Hopp til innholdet

Bedre lokaler og lydforhold (over 100 000,-)

Kulturrom gir tilskudd til å forbedre akustikk, lydisolere og bygge scene-. øving- og prøvelokaler. Alle som søker må først gjennomføre et akustisk forprosjekt.

 

Dere kan søke om tilskudd til å

 • forbedre akustikken og lydisolasjonen i eksisterende lokaler

 • bygge om lokaler til egnede øvingsrom eller prøvelokaler

 • etablere et scenelokale

 • andre tiltak for bedre lokaler

Rapporten fra forprosjektet som utarbeides i forkant, vil beskrive nødvendige tiltak og kostnader.

 

Søknadsfristen er 1. september og 1. mars hvert år. Dere får vanligvis svar på søknaden ca. tre måneder etter søknadsfristen.

Tilskuddsområdet het tidligere «Bygg og større akustiske tiltak»

Vi gir tilskudd til søkere som driver eller eier scener, øvingslokaler eller prøvelokaler.

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans.

Alle søkere må ha et organisasjonsnummer, ha ansatt en daglig leder, eller tilsvarende med ansvar for drift, og være tilknyttet en teknisk ansvarlig. 

Vi gir ikke tilskudd til:

 • enkeltstående band, kompanier eller utøvere
 • enkeltpersonforetak 
 • utvikling av enkeltpersoners private eiendom og næringsvirksomhet 
 • øvingsrom i bygg regulert til boligformål 
 • Tiltak som er definert under et annet offentlig ansvarsområde. For eksempel være undervisningslokaler som kun brukes til skole eller kulturskole. 

Se våre retningslinjer for utfyllende oversikt.

Lydisolasjon

Vi kan blant annet gi tilskudd til å lydisolere lokaler for å få god nok lyddemping. Det innebærer å bygge, eller forbedre vegger, tak og gulv med god nok lyddemping. Til det kan man blant annet bruke gipsplater, lydfeller, lyddører eller isolasjon. 

Bedre akustikk

Akustiske forbedringer innebærer å bruke materialer som sprer og absorberer lyden, for å skape best mulige lydforhold. Målet med det er å forbedre lydkvaliteten i et rom ved å redusere etterklang, støy og uønsket ekko. En slik overflatebehandlingen kan blant annet innebære å montere akustikkplater og akustikkduk på vegger og tak, og absorbenter på hjørner.

Å utbedre akustikken kan også innebære å heve takhøyden, skifte vinduer eller støpe nytt gulv. Disse tiltakene vil komme fram i akustisk forprosjektrapport.

Dere kan også søke om tilskudd til å bygge og forbedre akustikken i rom, så de kan bli til øvingslokaler. 

Andre tiltak som gjør lokalet bedre for utøvere og publikum

Dere kan søke tilskudd til bygging eller ombygging av scene, øvingslokale eller prøvelokale, for å gjøre forholdene bedre for utøvere eller publikum. Det kan innebære bedre gulv for dans eller teater, scenetepper mm. En akustisk forprosjekt må utarbeides i forkant for å sikre at rommet er tilpasset kulturuttrykket / de som skal bruke rommet. 

Tips til mer info

Til søknader om å bygge øvingsrom kan vi maksimalt gi 300 000 kr per rom. Andre søknader, som for eksempel å etablere eller bygge om scener, har ingen øvre grense.

Det er kostbart å bygge og forbedre større kulturlokaler, og de største søknadene vi har fått inn har vært på flere millioner kroner. Søknadsbudsjett må spesifisere hvilke kostnader dere søker tilskudd til. 

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak og stiller krav til egenandel. Søkere må budsjettere med en egenandel på minimum 25%. For kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål stiller vi krav til minimum 50% egenandel.

Hvis dere får vedtak om tilskudd, så må dere rapportere tilbake til oss med et prosjektregnskap.

Det Akademiske Kvarter i Bergen fikk i 2019 tilskudd til større akustiske forbedringer med akustikkpuss, monohimling, absorbenter og akustikkduk i to flerbrukssaler. 

Union Scene i Drammen fikk i 2019 tilskudd til å bygge om galleriet i konsertsalen, for å bedre akustikken i rommet. 

Øveriet i Oslo har fra 2013 til 2019 fått flere tilskudd til å bygge totalt 27 øvingsrom. 

Se flere tilskuddsmottakere i tildelingslistene.

 

 

Det er viktig at dere kan vise til konkrete planer for hva dere skal gjøre. Vi forutsetter derfor at dere har gjennomført et akustisk forprosjekt før dere søker fra dette tilskuddsområdet.

Konkrete anbefalte tiltak, fra akustisk forprosjektrapport, skal derfor være grunnlaget for hva dere søker om.

