Hopp til innholdet

Fremføringsutstyr

Kulturrom gir tilskudd til å kjøpe inn teknisk utstyr til fremføring av musikk, dans og teater, som kommer mange til gode. Det kan for eksempel være lyd- og lysutstyr og annet sceneteknisk utstyr.

 

Søknadsfristen er 1. mars og 1. september hvert år. Normalt får dere svar på søknaden etter tre måneder.

 

Vi gir tilskudd til søkere som drifter lokaler for fremføring, eller som arrangerer konserter og forestillinger.

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans.

Vi kan blant annet gi tilskudd til

 • konsertscener
 • teaterscener
 • ungdomshus
 • kulturhus
 • storband, orkestre og ensembler
 • kor og korps
 • klubber, lag og foreninger

Vi gir ikke tilskudd til:

 • enkeltstående band, kompanier eller utøvere
 • korps som kan søke tilskudd fra Instrumentfondet
 • enkeltpersonforetak 
 • utvikling av enkeltpersoners private eiendom og næringsvirksomhet 
 • øvingsrom i bygg regulert til boligformål 
 • Tiltak som er definert under et annet offentlig ansvarsområde. For eksempel være undervisningslokaler som kun brukes til skole eller kulturskole. 

Se våre retningslinjer for utfyllende oversikt.

Alle søkere må vise til aktivitet innen musikk, dans eller teater gjennom hele året, et reelt behov og et langsiktig perspektiv. 

Søkere må ha et organisasjonsnummer, og være tilknyttet en teknisk ansvarlig med relevant kompetanse innen vedlikehold av teknisk utstyr. I søknaden må dere beskrive hva slags erfaring den tekniske ansvarlige har, og hvilke rutiner dere har for teknisk vedlikehold av utstyr. 

Se Kulturroms retningslinjer for mer informasjon om krav til søkere. 

 

Vi gir tilskudd til grunnleggende lyd- og lysutstyr, som er nødvendig for å kunne gjennomføre arrangementer innenfor musikk, teater og dans. 

Lysutstyr

Lysutstyr kan for eksempel være lyskilder, lysbord og lysmikser.

Backline

Backline omfatter gitar- og bassforsterkere, trommesett, stagepiano og flighter. Har dere behov for en mer spesialisert backline må dere begrunne dette godt i søknaden. Da må dere også oppgi hvor ofte dere skal bruke den. 

PA-anlegg

Det vil blant annet si høyttalerflate med forsterker, lydmikser, monitorsystem og kabling. 

Mikrofoner

Vi gir tilskudd til mikrofoner, og i noen tilfeller til trådløse mikrofoner. Vi kan gi tilskudd til trådløse til scener, eller lokaler som blir brukt av flere frivillige lag og foreninger, i forbindelse med fremføring av musikk, dans eller teater. Vi gir ikke tilskudd til trådløse mikrofoner til konferanser. 

Annet utstyr til scene

Vi kan gi tilskudd til trosserigg, installasjon, sceneplattinger og dansematter. I noen tilfeller kan vi gi tilskudd til scenetepper og sceneinndekning.
(Merk: Se Bedre lokaler hvis dere skal søke om tiltak eller forbedring av en scene og ikke søker om annet teknisk utstyr i samme søknad)

DJ-utstyr

Hvis dere søker om DJ-utstyr, så må det komme tydelig fram i søknaden hvor ofte dere skal bruke utstyret. 

AV-utstyr

Kulturrom gir vanligvis ikke tilskudd til AV-utstyr, som projektor og lerret og utstyr til streaming. Hvis dere søker om dette, så må dere begrunne svært godt hvor mye det skal brukes til kulturarrangementer, og hvorfor det er relevant til ordningens formål.

På grunn av usikkerhet knyttet til service- og brukshistorikk og manglende garantitid har vi frem til i dag kun i noen tilfeller gitt tilskudd til brukt fremføringsutstyr.

