Hopp til innholdet

Akustisk forprosjekt

Kulturrom gir tilskudd til å kartlegge akustikken i et lokale, måle lydgjennomgang mellom ulike lokaler og foreslå tiltak for å gjøre lokalene mer egnet til musikk, teater og dans. Dette gjelder både nyetablering og utbedring av eksisterende rom. Målet er at øvingsrom og scener skal ha tilfredsstillende akustiske forhold for både utøvere og publikum.

 

Alle som skal søke tilskudd til Bedre lokaler og lydforhold (over 100 000,-), må først gjennomføre et akustisk forprosjekt. 

 

Vi behandler søknader om tilskudd fortløpende. Dere får svar på søknaden innen to til seks uker. 

Dette tilskuddsområdet er mest relevant for aktører som er ansvarlige for drift, utvikling, eller ombygging av kulturlokaler, og som ønsker å kartlegge og forbedre lydforhold i lokaler.

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans.

Vi gir ikke tilskudd til: 

  • enkeltstående band, kompanier eller utøvere 
  • enkeltpersonforetak 
  • utvikling av enkeltpersoners private eiendom og næringsvirksomhet 
  • øvingsrom i bygg regulert til boligformål 
  • Tiltak som er definert under et annet offentlig ansvarsområde. For eksempel være undervisningslokaler som kun brukes til skole eller kulturskole. 

Se våre retningslinjer for utfyllende oversikt.

For å utføre et akustisk forprosjekt må dere benytte en akustiker med dokumentert erfaring i å planlegge, utforme og detaljtegne kulturlokaler. 

Alle som søker må vise at de har et langsiktig perspektiv, et reelt behov for tilskudd og at tiltaket vil komme mange til gode. Dere må også kunne vise til aktivitet innen musikk, dans eller teater gjennom hele året.

Søkere må også ha et organisasjonsnummer, og tilknyttet en teknisk ansvarlig med relevant kompetanse innen vedlikehold av teknisk utstyr.

Vi gir maksimalt 50 000 kr i tilskudd til akustisk forprosjekt. Kulturrom fullfinansierer normalt ingen tiltak og stiller krav til egenandel.

Søkere må budsjettere med en egenandel på minimum 25%. For kommunale søkere og aksjeselskap uten ideelt formål stiller vi krav til minimum 50% egenandel.

Merk: For akustisk forprosjekt kan det i noen tilfeller gjøres unntak for krav til egenandel. Dette må begrunnes.

Hvis dere får tilskudd til akustisk forprosjekt, må dere rapportere tilbake til oss om hvordan dere har brukt tilskuddet. I rapporten må dere vise at gjeldende egenandel inngår i investeringen.

Akustikeren som utfører forprosjektet skal ta hensyn til den nasjonale standarden for akustiske kriterier NS-ISO 23591 Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving og/eller NS 8178 Akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring.

De beskriver hvilke akustiske kriterier et lokale bør oppfylle for å fungere til musikkformål og disse kriteriene er også relevante for alle rom som brukes til øving eller fremføring av musikk, teater og dans.

Rapporten skal også ta hensyn til standarden for lydforhold i bygninger (NS8175:2019) som oppgir anbefalte grenser for lydisolasjon mellom lokaler til ulike formål, og den inneholder en del krav til romvolum i lokaler som brukes til musikk.

Hvis dere skal bygge lokaler i et nybygg må dere følge alle disse kravene, for å få tilskudd fra Kulturrom.

For ombygging og utbedring av eksisterende lokaler tar vi hensyn til at ulik musikk, tale og lyddesign på scener, har ulike behov for romvolum og etterklang, når vi vurderer om dere skal få tilskudd eller ikke. Vi kan derfor gi tilskudd til et lokale, som ikke følger alle kravene, ut ifra en helhetlig vurdering. Det kan for eksempel være at dere har et eksisterende lokale i en bygning med en takhøyde som ikke tilfredsstiller kravene til lokalets formål.

Les mer om god akustikk på musikklokaler.no

Finn gode tips på kulturlokaler.no

Rapporten skal konkludere i hvilken bruk lokalet egner seg til og hvilke typer av musikk og andre kulturuttrykk det passer for. Den skal også beskrive konkrete tiltak for å forbedre romakustikken og lydisolasjonen i lokalet. Hvis lokalet skal brukes til flere ulike musikkuttrykk, så skal rapporten vise fleksible løsninger, for best mulig romakustikk. 

