Hopp til innholdet

Bygg og utbedring av kulturrom

Dere kan søke Kulturrom om å bygge eller utbedre øvingsrom eller fremføringslokaler. Vi skiller mellom enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak og større akustiske utbedringer da det er stor forskjell i krav til dokumentasjon og søknadssum.

Dere kan søke om tilskudd til å få utført en akustisk forprosjektrapport tidlig i prosessen og så søke om å bygge eller gjøre større akustiske utbedringer med rapporten som grunnlag. Eller gjennomføre en akustikkmåling for å kartlegge ut om rommet er egnet for dagens bruk.

Det finnes fire ulike tilskuddsområder dere kan lese mer om på denne siden:

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Akustikk handler om hvordan lyd oppfører seg i et rom. Hvilken form, volum og materialer et rom er bygd opp av påvirker hvordan akustikken er i rommet.

Hvorfor er akustikk viktig?

Hvordan akustikken er i et øvingsrom eller fremføringslokale er viktig for lytteforholdene for utøver og publikum. Ulike musikkformer trenger ulike rom og ulik akustikk.

Kulturrom stiller krav til at akustiske utbedringer og bygging av øvingsrom forankres i:

 • Norsk Standard NS 8178:2014 – Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkøvelse
 • Norsk Standard NS 8175:2019 – Lydforhold i bygninger

En akustisk forprosjektrapport skal utarbeides med utgangspunkt i disse kriteriene.

NS 8178 inneholder en del krav til romvolum i lokaler til musikkformål. Ulike musikkformer har ulike behov for romvolum og etterklangstid.

Selv om dere til enhver tid skal prøve å følge kravene i NS 8178 og NS 8175 er det andre ting som også spiller inn når Kulturrom behandler og vurderer om en søknad kan få tilskudd eller ikke. Det kan for eksempel være at dere har tilgang på et rom i en eksisterende bygning som, iht. NS 8178, ikke tilfredsstiller takhøyden til det rommet skal brukes til. Det kan i slike tilfeller gjøres unntak til dette kravet ut fra en helhetlig vurdering.

Ved bygging av rom/lokaler i nybygg vil det være et krav at dere følger NS8178 og NS8175 hvis dere skal få tilskudd fra Kulturrom.

Les mer om disse rapportene og mer på ressurssiden utarbeidet av Norsk musikkråd www.musikklokaler.no

I tillegg til Kulturrom finnes det to andre ordninger med fokus på kulturlokaler:

Merk at dere det ikke er noe i veien for at dere også søker disse andre ordningene, men at dere ikke kan få tilskudd fra Kulturrom til den sammen investeringen som dere eventuelt har fått tilskudd til fra disse ordningene.

Sjekk også ut hvilke finansieringsmuligheter som finnes der dere holder til og hva lokale sparebanker, kommuner mm kan bidra med.

 

 

Akustikkmåling av rom

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og kommuner som har behov for å utrede om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke. Dette kan også være aktuelt for enkelte lokaler som benyttes til teater og dans. En akustikkmåling gir dere som eier eller bruker lokalene en tilstandsrapport med nyttig kunnskap om hvilke musikkuttrykk rommet passer for og eventuelt hva det ikke er egnet for, og skal fortrinnsvis utføres av Norsk Musikkråd sine fylkesavdelinger.Tilskudd til akustikkmåling er begrenset til kr 7 500,- per rom.

Løpende søknadsfrist og kort behandlingstid gjør at dere tidlig kan kartlegge muligheter og behov.

En akustikkmåling kan utføres av fylkesavdelingene under Norsk musikkråd. En akustikkmåling gir dere som eier eller bruker lokalene en tilstandsrapport med nyttig kunnskap om hvilke musikkuttrykk rommet passer for og eventuelt hva det ikke er egnet for.

En akustikkmåling resulterer i en rapport som beskriver lokalets akustiske egenskaper, utforming og egnethet pr i dag. Det utarbeides også en mulighetsstudie der lokalets potensiale til forskjellige musikkformål vurderes.

