlig med relevant kompetanse, samt at utstyret som kjøpes inn har en forventet levetid på minimum 7-10 år.

Etter å ha gjennomført en servicerapport kan dere søke om tilskudd til utbedring og reparasjon av utstyret i tråd med rapportens anbefalinger. En forutsetning for tilskudd vil være at utbedringene/reparasjonene bidrar til økt levetid utover 7-10 år.

Formålet med ordningen å forlenge levetiden til eksisterende utstyr, og redusere behovet for nytt erstatningsutstyr.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til planlagt utbedring/reparasjon:

 • Servicerapport gjennomført av eksternt firma/ fagperson
 • Liste over utstyr som dere har i dag. Listen skal spesifiseres med tilstandsbeskrivelse og alder/innkjøpsår
 • Leieavtale eller tilsvarende dokumentasjon. Dokumentet skal være signert og varigheten skal fremkomme. Dersom dere eier egne lokaler, skal eierforholdet dokumenteres.
 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom revisjons-pliktig).
 • Program for siste og inneværende år. Oversikten skal spesifiseres med utøver, dato og sjanger, samt navn på scene hvis dere har flere scener.
 • Spesifisert budsjett og finansieringsplan som viser kostnadene tilknyttet tiltaket det søkes tilskudd til og søknadsbeløp til Kulturrom, samt andre eventuelle finansieringskilder.

Servicerapporten bør skissere en kostnadsramme for den planlagte utbedringen/ reparasjonen, og det vil som hovedregel gis tilskudd i henhold til anbefalinger i servicerapport. Dere bør, med utgangspunkt i servicerapporten, gjøre en vurdering av hvilket utstyr det er hensiktsmessig å utbedre/reparere med tanke på forventet økt levetid og kostnad.

Det forutsettes en egenandel på 25 % for private aktører, og 50 % for kommunale aktører

Det er løpende behandling av søknader om tilskudd inntil kr 50 000. For rask behandling utenom hovedsøknadsfrist må dere i søknaden synliggjøre at vedlikeholdet haster for å få gjennomført arrangement.

Søknader om større, planlagt vedlikehold har frist 1. mars og 1. september. Samme søknadsskjema benyttes uavhengig av sum.

Vi anbefaler at du leser deg godt opp på tilskuddsområdene og tips til søknad.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i Søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.