Et forprosjekt vil kunne gi avgjørende informasjon for dere som planlegger å etablere en scene, øvingsrom eller prøvelokaler i eksisterende bygg. For dere som planlegger utbedringer av eksisterende rom som kan påvirke akustikken (som å flytte en vegg, bygge om scenen, isolere mot naboer eller bytte ut vinduer, gardiner, gulv eller dører) vil en forprosjektrapport gi dere viktig informasjon i forkant og beskrive tiltak og kostnader.

 

I søknadsskjemaet vil dere bli bedt om å fylle ut følgende:

Virksomhet: Navn på virksomhet, organisasjonsnummer, etableringsår, fylke og kommune.

Driftsansvarlig/daglig leder/frivillig leder/annet: Navn og kontaktinformasjon

Teknisk ansvarlig: Navn og kontaktinformasjon

Beskrivelse av virksomhet: Hvem er dere? Hvor holder virksomheten til? Hva er formålet med virksomheten? Hvordan er driften (planlagt) organisert?

Kommentar til lokaler og leieforhold: Hvor lenge har dere vært tilknyttet lokalet? Hvem eier bygget? Hva er varighet på leieavtalen?

Hva brukes lokalet til?
• Fremføringslokale – publikumskapasitet og antall kulturarrangementer innen musikk, dans og teater.
• Øvingslokale/prøvelokale – antall rom, antall band/lag, antall utøvere, timer lokalene er tilgjengelig per uke og antall uker lokalene er tilgjengelig per år.

Beskrivelse av aktivitet: Hva er virksomhetens hovedaktivitet, og er denne rettet mot musikk, dans eller teater? Hva skjer, eller hva skal skje i lokalet det søkes om tilskudd til? Brukes lokalet til øving, fremføring eller begge deler? Hvilken aktivitet vil et tilskudd eventuelt bidra til å skape?

Budsjett: Utfylling av totalkostnad for omsøkt utstyr iht. søknadsbudsjett og søknadssum til Kulturrom. Søker dere med eller uten mva? Søker dere på vegne av et ideelt aksjeselskap? Dere skal også si noe om gjennomføringsevne uten tilskudd fra Kulturrom.

Søknadsbegrunnelse: Hvorfor trenger dere omsøkt tiltak? Hvilken forskjell vil et tilskudd utgjøre for dere? Hva skal gjøres og når skal det skje?

Kort sammendrag

Andre opplysninger: Her kan dere legge til andre opplysninger dere mener er relevant for vurdering av søknad.

Kontaktperson for søknad: All videre korrespondanse vil skje gjennom portalen og kontaktpersonen som oppgis her vil få mailvarsel. Husk at søknaden er tilknyttet brukeren som opprettet søknaden. Dersom en annen skal ha tilgang til søknaden, må det opprettes en ny bruker i portalen.

 

Alle søknader må inneholde

 • en signert leieavtale, intensjonsavtale, eller tilsvarende dokumentasjon på langsiktig bruk av lokalet
 • akustisk forprosjektrapport
 • søknadsbudsjett
 • fremdriftsplan
 • målsatte skisser eller tegninger (lengde, bredde og høyde) og angi eventuell scene- og mikserposisjon.
 • et styregodkjent og signert regnskap for virksomheten, med revisjonsberetning hvis dere er revisjonspliktige
 • en utfyllende prosjektbeskrivelse (valgfritt) 
 • vedtekter dersom dere søker på vegne av et ideelt aksjeselskap

Virksomheter som ikke er ferdig etablerte må legge ved et driftsbudsjett for de tre første driftsårene i stedet for regnskap.

Gode eksempler

Her finner dere noen gode eksempler på tidligere tilskuddsmottakere. Få også nyttige tips til hvordan dere finner ut hva dere trenger og flere gode ressurser her: RESSURSER

Trykkeriet kulturarena fikk 2 MNOK til bygging av scene og øvingsrom

LES MER

Evju Bygdetun fikk 300 000 kroner til nytt dansegulv og akustiske utbedringer, 50 000 kroner til akustisk forprosjekt og 117 600 kroner til fleksible sceneelementer

LES MER OG SE VIDEO HER

Kulturbanken Bryne fikk 2 000 000 kr til utbedring av scenelokalet Hvelvet – en fleksibel lavterskel scene og 759 000 kr til lyd- og lysutstyr. De har tidligere også mottatt tilskudd til å etablere tre øvingsrom for musikk, teater og dans.

LES MER

Børsen Kulturhus har mottatt 1 052 000 kroner i tilskudd fra Kulturrom for å bygge øvingsrom, rom til pre-poduksjon og fremføringslokale.

LES MER

Hvor kan dere søke?

 

Vi anbefaler at dere leser hvordan søke tilskudd før dere søker. Når dere er klare til å søke logger dere inn i søknadsportalen. Her finner dere alle søknadsskjemaene.

 

Fra og med 1. januar 2024 gjelder oppdaterte retningslinjer for søknader til Kulturrom. Noen av endringene består av:
 • Vi stiller krav om 50% egenandel for både kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål.
Les mer om alle nye endringer her og hva det betyr for dere.