NS-ISO23591 (tidligere NS 8178) benyttes sammen med resultatene av lydmålingen for å fastsette hva et lokale egner seg for.

Ønsker man på bakgrunn av en akustikkmåling å tilpasse akustikken i et lokale til en viss type bruk, vil rapporten være et godt grunnlag for en akustiker å komme med anbefalte tiltak.

Norsk musikkråd har utstyr og kompetanse i hele landet til å utføre akustikkmålinger og anbefales brukt til arbeidet.

Se: https://www.musikklokaler.no/
og les mer her

Å få gjennomført en akustikkmåling er viktig for å få kunnskap om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke.

Dette tilskuddsområdet kan være relevant for flere aktører, men retter seg primært mot lag, foreninger og organisasjoner som bruker lokaler til musikkutøøvelse pr i dag, eller tilbyr lokaler til lag, foreninger og organisasjoner (feks kommuner).

Akustikkmåling er aktuelt for lokaler som benyttes til øving og fremføring av musikk, men også andre kulturuttrykk.

Alle søkere må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

For utarbeidelse av akustikkmåling skal dere fortrinnsvis benytte et av fylkesmusikkrådene tilknyttet Norsk musikkråd

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturlokaler med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange. Det gis derfor ikke tilskudd til enkeltstående band/utøvere, enkeltpersonsforetak eller tilskudd til øvingsrom i bygg regulert til boligformål, jf. Norsk Standard NS 8175:2019 – Lydforhold i bygninger.

Ved beregning av tilskudd tar vi utgangspunkt i søknadsbudsjettet. Det er derfor lurt å undersøke priser før dere sender inn søknaden.

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak. Det skal budsjetteres med en egenandel på minimum 25% (minimum 50% for kommunale søkere).

Tilskudd til akustikkmåling er begrenset til kr 7 500,- (5 000,- for kommunale søkere) per rom.Tilskudd til akustikkmåling av flere rom er begrenset til 50 000,- per søknad.

egenandel på minimum 25% inngår i kostnaden på det vedtaket omfatter (minimum 50 % for kommunale aktører).

En akustikkmåling gir lokaleier eller bruker kunnskap om hvilket/hvilke musikkuttrykk lokalet passer for og eventuelt hva det ikke er egnet for.

Akustikken i et lokale påvirker både utøvere og de som hører på. Derfor er det viktig med et godt egnet lokale, og et dokument som sier noe hvorfor det er egnet eller ikke.

Ønsker man å utbedre akustikken i lokalet vil en akustikkmåling være et godt sted å starte. Hvilke tiltak som egner seg, hva et resultat av tiltak vil være og hvordan disse skal implementeres i lokalet kan en akustiker prosjektere på bakgrunn av lydmålingen.

Veien videre: Om dere ønsker å benytte akustiker for å utarbeide en tiltaksbeskrivelse kan en søke om tilskudd til dette på ordningen akustisk forprosjektrapport. Om lydmålingen avdekker behov for enklere overflatetiltak (under 100 000,-) og ikke benytter akustiker kan dere søke Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak i lokaler.

En akustikkmåling skal bruke Norsk Standard NS 8178:2014 – Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse som grunnlag for å vurdere lokalets egnethet. I NS 8178 kap 6.1, 6.2 og 7 finnes det en beskrivelse av hvordan målingen/rapporten skal utføres.

En akustikkmåling gir dere som bruker eller eier lokalet kunnskap om hvilket/hvilke musikkuttrykk lokalet passer for og eventuelt hva det ikke er egnet for.

Akustikkmålingen skal resultere i en rapport som beskriver lokalets utforming og egnethet pr i dag. I tillegg kan den suppleres med en mulighetsstudie der lokalets potensiale til forskjellige musikkformål vurderes.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til enkel akustisk lydmåling:

 • Leieavtale, intensjonsavtale eller bekreftelse fra lokaleier på at dere benytter lokalet
 • Søknadsbudsjett

I søknadsbegrunnelsen må dere spesifisere hvilke lag/foreninger/aktører som vil være brukere av lokalene som skal kartlegges.