Dramatikkens hus fikk tilskudd til Akustisk forprosjekt våren 2022 for å utrede hovedscenen som ligger vegg i vegg med utestedet Oslo mekaniske Verksted. I rom hvor taletydelighet er viktig, blir støy fra omgivelsene utfordrende. I forprosjektrapporten fikk de anbefalt gode løsninger med lydisolerende tiltak for vegger og dører. Dette ble gjennomført i 2023 med tilskudd fra Bedre lokaler.  

Oslo Lydproduksjon fikk tilskudd til akustisk forprosjekt i starten av 2019. Samme år fikk de tilskudd til å bygge ni øvingsrom, på bakgrunn av anbefalingene i rapporten fra forprosjektet. 

Holmlia kirke fikk 37 500 kr til å utføre akustisk forprosjekt for to øvingsrom. Et halvt år senere fikk de tilskudd til å bygge og forbedre akustikken i de to øvingsrommene, med utgangspunkt i anbefalingene fra rapporten. 

Se flere som har fått tilskudd til akustisk forprosjekt i tildelingslistene.

Hvis dere får tilskudd til akustisk forprosjekt kan dere selv velge akustiker. Det er viktig at dere benytter dere av en profesjonell akustiker som har relevant kompetanse. Dere kan kontakte Kulturrom hvis dere trenger tips til å finne akustiker.

I søknadsskjemaet vil dere bli bedt om å fylle ut følgende:

Virksomhet: Navn på virksomhet, organisasjonsnummer, etableringsår, fylke og kommune. Dere blir også bedt om å gi en kort beskrivelse om hvem dere er.

Driftsansvarlig/daglig leder/frivillig leder/annet: Navn og kontaktinformasjon

Teknisk ansvarlig: Navn og kontaktinformasjon

Beskrivelse av virksomhet: Hvem er dere? Hvor holder virksomheten til? Hva er formålet med virksomheten? Hvordan er driften (planlagt) organisert?

Lokaler og leieforhold: Hvor lenge har dere vært tilknyttet lokalet? Hvem eier bygget? Hva er varighet på leieavtalen?

Hva brukes lokalet til?
• Fremføringslokale – publikumskapasitet og antall kulturarrangementer innen musikk, dans og teater.
• Øvingslokale – antall rom, antall band/lag, antall utøvere, timer lokalene er tilgjengelig per uke og antall uker lokalene er tilgjengelig per år.

Beskrivelse av aktivitet: Hva er virksomhetens hovedaktivitet, og er dette rettet mot musikk, dans eller teater? Hva skjer, eller hva skal skje i lokalet det søkes om tilskudd til? Brukes lokalet til øving, fremføring eller begge deler? Hvilken aktivitet vil et tilskudd eventuelt bidra til å skape?

Budsjett: Utfylling av totalkostnad iht. søknadsbudsjett og søknadssum til Kulturrom. Søker dere med eller uten mva? Søker dere på vegne av et ideelt aksjeselskap? Dere skal også si noe om gjennomføringsevne uten tilskudd fra Kulturrom.

Søknadsbegrunnelse: Hvorfor trenger dere omsøkt tiltak? Hvilken forskjell vil et tilskudd utgjøre for dere? Hva skal gjøres og når skal det skje?

Kort sammendrag

Andre opplysninger: Her kan dere legge til andre opplysninger dere mener er relevant for vurdering av søknad.

Kontaktperson for søknad: All videre korrespondanse vil skje gjennom portalen og kontaktpersonen som oppgis her vil få mailvarsel. Husk at søknaden er tilknyttet brukeren som opprettet søknaden. Dersom en annen skal ha tilgang til søknaden, må det opprettes en ny bruker i portalen.

I søknaden må dere legge ved 

  • en leieavtale, intensjonsavtale, eller tilsvarende dokumentasjon for lokalet 
  • regnskap for virksomheten som søker
  • budsjett for det akustiske forprosjektet
  • vedtekter dersom dere søker på vegne av et ideelt aksjeselskap

Hvor kan dere søke?

 

Vi anbefaler at dere leser hvordan søke tilskudd før dere søker. Når dere er klare til å søke logger dere inn i søknadsportalen.