Hopp til innholdet

Ny rapport: Kompetanseflukten fra scenetekniske yrker kan få alvorlige konsekvenser

På tampen av fjoråret bestilte Kulturrom en rapport fra Telemarksforskning som skulle beskrive konsekvensene av kompetanseflukten fra sceneteknisk bransje under og etter koronapandemien. Nå foreligger rapporten og funnene er ikke oppløftende.

Koronapandemien og påfølgende nedstenging av kulturlivet førte til at svært mange lys-, lyd- og sceneteknikere forlot bransjen og at rekrutteringen stoppet opp. En konsekvens av dette er at arrangører nå sliter med å få tak i teknikere til sine arrangement, og flere konserter og forestillinger blir avlyst, flyttet eller nedskalert. Rapporten fra Telemarksforskning skisserer potensielt store utfordringer innen sceneteknisk bransje i tiden fremover som vil få konsekvenser for hele kulturlivet i Norge.

Noen hovedfunn fra rapporten:

  • 65 prosent av arrangørene i undersøkelsen svarte at de er usikre på om de har nok sceneteknisk kompetanse når samfunnet starter opp igjen for fullt.
  • 54 prosent av arrangørene svarer at det er sannsynlig (svært sannsynlig, sannsynlig og noe sannsynlig) at planlagte arrangementer ikke kan gjennomføres i 2022 på grunn av mangel på sceneteknikk.
  • 89 prosent av utleiefirmaene sier de kommer til å mangle lydteknikere, 75 prosent svarer at de kommer til å mangle lysteknikere og 89 prosent sier de kommer til å mangle riggere/scenearbeidere
  • Det er vanskeligere for arrangører å få tak i teknikere til sine arrangement og prisene har gått opp. Dette vil gi størst utslag for de mindre arrangørene.
  • Rapporten peker også tydelig på behovet for flere faste ansettelser, bedre sosiale rettigheter, bedre utdanningsmuligheter og sterkere fokus på helse, miljø og sikkerhet for scenetekniske arbeidere.

Avlyste arrangement og økte kostnader

Mangelen på teknikere kombinert med prisøkning vekker bekymring hos flere arrangører og Tone Østerdal fra Norske Kulturarrangører uttaler:

«Rapporten bekrefter tilbakemeldingene vi får fra mange av våre medlemmer, og vi ser med bekymring på at det er de små og frivillige arrangørene som rammes hardest. For disse aktørene går gjennomsnittskonserten allerede i minus, så når prisene på teknikere presses opp må arrangørøkonomien styrkes dersom vi skal sikre bærekraftig drift og opprettholde mangfoldet i konsertmarkedet.»

Arrangørene og sceneteknisk bransje er gjensidig avhengige av hverandre, og vi er opptatt av at det må være gode arbeidsvilkår på begge sider. Nå er presset på tekniske leveranser stort før festivalsommeren, og endringen i markedet gjør at flere arrangører inngår nye leverandørsamarbeid. Her er det avgjørende at arrangørene og leverandørene samarbeider godt for å ivareta kvaliteten på den tekniske leveransen og sørger for trygge arrangementer.»

Verre enn forventet

Rapporten viser at nesten alle utleiefirmaene melder at de mangler tilgang til teknikere for å kunne betjene behovene i et samfunn som er helt åpnet opp. Marius Widerøe (Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon) uttaler om funnene:

“Rapporten er nedslående lesning. Tallene ser enda verre ut enn vi hadde forventet. Dette kommer til å vare en stund.»

Sett fra utleiefirmaenes side ser Marius Widerøe hvordan kultursektoren generelt og frivillige kulturaktører spesielt vil lide av teknikermangelen i tiden fremover. Det vil være utfordrende for dem å få tak i kompetanse og teknisk utstyr – særlig om de ikke har budsjetter til å betale det det faktisk koster i dagens marked.

Teknikernes arbeidsforhold

Etter to år med smittevernsrestriksjoner og et ustabilt arbeidsmarked ser vi i rapporten at teknikerne ønsker mer forutsigbarhet i arbeidet og bedre sosiale ordninger. Christine Thomassen (nestleder i Creo) uttaler:

“Rapporten viser en dramatisk situasjon for sceneteknisk bransje, men den foreslår også gode tiltak. Bedre lønns – og arbeidsvilkår, forsvarlige arbeidstidsordninger, forutsigbarhet og flere faste ansettelser, er konkrete virkemidler som bransjen kan ta i bruk allerede nå. Alle som kan ta ansvar, må nå ta ansvar.”

Rapportens verdi

Kompetanseflukten i sceneteknisk bransje har vært løftet fram som en av koronapandemiens mest alvorlige konsekvenser for kulturlivet, men det var ingen andre rapporter eller kartleggingsarbeid som tok tak i denne tematikken. På tampen av fjoråret bestilte derfor Kulturrom denne rapporten fra Telemarksforskning som skulle beskrive konsekvensene av kompetanseflukten fra sceneteknisk bransje under og etter koronapandemien. Rapporten viser at situasjonen på mange måter er verre enn fryktet.

Karen Sofie Sørensen fra Kulturrom håper rapporten vil bli et viktig grunnlag for at en samlet bransje kan jobbe videre med nødvendige tiltak:

“Denne rapporten peker på noen dramatiske og urovekkende konsekvenser som det vil ta lang til å reversere. Det vil kreve at en samlet bransje igangsetter tiltak på både kort og lang sikt for å både rekruttere nye inn i bransjen og sikre at folka med sin unike kompetanse forblir i bransjen.

Det er avgjørende for landets kulturaktører at det finnes folk som kan styre lyd, lys, AV og rigge og vi ser fram til et videre samarbeid med et bredt kulturliv for å bøte på de negative konsekvensene som rapporten peker på. Kulturrom har allerede igangsatt noen tiltak og ansatt en ettårig prosjektmedarbeider som skal jobbe utelukkende med dette det kommende året.»

 

En samlet bransje vil jobbe med tiltak

Organisasjonene Creo, Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon (BFSP), Norske Kulturhus, Norske Kulturarrangører, NTO, Virke med flere har vært engasjerte i arbeidet med rapporten, er enige om at funnene som Telemarksforskning har gjort maler et mørkt bilde over fremtiden for sceneteknisk bransje.

Samtidig gir denne nye kunnskapen organisasjonene motivasjon til å gjøre en ekstra innsats i tiden fremover, for å snu trendene. Organisasjonene melder om at de tar kompetanseflukten på alvor og vil stå samlet og følge opp med tiltak i tiden framover.

Bransjen er gjensidig avhengig av hverandre og i koronapandemien har vi sett hvor sårbart det kulturelle økosystemet er. Nå skal det jobbes med å stoppe ytterligere kompetanseflukt, og sikre rekruttering. Opprettelsen av en fagskoleutdanning for teknikere fra høsten 2023 vil blant annet være et viktig ledd i å gjøre yrket mer attraktivt og formalisere kompetansen i et yrke som har vært både uorganisert og usynlig.

Les hele rapporten her

Les mer om lanseringsarrangementet 19. mai her