Løpende behandling. Vedtak meddeles vanligvis innen 2-6 uker.

Vi anbefaler at dere leser godt gjennom siden Hvordan søke før dere går igang med søknaden.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.

Akustisk forprosjektrapport

Dette tilskuddsområdet omfatter akustisk forprosjektrapport utarbeidet av akustiker for kartlegging av de akustiske forholdene i et lokale, med tanke på romakustikk og lydisolasjon. Løpende søknadsfrist og kort behandlingstid gjør at dere tidlig kan kartlegge muligheter og behov. Tilskudd til akustisk forprosjektrapport er begrenset til kr 50 000.

 

Å få utarbeidet en akustisk forprosjektrapport er viktig for alle som skal søke om større akustiske utbedringer, eller bygging av rom. Dette tilskuddsområdet er derfor mest relevant for aktører som er ansvarlige for drift eller utvikling/ombygging av kulturrom. Både private og kommunale aktører kan søke om tilskudd.

Merk: Det er mulig å søke om tilskudd til enkle romakustiske tiltak uten akustisk forprosjektrapport.

Alle søkere må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

For utarbeidelse av forprosjektrapport må dere benytte en akustiker med dokumentert erfaring med prosjektering av rom for musikk og andre kulturuttrykk.

For tilskudd over kr 50 000 må dere være registrert i enhetsregisteret og det kreves kontaktperson med ansvar for drift.

Ved tilskudd under kr 50 000 kan dere søke både med organisasjonsnummer eller fødselsdato. Søker dere med fødselsdato krever Kulturrom at kontaktpersonen er den samme som har signert på leieavtalen.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Det gis ikke tilskudd til enkeltstående band/utøvere.

Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, eller tiltak som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet, se retningslinjer pkt. 1.3 viii.

Det gis ikke tilskudd til øvingsrom i bygg regulert til boligformål, jf. Norsk Standard NS 8175:2019 – Lydforhold i bygninger.

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak og stiller krav til egenandel. Det kan budsjetteres med tilskudd på inntil 75 % av investeringen (inntil 50% for kommunale aktører).

Tilskudd til akustisk forprosjektrapport er begrenset til kr 50 000.

Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% inngår i investeringen på det vedtaket omfatter (minimum 50 % for kommunale aktører).

Akustisk forprosjektrapport er en rapport utført av en akustiker som kartlegger de akustiske forholdene i et lokale, med tanke på romakustikk og lydisolasjon.

Formålet med en akustisk forprosjektrapport er å avdekke akustiske utfordringer i lokalet og manglende lydisolasjon, og å kartlegge effekten av eventuelle tiltak. Forprosjektrapporten vil vise til helt konkrete tiltak som kan utføres for å bedre akustikken. Dermed vil dere ha et bedre grunnlag for å søke om tilskudd til akustiske utbedringer, med bakgrunn i anbefalte tiltak.

For å søke om tilskudd til større akustiske utbedringer eller bygging av øvingsrom forutsettes det at en akustisk forprosjektrapport er utarbeidet i forkant av søknaden.

Rapporten skal hensynta Standard Norges standard for akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse – NS 8178:2014 (denne tar for seg de romakustiske forholdene et lokale bør ha for å fungere til musikkformål) og Lydforhold i bygninger NS 8175:2019 (denne tar for seg anbefalte grenser for lydisolasjon mellom rom/lokaler til ulike formål).

Etter kartlegging av lokalet skal rapporten inneholde en konklusjon på hva lokalet egner seg til og også inneholde konkrete tiltak på romakustikk og lydisolasjon og hvilke musikkformer rommet/lokalet egner seg til.

Skal rommet/lokalet brukes til flere ulike musikkuttrykk skal rapporten utrede muligheten for fleksible løsninger når det kommer til romakustikk.

En akustisk forprosjektrapport er nødvendig i de tilfeller dere skal rehabilitere et lokale til musikkformål for å sikre at tiltakene som utføres er hensiktsmessige til det lokalet skal brukes til. Det vil være særdeles viktig å utarbeide en slik rapport når det er snakk om utbedring av lydgjennomgang mellom lokaler.

NS 8178 inneholder en del krav til romvolum i lokaler til musikkformål. Ulike musikkformer har ulike behov for romvolum og etterklangstid. Selv om dere til enhver tid skal prøve å følge kravene i NS 8178 og NS 8175 er det andre ting som også spiller inn når Kulturrom behandler og vurdere om en søknad kan få tilskudd eller ikke. Det kan for eksempel være at dere har tilgang på et rom i en eksisterende bygning som ikke tilfredsstiller takhøyden til det rommet skal brukes til. Det gjøres unntak til dette kravet ut fra en helhetlig vurdering.

Ved bygging av rom/lokaler i nybygg vil det være et krav at dere følger NS8178 og NS8175 hvis dere skal få tilskudd fra Kulturrom.

Oslo Lydproduksjon fikk tilskudd til å utarbeide akustisk forprosjektrapport i starten av 2019, og fikk senere samme år tilskudd til å bygge 9 øvingsrom på bakgrunn i anbefalingene i rapporten. 

Holmlia Kirke fikk kr 37 500 til å utarbeide en akustisk forprosjektrapport for to øvingsrom. Denne rapporten ble grunnlaget for et større tilskudd til bygging og akustisk utbedring av de to øvingsrommene et halvt år senere.

Det er også gitt mange tilskudd til forprosjektrapport i forkant av etablering av nye scener.

Se tildelingslistene for flere eksempler på mottakere

Om dere får tilskudd til å gjennomføre en akustisk forprosjektrapport står dere fritt i valget av akustiker. Det er viktig at det er en profesjonell aktør, som har rutiner og erfaring med utvikling av akustiske forprosjektrapporter i lokaler for utøvelse av musikk, dans og teater.

 

Ta kontakt med Kulturrom om dere har behov for tips om akustikkfirmaer rundt omkring i landet.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til akustisk forprosjektrapport:

 • Leieavtale, intensjonsavtale eller tilsvarende dokumentasjon for lokalet som skal utredes
 • Beskrivelse av prosjektet og foreløpig fremdriftsplan

I tillegg må det legges ved regnskap for virksomheten (søker) og budsjett for utarbeiding av forprosjektrapporten.

Løpende behandling. Vedtak meddeles vanligvis innen 2-6 uker.

Vi anbefaler at dere leser godt gjennom siden Hvordan søke før dere går igang med søknaden.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.

Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak i lokaler

Dette tilskuddsområdet omfatter enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring. Kostnadrammen er begrenset oppad til kr 100 000.

Enkle romakustiske tiltak vil normalt være begrenset til akustisk overflatebehandling i eksisterende lokaler.

Under dette tilskuddsområdet kan det også søkes om enkle utbedringer av et lokale. Dette kan innebære dansegulv, dansematter, ballettbarrer, speil, bygging av en liten scene, scenetepper og sceneinndekning.

Kulturrom gir tilskudd til enkle utbedringer og romakustiske tiltak i lokaler til musikk, dans og teater.

Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak kan gjøre en stor forskjell i mange lokaler som benyttes til øving eller fremføring. Søkere kan være spillesteder, kulturhus, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, revy-grupper, øvingsanlegg, klubber, foreninger eller andre som disponerer lokaler for fremføring og utøvelse av musikk, teater og dans.

Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak kan gjøre en stor forskjell i mange rom.

Dette tilskuddsområdet er relevant for band, kor, korps, teatergrupper, spelemannslag og lignende aktører som øver i et rom med utfordrende akustikk, og ungdomshus, øvingsfellesskap og små scener som trenger å gjennomføre enkle utbedringer.

Både private og kommunale aktører kan søke på dette tilskuddsområdet.

Alle søkere må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

For tilskudd over kr 50 000 må dere være registrert i enhetsregisteret og det kreves kontaktperson med ansvar for drift.

Ved tilskudd under kr 50 000 kan dere søke både med organisasjonsnummer eller fødselsdato. Søker dere med fødselsdato krever Kulturrom at kontaktpersonen er den samme som har signert på leieavtalen.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Det gis ikke tilskudd til enkeltstående band/utøvere.

Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, eller tiltak som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet, se retningslinjer pkt. 1.3 viii.

Det gis ikke tilskudd til øvingsrom i bygg regulert til boligformål, jf. Norsk Standard NS 8175:2019 – Lydforhold i bygninger.

Enkle akustiske tiltak er investeringer som omhandler overflatebehandling i eksisterende rom.

Enkle romakustiske tiltak vil normalt være begrenset til akustisk overflatebehandling i eksisterende lokaler.

Formålet med enkle romakustiske tiltak er å øke den akustiske kvaliteten i rom som brukes til øving og fremføring av musikk, teater og dans.

For enkle romakustiske tiltak er det ikke krav til en akustisk forprosjektrapport, men tiltakene dere søker om kan kun omhandle romakustisk overflatebehandling som tekstiler eller akustikkplater på vegger, hjørneabsorbenter og akustikkplater til tak.
Det er også aktuelt for scener hvor overflatebehandling kan være nok til å forbedre rommets akustikk. Det vil være viktig for scener som presenterer ulike kulturuttrykk å utrede lokalets akustikk. Ulike kulturuttrykk har behov for ulik akustikk. Det er derfor viktig å utrede dette med tanke på hva dere vil at lokalet primært skal fungere for. Her kan dere også se på mulighetene for fleksible akustikkløsninger.

Enkle romakustiske tiltak:

 • Absorbenter/diffusorer  i tak, på vegger og i hjørner (bassfeller). Dette er ofte spesialproduserte akustikkplater beregnet på ulike frekvensområder (bass/diskant), moltonteppe/akustikkduk for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.

Merk: Tiltaket må beskrives detaljert:

 • hvorfor er det behov for tiltaket
 • hva består tiltaket av
 • hva vil tiltaket bidra til i selve lokalet og hva har det å si for bruken av lokalet
 • hvordan skal tiltaket utføres

Det skal suppleres med en tegning av lokalet med høyde-, lengde-, og breddemål. Det skal fremkomme på tegningen hvor de ulike tiltakene skal utføres og hvor store flater de dekker. Budsjett for tiltakene skal samsvare med mengde på tegning og detaljbeskrivelsen.

Det er viktig at dere har konkrete planer om hva som skal utbedres i rommet når dere sender inn søknad og budsjett. Om dere føler behov for profesjonelle innspill vil vi anbefale å ta kontakt med en akustiker og beskrive det dere opplever som behov og utfordringer.

Ved å søke om tilskudd til enkle utbedringer kan dere få på plass de nødvendige funksjonene som trengs til øving og fremføring innen musikk, teater og dans. Dette kan bidra til å øke kvaliteten på eksisterende rom, og gir dere mulighet til å tilrettelegge etter behov og planlagt bruk.

Enkle utbedringer kan innebære etablering av dansegulv, bygging av en liten scene samt innkjøp av f.eks dansematter, ballettbarrer, speil, scenetepper (til sceneåpning) og sceneinndekning (side- og bakvegg) med mer.

Formålet med enkle utbedringer i kulturrom er å øke kvaliteten på rommets funksjon. Det kan gjelde rom som benyttes til øving og til fremføring innen musikk, teater og dans.

Merk: Utbedringen må beskrives detaljert:

 • hvorfor er det behov for utbedring
 • hva består utbedringen av
 • hva vil utbedringen bidra til i selve lokalet og hva har det å si for bruken av lokalet
 • hvordan skal utbedringen utføres

Det skal suppleres med en tegning av lokalet med høyde-, lengde-, og breddemål. Det skal fremkomme på tegningen hvor utbedringen skal utføres og hvor store flater de dekker.

Budsjett for utbedringen skal samsvare med mengde på tegning og detaljbeskrivelsen.

Merk: Hvis det også er planlagt å søke tilskudd til fremføringsutstyr eller øvingsutstyr kan man søke om dansegulv, dansematter, ballettbarrer og speil i de respektive søknadsskjemaene.

