Hopp til innholdet

Akustikkmåling av rom

Kulturrom gir tilskudd til å måle akustikken i lokaler for musikk, dans og teater. Akustikkmåling gir nyttig informasjon om lydforholdene i et lokale, og er derfor et godt utgangspunkt for dere som ønsker å forbedre akustikken i lokalet deres.

 

Vi behandler søknader om tilskudd til akustikkmåling fortløpende. Dere får svar på søknaden innen to til seks uker.

Tilskuddsområdet er aktuelt for lokaler som blir brukt til å utøve og fremføre musikk, dans eller teater.

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller har tilrettelegging av kulturaktivitet innen feltene musikk, dans og teater som hovedaktivitet. 

Søkere kan for eksempel være lag, foreninger, kulturhus, organisasjoner og kommuner, som trenger å finne ut om lokalet har god nok akustikk, eller ikke.

Alle som søker må vise at de har et langsiktig perspektiv, et reelt behov for tilskudd og at tiltaket vil komme mange til gode. Dere må også kunne vise til aktivitet innen musikk, dans eller teater gjennom hele året.

Søkere må også ha et organisasjonsnummer.

Hvis dere ønsker å forbedre akustikken i lokalet deres, så er en akustikkmåling et godt sted å starte. Ved å måle akustikken i et lokale kan en akustiker finne ut av hva dere må gjøre for å få best mulige lydforhold. Med en tilstandsrapport som beskriver akustikken i lokalet har dere et godt utgangspunkt for å søke tilskudd til akustisk forprosjekt

Hvis akustikkmålingen avdekker behov for enkle tiltak, som vil koste mindre enn 100 000 kr, så kan dere videre søke tilskudd til Bedre lokaler (under 100 000,-).

For utbedringer over 100 000 kr, må dere først gjennomføre et akustisk forprosjekt. Deretter kan dere søke fra tilskuddsområdet Bygg,utbedring og akustikk (over 100 000,-).

Kulturrom gir maksimalt 7 500 kr i tilskudd til akustikkmåling av et lokale, og 50 000 kr til akustikkmåling av flere lokaler. Til kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål gir vi maksimalt 5 000 kr per rom. 

Vi tar utgangspunkt i søknadsbudsjettet deres når vi beregner hvor mye dere kan få i tilskudd. Vi anbefaler derfor at dere undersøker priser før dere sender inn søknaden.

Vi fullfinansierer ingen tiltak. Dere må derfor budsjettere med en egenandel på minimum 25%. Kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål må budsjettere med en egenandel på minimum 50%. 

I søknadsskjemaet vil dere bli bedt om å fylle ut følgende:

Virksomhet: Navn på virksomhet, organisasjonsnummer, etableringsår, fylke og kommune. Dere blir også bedt om å gi en kort beskrivelse om hvem dere er.

Driftsansvarlig/daglig leder/frivillig leder/annet: Navn og kontaktinformasjon

Teknisk ansvarlig: Navn og kontaktinformasjon

Lokaler og leieforhold: Hvilke lokaler bruker dere? Leier eller eier dere disse? Dere bør si noe om hvor lenge dere har vært tilknyttet lokalet, hvem som eier og varighet på leieavtale.

Hva brukes lokalet til?
Fremføringslokale? – publikumskapasitet og antall kulturarrangementer innen musikk, dans og teater.
• Øvingslokale? – antall rom, antall band/lag, antall utøvere, timer lokalene er tilgjengelig per uke og antall uker lokalene er tilgjengelig per år.

Budsjett: Utfylling av totalkostnad for omsøkt utstyr iht. søknadsbudsjett og søknadssum til Kulturrom. Her oppgir dere også om dere søker på vegne av et ideelt aksjeselskap.

Søknadsbegrunnelse: Begrunnelse for hvorfor dere trenger en akustikkmåling og hva dere ønsker å få ut av det. Dere må også spesifisere hvilke lag/foreninger/aktører som vil være brukere av rommet som skal kartlegges.

Andre opplysninger: Her kan dere legge ved ytterligere dokumentasjon som kan være relevant for søknaden.

Kontaktperson for søknad: All videre korrespondanse vil skje gjennom portalen og kontaktpersonen som oppgis her vil få mailvarsel. Husk at søknaden er tilknyttet brukeren som opprettet søknaden. Dersom en annen skal ha tilgang til søknaden, må det opprettes en ny bruker i portalen.

Til søknaden om akustikkmåling må dere legge ved

  • en leieavtale, en intensjonsavtale, eller en signert bekreftelse fra eieren på at dere bruker lokalet
  • et budsjett som viser kostnadene tilknyttet tiltaket det søkes tilskudd til og søknadsbeløp til Kulturrom, samt andre eventuelle finansieringskilder. Budsjettet skal inkludere tilbud/dokumentasjon fra et av Norsk Musikkråds fylkeslag som skal utføre akustikkmålingen.
  • vedtekter dersom dere søker på vegne av et ideelt aksjeselskap

I søknadsbegrunnelsen må dere oppgi hvilke lag, foreninger, eller andre som bruker lokalene, som dere ønsker å kartlegge.

Hvor kan dere søke?

Før dere søker anbefaler vi at dere leser siden hvordan søke tilskudd. Søknadsskjemaet finner dere i søknadsportalen.

 

Fra og med 1. januar 2024 gjelder oppdaterte retningslinjer for søknader til Kulturrom. Noen av endringene består av:
  • Vi stiller krav om 50% egenandel for både kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål.
Les mer om alle nye endringer her og hva det betyr for dere.