Vi ønsker å legge til rette for innkjøp av brukt fremføringsutstyr og jobber med å få på plass en god løsning for dette. Siden det i forkant av en søknad kan være vanskelig å planlegge for et konkret bruktkjøp anbefaler vi at dere budsjetterer med nytt utstyr. Hvis dere i etterkant av et tilskudd får tilgang til å kjøpe brukt utstyr av god kvalitet med garanti, kan dere ta kontakt med oss. Så kan vi vurdere dette sammen.

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak og det stilles krav om egenandel. Kommunale søkere og aksjeselskap må budsjettere med en egenandel på minimum 50%. Ideelle virksomheter, som lag, foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap m.m., må budsjettere med en egenandel på minimum 25%.

Aksjeselskap med ideelt formål må dokumentere dette i søknaden, for eksempel gjennom vedtekter. Vedtektene skal lastes opp under fanen «Vedlegg» og «Annen dokumentasjon».

Hvis dere får vedtak om tilskudd, så må dere rapportere tilbake til oss om hvordan dere har brukt tilskuddet. I rapporten må dere også vise at dere har investert med gjeldende egenandel.

Teaterdrift Bergen AS fikk 838 000 kr i tilskudd til PA-anlegg på Cornerteateret. 

Tou Scene i Stavanger fikk 759 000 kr i tilskudd til lysutstyr og lydmikser til egen scene for forestillinger og scenekunst. 

Oppdal kulturhus fikk 193 000 kr til lyskilder til storsalen, som blir brukt av flere lokale arrangører. 

Bergen Jazzforum fikk 42 000 kr til mikrofoner og monitorer.

Skal dere søke om utstyr som skal brukes til både fremføring og øving, kan dere velge om dere bruker skjema til øvingsutstyr eller fremføringsutstyr. Dere må da sørge for å legge ved obligatorisk dokumentasjon som oppfyller begge kravene.

I søknadsskjemaet vil dere bli bedt om å fylle ut følgende:

Virksomhet: Navn på virksomhet, organisasjonsnummer, etableringsår, fylke og kommune.

Driftsansvarlig/daglig leder/frivillig leder/annet: Navn og kontaktinformasjon.

Teknisk ansvarlig: Navn og kontaktinformasjon.

Beskrivelse av virksomhet: Hvem er dere? Hvor holder virksomheten til? Hva er formålet med virksomheten? Hvordan er driften (planlagt) organisert?

Lokaler og leieforhold: Hvilke lokaler bruker dere? Leier eller eier dere disse? Dere bør si noe om hvor lenge dere har vært tilknyttet lokalet, hvem som eier og varighet på leieavtale.

Aktivitet: Navn på fremføringslokale/scene, publikumskapasitet og antall kulturarrangementer innen musikk, dans og teater forrige år.

Beskrivelse av aktivitet: Hvem er det som bruker rommet? Hva heter de ulike gruppene og hva slags aktivitet driver de med? Hvor ofte vil de ulike lagene/gruppene/bandene ha bruk for lokalet/utstyret og til hva?

Budsjett: Utfylling av totalkostnad for omsøkt utstyr iht. søknadsbudsjett og søknadssum til Kulturrom. Søker dere med eller uten mva? Søker dere på vegne av et ideelt aksjeselskap? Dere skal også si noe om gjennomføringsevne uten tilskudd fra Kulturrom.

Søknadsbegrunnelse: Hvilket utstyr eller tiltak søker dere tilskudd til? Hvorfor trenger dere utstyret eller tiltaket? Hvilken forskjell vil et tilskudd utgjøre for dere? Hva planen for gjennomføring av aktivitet??

Kort sammendrag

Andre opplysninger: Her kan dere legge til andre opplysninger dere mener er relevant for vurdering av søknad.

Kontaktperson for søknad: All videre korrespondanse vil skje gjennom portalen og kontaktpersonen som oppgis her vil få mailvarsel. Husk at søknaden er tilknyttet brukeren som opprettet søknaden. Dersom en annen skal ha tilgang til søknaden, må det opprettes en ny bruker i portalen.

Budsjett

Søknaden må inneholde et spesifisert budsjett og en finansieringsplan som viser hva tiltaket vil koste, hvor mye dere søker om og hvilke andre finansieringskilder dere har. 

