Hopp til innholdet

Kulturrom planlegger satsing på Grønnere investeringer

Kulturrom vil påvirke den bærekraftige utviklingen av norsk kulturliv gjennom å stimulere til å gjøre grønnere investeringer og setter nå av 10 millioner kroner i en egen pott for Grønnere investeringer. Ordningen lyses ut i slutten av måneden, men deler av planene ble presentert på et frokostmøte onsdag 10. januar.

Hvorfor grønnere investeringer?

Ny satsing

Kulturrom jobber for at det skal være mulig å utøve og oppleve kultur – uansett hvor i landet man bor. Tilgang på lokal kultur er bærekraftig, men det å bygge nye hus eller kjøpe nytt utstyr er ikke den mest bærekraftige måten å gjøre det på. Derfor setter vi nå av midler til denne nye satsingen på Grønnere investeringer. Målet er at kilmaavtrykket til landets små og store kulturrom skal bli så lavt som mulig.

 

Bakgrunn

I følge tall fra miljødirektoratet er Norge er dårligst i verden på bruk og kast av elektronikk. Både enkeltpersoner, næringslivet og det offentlige har hatt råd til å kjøpe nytt istedenfor å bygge en kultur og kompetanse for reparasjon og ombruk.

På landets scener ser vi at nivået på teknisk utstyr er høyt. Selv om kompetansen og kulturen for reparasjon i stor grad er til stede, må vi anerkjenne at det finnes et utstyrsjag også i vår sektor og at Kulturrom som nasjonal tilskuddsordning har vært med på å løfte nivået. Hvordan kan vi som har bidratt til en positiv utvikling og profesjonalisering av bransjen nå bidra til en omstilling uten at det går på bekostning av kvaliteten i produksjon og formidling, eller tilgangen på kultur lokalt? De siste årene har vi gått flere runder for å finne ut hvilket ansvar og muligheter vi som nasjonal tilskuddsordning har for å endre systemet vi er en del av. Hvordan tvinge fram en profesjonalisering også innen grønnere drift?

Hvordan har vi kommet hit?

Vi har i flere år snakket om sirkulære løsninger og grønnere innkjøp på fagkonferanser. Vi har lyst ut piloter, arrangert rundebord-samtaler, sagt farvel til engangsbatterier sammen med bransjen i 2021 og i 2022 lanserte vi en sjekkliste for grønnere innkjøp.

Med vårt fagutviklingsprogram bygges kompetanse på drift og vedlikehold, og med tilskuddene stilles det krav til kvalitet og lang levetid. Som en oppfølging av Grønt Veikart for kunst- og kultursektoren og strakstiltaket “Gjør bevisste innkjøp” lanserte Kulturrom i 2020 en tilskuddsordning for servicerapport og reparasjon av utstyr, åpnet opp for mulighet for å kjøpe brukt øvingsutstyr og inviterte inn flere piloter til å bidra til å tenke nytt rundt sirkulære løsninger og grønnere innkjøp. Men vi ser at det store flertallet av søknadene til oss fremdeles handler om å kjøpe inn nytt.

Fra ord til handling

For å gå fra ord til handling ser vi at vi må omprioritere en stor del av midlene til å stimulere til ombruk, reparasjon og kompetanse. Kulturfeltet vil være i forkant – nå har vi en mulighet til å gjennomføre tiltak og etablere ny praksis. Vi trenger ikke vente på at EU stiller krav til reparerbarhet eller til det blir fritak på moms for reparasjoner.

Med denne satsingen vil vi sørge for at det blir lettere for kulturaktører å prioritere grønn omstilling. Det står ofte på kapasitet, kompetanse og ressurser – ikke på viljen.

Muligheter

Med midler til Grønnere investeringer skal det være enkelt å få tilskudd til omstilling. Midlene skal stimulere til sirkularitet og ombruk av lokaler og utstyr. Det vil gi mulighet for å leie inn ressurser, gjøre mulighetsstudier for gjenbruk av materialer, systematisere interne rutiner for vedlikehold og dele kunnskap med andre. Vi vil få mulighet til å gi tilskudd til de som ikke kjøper nytt utstyr, men heller gjøre det enklere å få tilskudd til å reparere.

 

Omstilling haster

Når det kommer til grønn omstilling skal det ikke være nødvendig at alle finner opp hjulet helt selv og så på nytt – derfor vil kompetanseutveksling og deling av gode eksempler stå sentralt i det videre arbeidet.

 

 

I denne ordningen kan det søkes om flere ulike tiltak

Vi deler ordningen inn under fire overskrifter:

  • Grønn oppstart: Innleie av grunnleggende teknisk utstyr i en oppstartsfase. Stimulere til samarbeid med lokale leverandører. Mulighet for å satse på ny aktivitet lokalt samtidig som de kartlegger hvilket utstyr de faktisk trenger.
  • Grønn kompetanse: Opplæring og kompetanseoverføring innen blant annet reparasjon og vedlikehold. Etablere systemer for erfaringsdeling, smart samarbeid, sambruk, planlegging og lagring. Tilgang på reparatører i flere regioner er en mangelvare – hva skal til for å bygge mer kompetanse?
  • Grønnere lokaler: Å bruke eksisterende bygg er bærekraftig. Enten det er et samfunsshus, en gammel gymsal eller et industribygg er det viktig å få kartlagt hvilke rom som kan egne seg for kulturformål. Med tilskudd til grønnere lokaler kan kulturaktører få tilskudd til å gjennomføre mulighetsstudier for å kartlegge hva som er egna lokaler eller for eksempel se på gjenbruk av materialer ved utbedring.
  • Reparasjon: For å begrense innkjøp av nytt utstyr vil vi åpne opp for at det skal være enkelt å få tilskudd til reparasjon og utvider den eksisterende ordningen vår til å omfatte flere. Scener kan få tilskudd til planlagt reparasjon for å få et anlegg til å vare utover forventet levetid. Og vi setter av midler i en nødpott som går til innleie av erstatnings hvis avgjørende komponenter skulle ryke. Da kan utstyret på en scene holdes i drift lengre og innkjøp kan utsettes. Kanskje en ringvirkning av dette kan være at det også etableres et marked og flere arbeidsplasser for de som leverer tjenester og tilbyr reparasjon og mer sirkulære løsninger?

Mer informasjon om ordningen, kriterier og søknadsskjema vil lanseres mot slutten av måneden.

Vi håper å se mange gode initiativ og nye muligheter hos aktører som ønsker å bidra til å stake ut en ny og mer miljøvennlig kurs for kulturbransjen.

Daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen sammen med statssekretær i Kulturdepartementet Even Aleksander Hagen (Ap) under Virkes frokostmøte hvor Sørensen la frem planene for den nye tilskuddsordningen.

Ingen penger uten klimakutt?

Kulturrom var onsdag 10. januar invitert til et frokostmøte hos Virke for å presentere vår nye satsing på Grønnere investeringer:

Grønnere investeringer: hvordan stimulere kulturfeltet til å tenke mer sirkulært i sin praksis
Hvordan kan en nasjonal tilskuddsordning bidra til å ta feltet i en grønnere retning, og hvordan oppfordre bransjen til å tenke langsiktig og sirkulært? Kulturrom lyser snart ut et nytt tilskuddsområde for Grønnere investeringer som skal stimulere til flere gode initiativ i landets kulturlokaler. v/ Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom.