Hopp til innholdet

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler.

I 2019 ble Kulturrom utvidet til en sjangerfri ordning, og siden utvidelsen har formålet vært å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom har hovedsøknadsfrister: 1. mars og 1. september. Hvert år tildeler ordningen over 40 mill i tilskudd til små og store tiltak over hele landet.

Kulturrom for korps

Utvidelsen av Kulturrom innebar blant annet at korps ble omfattet av ordningen, og siden første søknadsfrist i 2020 har det vært mulig for korps å søke om tilskudd til grunnleggende teknisk utstyr og utbedring av øvingslokaler.

På denne siden har vi samlet relevant informasjon for korps som ønsker å søke tilskudd fra Kulturrom, og vi oppsummerer her hva korps kan søke om tilskudd til samt gir tips til søknaden.

Husk at et alle som søker tilskudd fra Kulturrom må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv! Les Kulturroms retningslinjer for mer informasjon.

Gå til overskrifter i denne saken:

Øvingsutstyr
Fremføringsutstyr
Utbedring av lokaler
Tips til søknadsarbeidet
Gode eksempler fra tidligere tildelinger

Hva kan korps søke om tilskudd til:

Øvingsutstyr:

Korps har behov for instrumenter i forbindelse med øving. Kulturrom kan gi tilskudd til større instrumenter som blir brukt av et større fellesskap og har fast tilhørighet i et kulturrom. Dette gjelder for eksempel større slagverksinstrumenter, som er en avgjørende del av infrastrukturen for aktivitet.

Følgende standardsatser (før egenandel) legges til grunn for beregningen av tilskudd:
Pauker: kr 100 000
Rørklokker: kr 75 000
Marimba: kr 75 000
Xylofon: kr 40 000
Klokkespill: kr 40 000

Selv om tilskudd gis etter standardsatser anbefaler vi at dere undersøker priser og setter opp søknadsbudsjett som inneholder pris per stykk, merke, type og antall.

Merk at korps, som kan søke Instrumentfondet, ikke kan motta tilskudd fra Kulturrom til instrumenter.

Personlig utstyr faller utenfor ordningens tilskuddsområde. Dette gjelder for eksempel treblåseinstrumenter, messinginstrumenter og.andre instrumenter som ikke har fast tilhørighet i et kulturrom.

Det gis heller ikke tilskudd til rekvisita og forbruksvarer. Dette er for eksempel noter, notestativ, munnstykker, trommestikker, køller til slagverksinstrumenter, slagverksstativer, instrumentstativer og trommeskinn.

Korps kan også ha behov for noe teknisk utstyr i forbindelse med øving, og kan søke om tilskudd til øvingsutstyr til felles benyttelse. Dette inkluderer først og fremst trommesett og sanganlegg, men for korps med band kan det også søkes om tilskudd til øvrig backline og øvingsutstyr.

Tilskudd til øvingsutstyr gis primært i henhold til Kulturrroms standardsatser. Hvis dere ønsker å søke om tilskudd til annet øvingsutstyr enn det som omfattes av Kulturroms standardsatser må behovet for dette synliggjøres og begrunnes godt i søknaden.

Kulturrom ønsker at utstyret det gis tilskudd til kommet flest mulig til gode, og hvis dere kan vise til sambruk vil det styrke søknaden.

Fremføringsutstyr:

De fleste korps vil ha behov for grunnleggende fremføringsutstyr i forbindelse med konserter (PA, lydmikser, trådløse mikrofonsystemer, lyskilder etc). I de færreste tilfeller vil et enkeltstående korps ha mulighet til å motta tilskudd til eget fremføringsutstyr.

Kulturrom jobber for at det over hele landet skal finnes lokaler med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange. I de fleste tilfeller vil det derfor være mest hensiktsmessig at scenen (samfunnshuset/den private scenen/spillestedet/kulturhuset) som korpset benytter til konserter søker om det nødvendige, grunnleggende fremføringsutstyret.

Kulturrom mottar og innvilger mange søknader fra samfunnshus, kulturhus og private scener som brukes til flere sjangre og uttrykk, noe som bidrar til at flest mulig aktører får nytte av tilskuddet og tilgang til utstyret.

