Hopp til innholdet

Søknadsfrist 1. mars – Alt dere trenger å vite

1. mars kl 23:59 stenger Kulturroms søknadsportal for søknader. I denne artikkelen har vi samlet informasjon som er nyttig for dere som skal søke tilskudd denne runden!

Gode hjelpesider for søkere

Her på Kulturrom.no finner dere masse nyttig info og tips til dere som skal søke om tilskudd. Her er lenker til noen nyttige ressurser og hjelpesider:

Hvordan søke tilskudd fra Kulturrom

Hva kan få tilskudd fra Kulturrom?

Gode eksempler og nyttige ressurser

Sjekk om vi kan søke – Ta testen!

Bedre lokaler og lydforhold

Dersom dere ikke har gjennomført akustisk forprosjektrapport, er det for sent å søke bedre lokaler og lydforhold over 100 000 kroner 1. mars. MEN: Det er veldig mye dere fortsatt kan søke om som kan forbedre lokalet deres betraktelig! Her er en liten oversikt til inspirasjon

 

I tilskuddsområdet Bedre lokaler og lyforhold (under 100 000,-) er det mange gode tiltak dere kan søke om å få gjennomføre.

Blant annet kan dere få midler til å

 • Forbedre lydforholdene i et lokale (akustikkplater, tekstiler mm)

 • Bygge et dansegulv, eller en liten scene

 • Kjøpe inn dansematter, ballettbarrer, speil, scenetepper o.l

 • Lysblending, sceneinndekning mm

 

Hvordan vet vi hva vi trenger?

At et øvingsrom eller fremføringslokale er tilpasset bruken er viktig for både utøvere og publikum, og forskjellige typer kulturaktivitet stiller ulike krav til lokalets størrelse, utforming og egenskaper.

Her finner dere noen nyttige ressurser og lenker:

Sjekk hvem som har fått tilskudd tidligere

Eksempler fra tidligere tildelingsrunder kan være veldig god hjelp når man skriver søknad til Kulturrom. Hva har lignende søkere fått tilskudd til? Hvor mye midler kan man eventuelt forvente å få tildelt?

Sjekk hva andre har fått: Her finner dere en søkbar tildelingsliste

Her er sammendrag fra tildelinger gitt i 2023, 2022 og i 2021, med et utvalg eksempler på hvem som fikk innvilget søknaden sin og hva de fikk tilskudd til:

Andre tildelingsrunde 2023

Første tildelingsrunde 2023

Andre tildelingsrunde 2022

Første tildelingsrunde 2022

Andre tildelingsrunde 2021

Første tildelingsrunde 2021

Tips til søknadsskrivingen

En gjennomarbeidet og godt dokumentert søknad vil være avgjørende for om tilskudd innvilges.  Gjennom søknadsbegrunnelsen, søknadsbudsjettet og finansieringsplanen må dere vise at behovet for tiltaket er til stede og at dere har en realistisk plan for gjennomføringen.

En god begrunnelse er konkret og sier noe om hva dere søker tilskudd til og hvorfor dere har behov for utstyret eller tiltaket. Vis oss at dere har en god plan for gjennomføringen av tiltaket og beskriv hva dere skal gjøre og når det skal skje.

Alle søknadsbegrunnelser bør si noe om:

 1. Hvilket utstyr eller tiltak søker dere tilskudd til?
 2. Hvorfor trenger dere utstyret eller tiltaket?
 3. Hvilken forskjell vil et tilskudd utgjøre for dere?
 4. Hva skal gjøres og når skal det skje? 

Les mer

 

Tips til kor, korps og teater

Kulturrom har informasjonssider for kor, korps og teater som vurderer å søke tilskudd. Her går vi igjennom hvilke ordninger som dekker hvilke behov, og vi viser til flere eksempler fra tidligere tilskuddsmottakere innen disse feltene.

Gå til informasjonssiden for kor her

Gå til informasjonssiden for korps her

Gå til informasjonssiden for teater her

 

Kulturrom ble i 2019 utvidet fra å være en ordning for scener og øvingsrom for rytmisk musikk til å omfatte flere uttrykk. Vi mottar stadig flere søknader fra et større felt – og mange lokaler som brukes på tvers av sjanger og uttrykk.

Grønnere investeringer for lokaler og utstyr

Kulturrom lyste nylig ut 10 MNOK til grønne initiativer som skal stimulere til kunnskap, samarbeid og skape varig endring.

Med midler til Grønnere investeringer skal det være enkelt å få tilskudd til omstilling. Midlene skal stimulere til sirkularitet og ombruk av lokaler og utstyr. Det vil gi mulighet for å leie inn ressurser, gjøre mulighetsstudier for gjenbruk av materialer, systematisere interne rutiner for vedlikehold og dele kunnskap med andre.

Tiltakene skal bidra til (minst en av) følgende: 

 • Muliggjøre lokale initiativ
 • Begrense kjøp av nytt utstyr
 • Sirkularitet og ombruk av lokaler og utstyr
 • Styrket kompetanse 

(Løpende søknadsfrist. Svar på søknad kommer vanligvis innen 6 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.)

Les mer om hva dere kan søke tilskudd til her:

 

Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Grønnere investeringer er et supplement til de ordinære tilskuddsområdene for teknisk utstyr og lokaler. Søknader om å bytte ut utstyr, kjøpe brukt utstyr eller utbedre lokaler må søkes om til hovedsøknadsfrist 1. mars og 1. september.

Endrede retningslinjer

Retningslinjene er oppdatert med virkning fra 2024. Dette er de viktigste endringene:

Krav til organisasjonsnummer

Fra 2024 må alle som søker ha et organisasjonsnummer, uavhengig av tilskuddsområde. Er dere et utøverfelleskap kan dere vurdere forening som en organisasjonsform, da vi ikke gir tilskudd til enkeltpersonsforetak.

Endret krav til egenandel

Kulturrom administrerer spillemidler som skal komme fellesskapet til gode. Bredden av aktører i kulturlivet er stor, og næringsaktører organisert som AS spiller en viktig rolle for kulturens infrastruktur. For å kunne støtte opp under så mange gode tiltak som mulig, uavhengig av organisasjonsform, endrer vi nå kravene til egenandel for aksjeselskap uten ideelt formål.

Aksjeselskap uten ideelt formål må fra 2024 bidra med en høyere egenandel ved tilskudd. Disse må på linje med kommunale søkere budsjettere med en egenandel på minimum 50%. For ideelle virksomheter som lag, foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap m.m. forutsettes det en egenandel på minimum 25%.

Hva blir vektlagt når søknadene vurderes?

 

Når søknadene til Kulturrom blir vurdert legges det vekt på i hvilken grad tiltaket vil bidra til å oppnå formålet med ordningen.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

 • Aktivitet: Søknader som kan vise til høy aktivitet ut ifra lokale forhold vil bli prioritert. Samarbeid og sambruk vektlegges, og det må i søknaden synliggjøres hvilken aktivitet et tilskudd vil bidra til. Ikke-kommersielle aktører vil prioriteres.
 • Behov: Søknader som kan vise til et godt begrunnet behov vil bli prioritert. En god søknadsbegrunnelse er konkret og sier noe om hva det søkes tilskudd til og hvorfor dere har behov for utstyret eller tiltaket. Hvor mange som vil få nytte at utstyret eller tiltaket vil bli vektlagt.
 • Gjennomføring: Søknader som kan vise til en helhetlig plan for langsiktige investeringer vil bli prioritert. Det må i søknaden synliggjøres hvorfor et tilskudd fra Kulturrom er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Grønnere innkjøp vil bli vektlagt.