Hopp til innholdet

Grønnere investeringer for lokaler og utstyr

Lokal kulturaktivitet er et godt grunnlag for bærekraftige samfunn. Kulturrom jobber for at det skal være mulig å utøve og oppleve kultur uansett hvor i landet man bor.

For å redusere klimaavtrykket til kulturlivets fysiske infrastruktur utlyser Kulturrom 10 millioner til grønnere investeringer. Med disse midlene skal grønne initiativer stimulere til kunnskap, samarbeid og skape varig endring.

Tiltakene som gjennomføres skal gi inspirasjon og læring for mange. Deling av kunnskap, modeller og rapporter i etterkant vil være sentralt.

Tiltakene skal bidra til (minst en av) følgende:

 • Muliggjøre lokale initiativ
 • Begrense kjøp av nytt utstyr
 • Sirkularitet og ombruk av lokaler og utstyr
 • Styrket kompetanse

Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Grønnere investeringer er et supplement til de ordinære tilskuddsområdene for teknisk utstyr og lokaler.

MERK: Søknader om å bytte ut utstyr, kjøpe brukt utstyr eller utbedre lokaler må søkes om til hovedsøknadsfrist 1. mars og 1. september.

Hva kan dere søke tilskudd til?

Grønn oppstart:

Her gis det tilskudd til å leie inn teknisk utstyr i en oppstartsperiode på inntil 1 år.

 

Les mer

Grønn kompetanse:

Her gis det tilskudd til å forlenge levetiden på eksisterende utstyr gjennom å bygge kompetanse, rutiner og nettverk for reparasjon, drift og vedlikehold.

 

Les mer

Grønnere lokaler:

Her gis det tilskudd til å gjøre mulighetsstudier, kartlegging av eksisterende lokaler egnet til kulturformål og bærekraftig materialbruk ved ombygging.

 

Les mer

Reparasjon av utstyr:

Her gis det tilskudd til reparasjoner som gir brukt utstyr nytt liv, til servicerapport, til å forlenge levetiden på utstyret dere har, samt innleie i påvente av reparasjon.

 

Les mer

Les mer

Med midler til Grønnere investeringer skal det være enkelt å få tilskudd til omstilling. Midlene skal stimulere til sirkularitet og ombruk av lokaler og utstyr. Det vil gi mulighet for å leie inn ressurser, gjøre mulighetsstudier for gjenbruk av materialer, systematisere interne rutiner for vedlikehold og dele kunnskap med andre. Kulturrom vil med denne satsingen få mulighet til å gi tilskudd til de som ikke kjøper nytt utstyr, men heller gjøre det enklere å få tilskudd til å reparere eller leie inn i en oppstartsfase.

Les om lansering av satsingen på Kloden teater med kulturminister Lubna Jaffrey

Les om bakteppet for planene og hva som har ledet opp til utlysningen

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans.

Søkere kan være konsertscener, teaterscener, ungdomshus, kulturhus, storband, orkestre og ensembler, kor og korps, klubber, lag og foreninger, øvingsfelleskap, spelemannslag, revy- og teatergrupper mm.

Innen tilskuddsområdet Grønnere investeringer er det åpnet for at et bredt utvalg virksomheter og organisasjoner kan søke om tilskudd, men en forutsetning er at tiltaket det søkes tilskudd til må komme flere aktører innen musikk, teater og dans til gode.

Det stilles ikke krav til organisasjonsform, men søker må ha et organisasjonsnummer.

Dere kan søke om tilskudd til:

 • Grønn oppstart: tilskudd til å leie inn teknisk utstyr i en oppstartsperiode på inntil 1 år.
 • Grønn kompetanse: tilskudd til å forlenge levetiden på eksisterende utstyr gjennom å bygge kompetanse, rutiner og nettverk for reparasjon, drift og vedlikehold.
 • Grønnere lokaler: tilskudd til å gjøre mulighetsstudier, kartlegging av eksisterende lokaler egnet til kulturformål og bærekraftig materialbruk ved ombygging.
 • Reparasjon av utstyr: tilskudd til reparasjoner som gir brukt utstyr nytt liv, til servicerapport, til å forlenge levetiden på utstyret dere har, samt innleie i påvente av reparasjon.
  (les utfyllende informasjon om de fire temaene lenger oppe på siden)

Hva er utenfor tilskuddsområdet?