Budsjettet skal inneholde type utstyr, antall og pris, og det bør inneholde dokumentasjon på kostnader. Det kan for eksempel være et pristilbud fra en leverandør. 

Vi gir tilskudd til konkret utstyr, og derfor bør dere kun budsjettere for den summen dere faktisk trenger. I saksbehandlingen blir det gjort en faglig vurdering av søknadene for å se om dere har budsjettert på et riktig nivå, med tanke på kvalitet og kostnadsnivå på utstyret.

I noen tilfeller vil vi kun gi tilskudd til noe av utstyret dere har søkt om. Vi anbefaler derfor at dere har med en prioriteringsliste, hvis dere søker om flere ting i samme søknad.

Søknader må også inneholde:

 • en signert leieavtale, eller tilsvarende dokumentasjon på lokalet dere bruker
 • dokumentasjon på eierforholdet hvis dere eier lokalet selv
 • en oversikt over arrangementer for dette og forrige året, med navn på utøver og scene, dato og sjanger
 • et styregodkjent og signert regnskap for virksomheten, med revisjonsberetning hvis dere er revisjonspliktige. Dette er ikke obligatorisk for søknader under 50 000 kr.
 • en liste over utstyret dere allerede har
 • vedtekter dersom dere søker på vegne av et ideelt aksjeselskap

Hvis dere søker om PA-anlegg, eller lysutstyr så må dere også ta med målsatte tegninger av lokalet, og angi scene- og mikseposisjon. 

Hvis utstyret skal brukes til både øving og fremføring, krever vi

 • en oversikt over hvem som bruker lokalet til øving, hvor ofte rommet brukes til øving (antall dager/timer i uka og antall uker i året).

Fra Kulturroms tilskuddsavtale:

 • Tilskuddsmottaker skal forvalte og vedlikeholde utstyret i henhold til leverandørens anbefalinger, sikre at bruken av utstyret gjøres av kvalifisert teknisk personell og til enhver tid ha tilknyttet en teknisk ansvarlig med relevant kompetanse.

Med tilknyttet teknisk ansvarlig menes fast ansatt eller ekstern teknisk ansvarlig med profesjonell kompetanse, som har et særskilt ansvar for vedlikehold og oppfølging av tilskuddsmottakerens tekniske utstyr.

Hvorfor krever Kulturrom at tilskuddsmottaker skal ha teknisk ansvarlig?

 • Tilknytning av teknisk ansvarlig er med på å sikre gode forhold for arrangør, artist og publikum ved å sørge for at utstyret fungerer som det skal.
 • Gode rutiner for vedlikehold og oppfølging, samt periodisk service forlenger utstyrets levetid vesentlig.
 • Forventet levetid på utstyret er satt til minimum sju år. Søknader om utstyr til å erstatte tildelt utstyr, eller søknader som går på dekning av tidligere innvilget utstyrsbehov vil ikke bli innvilget i denne perioden.

Hva er anbefalt vedlikehold?
Basert på innhentede opplysninger fra bransjen anbefaler Kulturrom:

 • At det gjøres en gjennomgang av det tekniske utstyret 2- 4 ganger i året.
 • Antall gjennomganger er avhengig av arrangementsfrekvens og hvor mye utstyret eventuelt flyttes på.
 • At mindre komponenter har kontinuerlig ettersyn
 • At det utarbeides en tilstandsrapport i forbindelse med hver gjennomgang
 • At det utarbeides gode daglige rutiner for vedlikehold gjennom hele året

Om dere har fått tilskudd kan dere gjerne ta kontakt med oss for å diskutere hvordan dere kan løse dette i praksis.

Hvor kan dere søke?

Vi anbefaler at dere leser hvordan søke tilskudd før dere søker. Når dere er klare til å søke logger dere inn i søknadsportalen.

 

Fra og med 1. januar 2024 gjelder oppdaterte retningslinjer for søknader til Kulturrom. Noen av endringene består av:
 • Vi stiller krav om 50% egenandel for både kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål.
Les mer om alle nye endringer her og hva det betyr for dere.

Andre relevante tilskuddsområder