I de tilfellene et korpset drifter sitt eget konsertlokale og søker om fremføringsutstyr til dette vil det være vesentlig å synliggjøre et behov lokalt, og at det tilrettelegges for sambruk med andre lokale aktører. Det er verdt å merke seg at en slik tildeling normalt vil være begrenset til mindre utstyrspakker, og at det stilles krav til en høy arrangementsfrekvens på årsbasis.

Utbedring av lokaler:

Enkle utbedringer i kulturrom og enkle akustiske tiltak kan gjøre en stor forskjell i mange lokaler som benyttes av korps. Ta en titt på disse tilskuddsområdene hvis dere øver eller arrangerer konserter i et kulturom med utfordrende romakustikk, hvis dere har behov for å bygge en liten scene eller hvis dere ønsker å anskaffe sceneinndekning, scenetepper, med mer.

Som for fremføringsutstyr vil det ofte være hensiktsmessig at den som drifter eller eier lokalet søker på vegne av flere korps eller aktører. I de tilfellene et korps drifter eller eier sitt eget øvingslokale, og søker om tilskudd til utbedringer av dette, vil det å synliggjøre planlagt sambruk med andre aktører styrke søknaden.

Husk at det for enkle utbedringer i kulturrom og enkle akustiske tiltak kreves en langsiktig leieavtale, og at tiltakene det søkes tilskudd til ikke kan ha en kostnadsramme på mer enn 100 000,-.

Lokalet det øves i kan ikke være i privat bolig og leieavtale må kunne legges ved søknaden

Et enkeltstående korps kan som hovedregel ikke søke om/ vil normalt ikke motta tilskudd til større akustiske utbedringer og bygging av lokaler. Hvis dere opplever at det lokale kulturlivet mangler tilgang til egnede kulturrom til øving og fremføring, og dere ønsker å initiere et slikt tiltak, oppfordrer vi dere likevel til å ta kontakt for å se på muligheten for tilskudd.

Tips til søknadsarbeidet

 • Vær konkret når dere beskriver korpset:
  – Hvor holder dere til?
  – Hvordan er dere organisert?
  – Hvor mange medlemmer har dere?
  – Hvilke kulturrom benytter dere til øving og fremføring.
  – Hvilken aktivitet gjennomfører dere på årsbasis (øving og fremføring)
 • Vær konkret når dere begrunner behovet for utstyret:
  – Hvorfor trenger dere utstyret og hva skal dere bruke det til.
  – Hvor ofte vil utstyret bli brukt?
  – Hvilket utstyr besitter dere per i dag.
  – Opplys om behovet lokalt, og hvem som vil få nytte av tilskuddet.
 • Legg ved alle obligatoriske vedlegg.
 • Ta kontakt hvis dere har spørsmål
Barnekor som opptrer

Vanvikan Samfunnshus mottok i 2021 tilskudd til lydutstyr på kr 72 000. Foto: Vanvikan Samfunnshus

Gode eksempler

Siden 2020 har en rekke korps og flerbrukslokaler mottatt tilskudd fra Kulturrom, og under finner dere noen eksempler på tidligere tilskuddsmottakere:

 • Vanvikan Samfunnshus mottok i 2021 kr 72 00 i tilskudd til lydutstyr. Samfunnshuset søkte på vegne av flere lokale lag og foreninger.
 • Haukås Musikkhus mottok i 2019 kr 54 000 til akustisk utbedring av ett øvingsrom til korps og kor.
 • Musikkforeningen Nidarholm mottok i 2021 kr 30 000 i tilskudd til xylofon.
 • Bamble kommune mottok i 2020 kr 1 750 000 i tilskudd til bygging av 7 rom til musikkutøvelse, som korps blant flere frivillige lag og og foreninger skal benytte.
 • Nes Janitsjarkorps mottok i 2021 kr 24 000 i tilskudd til 1 sanganlegg til felles benyttelse for korps, teater og kor.
 • Ørskog Brass mottok i 2021 kr 65 000 til 1 marimba med cymbaler til øvingsfelleskap på Ørskog Kulturhus.
 • Stavanger musikkorps av 1919 mottok i 2021 kr 71 250 i tilskudd til rørklokker med transportkasse til flere korps.

 

Ta kontakt om dere har spørsmål eller lurer på om dere kan søke!

Akustikkmåling av rom

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for korps som har behov for å utrede om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke. Kostnadsrammen er begrenset til kr 10 000 og en akustikkmåling kan gjennomføres av deres regionale musikkråd.

LES MER OM ORDNINGEN HER