I retningslinjene for ordningen står det i punkt 1.3:

 • i. Det gir ikke tilskudd til innkjøp av utstyr eller andre tiltak det kan søkes om i Kulturroms ordinære tilskuddsområder. (Dvs at alle søknader om å bytte ut utstyr, kjøpe brukt utstyr eller utbedre lokaler må søkes om til hovedsøknadsfrist 1. mars og 1. september.)
 • ii. Det gis ikke tilskudd til energitiltak i bygninger, som varmepumper, solceller m.m. da dette er utenfor Kulturroms mandat (se Enova).
 • iii. Det gis ikke tilskudd til kostnader som er betalt før søknaden er sendt inn.
 • iv. Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr
 • v. Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller inn under annet offentlig ansvarsområde (som for eksempel skole, kulturskole eller helse & omsorg)
 • vi. Det gis ikke tilskudd til utstyr eller lokaler som skal leies ut på rent kommersielle vilkår
 • vii. Det gis ikke tilskudd til rekvisita og forbruksmateriell

 

Kulturrom gir tilskudd til teknisk utstyr og lokaler som bruker gjennom hele året. Når det kommer til grønnere investeringer er samarbeid og helårsaktivitet et grunnleggende krav. Det gis ikke tilskudd til enkeltstående arrangement som ikke bygger opp under helårsdrift, festivaler eller turnévirksomhet.

– Søker viser evne og vilje til å utforske egen organisasjon og drift i en grønn retning

– Hvorvidt tiltaket legger opp til økt samarbeid og erfaringsdeling

– Gode og konkrete tiltak

– Bidrar tilskudd til at nye løsninger skapes eller testes ut?

– Har tiltaket overføringsverdi?

MERK: Tilskuddene skal tilrettelegge for nye muligheter utover det som kan søkes om innen Kulturroms ordinære søknadsfrister (hvor det allerede for eksempel er mulig å søke om tilskudd til brukt utstyr, samt at det vektlegges lang levetid)

Søknadssum
Det er satt en anbefalt øvre tilskuddssum på 150 000,- pr tiltak. Ved særskilte tilfeller kan høyere tilskuddssum vurderes – særlig om det er et større samarbeid.

Budsjett
Det kan søkes om tilskudd til delfinansiering eller fullfinansiering av et tiltak. I motsetning til Kulturrom sine ordinære ordninger stilles det ikke krav til egenandel ved Grønnere investeringer.

Det kan budsjetteres med reelle kostnader knyttet til egeninnsats, slik som ekstra arbeidstimer. Frivillig arbeid/dugnad synliggjøres, men legges ikke inn som en kostnad i budsjettet.

Søknadsbudsjett og finansieringsplan legges til grunn for størrelsen på tilskuddet.
LAST NED BUDSJETTMAL

Tilskuddet kan etter helhetsvurdering nedjusteres fra søknadssum.

Til potten er tom
Det er 10 MNOK i potten og løpende behandling til det ikke er mer midler i ordningen. Vi har planer om å videreføre ordningen de kommende årene.

For tilskuddsområdet Grønnere investeringer er det to søknadsskjemaer:
– Grønnere investeringer: oppstart, kompetanse og lokaler
– Grønnere investeringer: servicerapport og reparasjon

 

Grønnere investeringer: oppstart, kompetanse og lokaler

Først vil dere bli bedt om å fylle ut noen søkeropplysninger; navn på virksomhet, organisasjonsnummer, organisasjonsform, fylke, kommune, navn på driftsansvarlig, epostadresse til driftsansvarlig, beskrivelse av virksomheten dere søker på vegne av og kommentar på lokaler og leieforhold.

Videre blir dere bedt om å velge hvilket tilskuddsområde søknaden gjelder, fylle inn totalkostnad og søknadssum for omsøkt tiltak.

Når søknaden begrunnes blir dere bedt om fylle inn tre tekstfelt:
– Hva dere ønsker å oppnå med tiltaket
– Beskrivelse av tiltak inkludert planlagt oppstart og avslutning
– Beskrivelse av tiltakets overføringsverdi

I søknaden skal det legges ved spesifisert søknadsbudsjett som viser kostnadene til tiltaket det søkes om tilskudd til og søknadsbeløp til Kulturrom. Her kan det også synliggjøres estimert verdi på egeninnsats og andre finansieringskilder, dersom dette er relevant. LAST NED BUDSJETTMAL

Det er også mulig å legge ved annen relevant dokumentasjon som leieavtale (oppstart) og arrangementsoversikt.

Annen dokumentasjon kan bli etterspurt.

 

Grønnere investeringer: servicerapport og reparasjon

Først vil dere bli bedt om å fylle ut noen søkeropplysninger; navn på virksomhet, organisasjonsnummer, organisasjonsform, fylke, kommune, navn på driftsansvarlig, epostadresse til driftsansvarlig, navn på teknisk ansvarlig, epostadresse til teknisk ansvarlig, beskrivelse av rutiner for vedlikehold og ettersyn, beskrivelse av virksomheten dere søker på vegne av og kommentar på lokaler og leieforhold.