For å kunne søke om tilskudd til enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak kan ikke totalkostnaden for utbedringen/tiltaket overstige 100 000,-

Hvils totalkostnaden på utbedringen /tiltaket overstiger 100 000,- øker kravene til dokumentasjon og dere må benytte søknadsskjema for Bygg og større akustiske utbedringer.

 • Private søkere kan motta inntil kr 75 000 i enkle utbedringer og romakustiske tiltak
 • Kommunale søkere kan motta inntil kr 50 000 i enkle utbedringer og romakustiske tiltak

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak. Det skal budsjetteres med en egenandel. Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% (minimum 50% for kommunale søkere) inngår i investeringen, på det vedtaket omfatter.

Budsjett for tiltak eller utbedring skal samsvare med mengde på tegning og detaljbeskrivelsen.

Lyderhorn Skolebrass fikk i 2020 tilskudd til lydabsorbenter på vegg og frittstående akustikkplater for å redusere støybelastning i et stort øvingsrom. 

Se tildelingslistene for flere eksempler på mottakere.

Merk at dette tilskuddsormrådet fra 2022 er utvidet fra å kun omhandre enkle romakustiske tiltak til å også omfatte enkle utbedringer av lokaler: Scene, gulv osv. Vi håper å få inn flere gode søknader som kan listes opp som gode eksempler.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til enkle romakustiske tiltak:

 • Leieavtale, intensjonsavtale eller tilsvarende dokumentasjon for lokalet som skal utredes
 • Beskrivelse av prosjektet med detaljløsninger, målsatte skisser eller tegninger av lokalet, med høyde-, lengde- og breddemål, samt enkel beskrivelse av materialer i tak, gulv og vegger per i dag.

I tillegg må det legges ved regnskap for virksomheten (søker) og budsjett for tiltakene det søkes tilskudd til.

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september hvert år.

Vedtak meddeles vanligvis rundt 3 måneder etter søknadsfrist.

Vi anbefaler at dere leser godt gjennom siden Hvordan søke før dere går igang med søknaden.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.

Bygg og større akustiske utbedringer

Dette tilskuddsområdet omfatter bygging og utbedring av romakustikk og lydisolasjon i øvingsrom og i lokaler til fremføring av musikk, dans og teater.

Det forutsettes at en akustisk forprosjektrapport legges til grunn i søknaden. Tilskudd til bygging av øvingsrom er begrenset oppad til kr 300 000 per rom.

Dette tilskuddsområdet er primært relevant for profesjonelle aktører som drifter eller eier lokaler som benyttes til øving og fremføring av musikk, dans og teater. Både private og kommunale aktører kan søke på dette tilskuddsområdet.

Bygg og større akustiske utbedringer omhandler ofte store og omfattende prosjekter, og derfor er kravene for søknaden i dette tilskuddsområdet flere enn i andre områder.

Ved søknad om tilskudd til Bygg og større akustiske utbedringer av arenaer, vil det alltid være behov for en akustisk forprosjektrapport som beskriver hvilke tiltak som skal utføres og hvilke prinsipper som skal følges ved utføring.

Formålet med større akustiske utbedringer er å øke den akustiske kvaliteten i rom som brukes til øving og fremføring av musikk, teater og dans. Tiltak som faller innenfor dette tilskuddsområdet er akustiske og lydisolerende tiltak i vegger, gulv og tak.

Det gis tilskudd til lydisolasjonstiltak og romakustiske tiltak i forbindelse med bygging og utbedring av øvingsrom og lokaler til fremføring.

Det gis tilskudd til lydisolering:
Oppbygging av vegger, gulv og tak med tilfredsstillende lyddemping: gipsplater, isolasjon, flytende gulv (rom i rom prinsipp). Lydfeller ifm ventilasjonssystem. Lyddører.

Det gis tilskudd til romakustiske tiltak:
Absorbenter/diffusorer til å montere i tak, på vegger og i hjørner (bassfeller). Dette kan være spesialproduserte akustikkplater beregnet på ulike frekvensområder (bass/diskant), moltonteppe/akustikkduk for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.