Så ber Kulturrom om noen opplysninger om aktiviteten i lokalet der utstyret benyttes; navn på scene, publikumskapasitet, hvor mange kulturarrangementer som ble gjennomført i fjor og beskrivelse av aktiviteten i lokalet.

Deretter skal dere fylle inn søknadssum til Kulturrom og begrunne søknaden.

For søknad om servicerapport og reparasjon skal det legges ved liste over tilgjengelig utstyr spesifisert med innkjøpsår eller alder (utstyrsliste).

Det skal også legges ved spesifisert søknadsbudsjett som viser kostnadene til tiltaket det søkes om tilskudd til og søknadsbeløp til Kulturrom. Her kan det også synliggjøres estimert verdi på egeninnsats og andre finansieringskilder, dersom dette er relevant. LAST NED BUDSJETTMAL

Spesifisert pristilbud fra leverandør på reparasjon eller utarbeidelse av servicerapport bør legges ved som dokumentasjon.

Det er også mulig å legge ved ytterligere dokumentasjon. Dette kan være leieavtale eller dokumentasjon på eierforhold, arrangementsoversikt m.m.

Annen dokumentasjon kan bli etterspurt.

Løpende søknadsfrist. Svar på søknad kommer vanligvis innen 6 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Søknadene behandles først av administrasjonen, som sjekker at søker har levert tilstrekkelig dokumentasjon, og at behovet er beskrevet tydelig opp mot ordningens kriterier

Administrasjonen leverer sin innstilling til et eksternt fordelingsutvalg, som prioriterer og fatter vedtak i hver enkelt sak fortløpende.

Fordelingsutvalget for Grønnere investeringer består av Ole-Reidar Gudmestad, Mariann Bjørnelv og Simon Nenseter Nome og Julie S Klausen (vara).

Data og dokumentasjon fra tiltaket må tilgjengeliggjøres for bruk til statistikk, deling og publisering av Kulturrom.

Alle som får innvilget tilskudd til Grønnere investeringer skal sende inn sluttrapport senest 30 dager etter gjennomført tiltak.

I sluttrapporten skal alle kostnader i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket dokumenteres, og det skal gis en beskrivelse av gjennomføring, måloppnåelse og resultat. Tiltakene det gis tilskudd til skal gi inspirasjon og læring for mange, og deling av kunnskap i etterkant vil være sentralt. Hvis det i forbindelse med tiltaket utarbeides rapporter, kartlegginger, maler, kursinnhold etc. skal dette tilgjengeliggjøres for deling.

Kulturrom vil kunne stille øvrige krav til rapport i forbindelse med tildeling av tilskudd. Vedtak og tilskuddsavtale vil si noe om hvilke krav som stilles.

Rapportskjemaet blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen når dere har akseptert tilskuddet. Tilskuddet utbetales i løpet av 30 dager etter at Kulturrom har mottatt og godkjent sluttrapport for gjennomført tiltak.

Det vil være mulig å søke om å få utbetalt deler av tilskuddet som forskudd.

Vi har utarbeidet egne retningslinjer for Grønnere investeringer. Retningslinjene skal ikke være begrensende for gode tiltak, og vil ved behov tilpasses og justeres.

Lenke til retningslinjer (PDF)

Ta kontakt med oss, dersom du er i tvil om ditt tiltak faller inn under ordningen. Vi kan nås på tlf: 21 37 88 10 eller post@kulturrom.no

 

Til inspirasjon

Trafoen, en gammel trafostasjon lokalisert på Breim i Gloppen kommune, har meldt seg som pilot i en tidligere utlysning. De har mange deler av driften som kan være aktuell for Grønnere investeringer-satsingen.

«Vi meiner at alle må ta sitt ansvar i forhold miljø og berekraft. Vi kan ikkje sitte stille i båten, dette beveger seg rundt oss og vi må bli med på reisa. Vi må finne ut kva vi kan gjere i vår bransje og i vår kvardag. Med pilotprosjektet Trafoen vil vi jobbe for å finne gode bærekraftige løysingar på våre planar.»

Trafoen skal bli basen til selskapet OnCue sin drift, men målet er også å skape ein møteplass for kultur og kreativ næring. Det er tre områder av deres drift som kan være relevante:

– Trafoen skal utarbeide en akustisk forprosjektrapport der de ser på mulighet for gjenbruk av materialer. Målet er at de her kan få inn kunnskap som kan deles med andre.

– Trafoen skal ha en liten scene med PA, lys, backline m.m. Her kan de få tilskudd til servicerapport for å se på hvordan dette kan kjøpes brukt, repareres og få nytt liv/lengre levetid.

– OnCue har under pandemien fått et serviceverksted opp å gå – og som en del av det videre arbeidet vil de se på muligheten for å utvikle serviceverkstedet videre og dele kompetanse. Tilgang på kortreiste reperatører når det gjelder service er avgjørende for å sikre lengre levetid og lavest mulig klimautslipp knyttet til transport.

I 2021 ble det bestemt at forsamlingshuset Sjodar skulle flyttes til Evju bygdetun i Gvarv, slik at folkemusikere og dansere skulle få et egna rom å øve og fremføre i. Under prosessen med å restaurere det over 100 år gamle lokalet, ble det brukt lokale leverandører av materialer og det ferdigstilte rommet fylles nå flere ganger i uka med danseglade og spilleklare unge og gamle.

Hele prosjektet ble muliggjort med blant annet tilskudd til tilrettelegging av øvingsrom/fremføringsrom fra Kulturrom.

Museumssjef og primus motor for prosjektet, Jorid Vale, forteller:

«Huset har bygningsmessige verdier og ikke minst som har historia gjennom 100 år med aktive ungdommer i ulike kulturuttrykk. Det er noe vi vil ta vare på, for det hadde ikke blitt det samme om vi hadde bygd et nytt hus.

Det å koble gammelt og nytt, er det store for oss som museum og bygdetun Og at det skal være til for mange ulike brukergrupper Det har jo blitt et hus som vi bare kunne drømt om!»

SE VIDEO FRA EVJU BYGDETUN

Lanseringen av Grønnere investeringer var på Kloden teater på Økern. Teateret, som er i midlertidige lokaler, har nå ferdigstilt planene for ombygningen av de gamle lokalene til Standard Telefon- og Kabelfabrik til et teaterhus med spesielt fokus på scenekunst for barn og ungdom – og det frie scenekunstfeltet i Norge.

Teaterhuset Kloden teater skal levere en sterk miljøprofil på blant annet energibesparende løsninger, ha en høy grad av ombruk av eksisterende materialer i bygget, optimalisere reguleringsmuligheter for lys, luft, varme, kjøling og kildesortering.

«Vi har satt oss høye mål for Kloden teater, og ikke minst når det kommer til miljø og bærekraftige løsninger, god sirkulærøkonomi og gjenbruk i både byggeprosess, drift og teknisk utstyr. Jeg mener det er viktig at det kan stilles forventninger til kultursektoren om grønne investeringer, samtidig med at det også opprettes insentiver og støtteordninger for å nå målene for det grønne skiftet. Den nye ordningen gjennom Kulturrom er strålende nyheter for oss som virkelig vil satse og finne gode, bærekraftige løsninger – og at vi i enda større grad kan bidra til å redusere teaterets klimaavtrykk.»

– Ådne Sekkelsten, teatersjef Kloden Teater

Stiftelsen USF Verftet i Bergen drifter kulturlokaler i byens gamle sardinfabrikk og har stort fokus på bærekraft i sin virksomhet. De er også i en prosess med å transformere nabolokalet Hallen, hvor ombruk står sentralt. USF har mottatt midler til servicerapport for gjennomgang av tilstand på teknisk utstyr med mål om at utstyret skal ha lengst mulig levetid og holder nå på å utvikle en modell for vekting av klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser som vil bli delt med feltet.

«Utlysningen av Grønnere investeringer er i tråd med våre ambisjoner for å finne mest mulig bærekraftige løsninger for driften av USF Verftet og den videre ombyggingen fra industrilokaler til spesialiserte kulturhus. Det er et insentiv til å fortsatt ta initiativ for å finne og teste ut løsninger som kan ha overføringsverdi til andre kulturaktører eller andre felt som byggebransjen» – Ivar Vogt, Kulturhussjef for USF Verftet

Longyearbyen Bluesklubb holder til på Longyearbyen Kulturhus på Svalbard og er en frivillig forening med formål om å fremme interessen for musikksjangeren blues og jobber for et rikt kulturtilbud på Svalbard.

Da det ikke lenger var mulig å gjøre mindre reparasjoner på deres Hammond C3 orgel, søkte de Reparasjon og utbedring av fremføringsutstyr og fikk innvilget et tilskudd på 60 000,- til en større reparasjon.

Klubben består av 60 medlemmer, de avholder konserter hele året og er en samarbeidspartner på de fleste frivillige kulturrangementer i Longyearbyen. Utstyrsparken deres brukes fritt av andre frivillige kulturaktører i lokalmiljøet.

Første tildelinger gikk til Bergen Kjøtt, Noregs Ungdomslag/Huset i Bygda og flere gode tilta: Les mer om de føste tildelingene fra den nye satsingen her