Det gis tilskudd til bygging av øvingslokaler:

Det kan søkes om tilskudd til bygging av nye rom til øving i bygninger hvor rom skal gjøres om til egnede øvingsrom.

 • Oppbygging av vegger, gulv og tak med tilfredstillende lyddemping: gipsplater, isolasjon, flytende gulv (rom i rom prinsipp). Lydfeller ifm ventilasjonssystem. Lyddører.
 • Absorbenter/diffusorer til å montere i tak, på vegger og i hjørner (bassfeller). Dette kan være spesialproduserte akustikkplater beregnet på ulike frekvensområder (bass/diskant), moltonteppe/akustikkduk for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.

Tilskudd til bygging av øvingsrom er begrenset oppad til kr 300 000 per rom.

Alle søkere må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

For tilskudd over kr 50 000 må dere være registrert i enhetsregisteret og det kreves kontaktperson med ansvar for drift.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, eller tiltak som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet, se retningslinjer pkt. 1.3 viii.

Det gis ikke tilskudd til øvingsrom i bygg regulert til boligformål, jf. Norsk Standard NS 8175:2019 – Lydforhold i bygninger.

Det varierer mye hvor store søknader som kommer inn til dette tilskuddsområdet. Dette er en omfattende søknad der de største ombyggingene og etableringene søker om flere millioner kroner.

Tilskudd til bygging av øvingsrom er begrenset til kr 300 000 pr rom, men det gis også tilskudd basert på innsendt budsjett.

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak. Det skal budsjetteres med en egenandel. Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% (minimum 50% for kommunale søkere) inngår i investeringen, på det vedtaket omfatter.

Budsjettet må være så detaljert at saksbehandler kan utelate budsjettposter som ikke har direkte tilknytning til lydisolerende eller romakustiske tiltak. Det er kostbart å bygge lokaler til musikk, teater og dans, og dermed viktig at vi ikke tildeler tilskudd til tiltak som ikke handler om forbedring av selve kulturrommet. På denne måten kan vi hjelpe flere med å utbedre sine rom. Kostnader i forbindelse med ventilasjonsanlegg vil tas med i betraktning.

Det Akademiske Kvarter i Bergen fikk i 2019 tilskudd til å utføre større akustiske utbedringer med akustikkpuss, monohimling, absorbenter og akustikkduk i to flerbrukssaler.

Union Scene i Drammen fikk i 2019 et tilskudd til ombygging av galleri i konsertsal, for å forbedre rommets akustikk. 

Øveriet i Oslo har i perioden 2013 til 2019 mottatt flere tilskudd til å bygge totalt 27 øvingsrom. 

Se tildelingslistene for flere eksempler på mottakere

Det er viktig at dere har konkrete planer som viser hva som skal bygges eller utbedres. Det forutsettes at en akustisk forprosjekt ligger til grunn for søknaden om bygging eller større akustisk utbedring.

Denne bør vise konkrete anbefalte tiltak, og anbefalte tiltak bør ligge til grunn for hva det søkes om. Om dere får tilskudd til å gjennomføre tiltakene står dere fritt i valget av leverandør.

Det er også anbefalt å ta kontakt med rådgiver/saksbehandler i Kulturrom om dere har noen spørsmål i forkant.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til bygg og større akustiske utbedringer:

 • Leieavtale, intensjonsavtale eller tilsvarende dokumentasjon
 • Detaljert prosjektbeskrivelse med akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker, med finansierings- og fremtidsplan
 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom revisjonspliktig), samt årsrapport om det foreligger. Virksomheter under etablering skal levere økonomiplan/budsjett for tre første driftsår i stedet for regnskap.

Det forutsettes også at søker er registrert i enhetsregisteret, har en ansatt daglig leder eller tilsvarende ansvarlig for drift, samt en tilknyttet teknisk ansvarlig.

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september hvert år.

Vedtak meddeles vanligvis rundt 3 måneder fra søknadsfrist.

Vi anbefaler at dere leser godt gjennom siden Hvordan søke før dere går igang med søknaden.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.