Hopp til innholdet

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler.

I 2019 ble Kulturrom utvidet til en sjangerfri ordning, og siden utvidelsen har formålet vært å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Foto øverst i saken: Kata Pasztor

Kulturrom har to hovedfrister: 1. mars og 1. september.

Hvert år tildeler ordningen over 50 mill i tilskudd til små og store tiltak over hele landet.

Kulturrom for teater

Utvidelsen av Kulturrom innebar blant annet at teater ble omfattet av ordningen, og siden første søknadsfrist i 2020 har det vært mulig for dette feltet å søke om tilskudd til grunnleggende teknisk utstyr og utbedring av lokaler.

På denne siden har vi samlet relevant informasjon for frivillige teaterlag og amatørteatergrupper som ønsker å søke tilskudd fra Kulturrom, og vi oppsummerer hva feltet kan søke om tilskudd til samt gir tips til søknaden.

Husk at alle som søker tilskudd fra Kulturrom må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv! Les Kulturroms nye retningslinjer (fra 01.01.2024) for mer informasjon.

Gå til overskrifter i denne saken:

Utbedring av lokaler
Øvingsutstyr
Fremføringsutstyr
Tips til søknadsarbeidet
Gode eksempler fra tidligere tildelinger

En tom teaterscene med en byscene som kulisser

Hva kan teater søke om tilskudd til:

Forbedring av lokaler:

Tilskuddsområdet Bedre lokaler (under 100 000,-) kan gjøre en stor forskjell i mange rom som brukes til teater. Ta en titt på dette tilskuddsområdet hvis dere øver eller har forestillinger i et lokale med utfordrende akustikk, hvis dere har behov for å bygge en liten scene eller hvis dere trenger nytt gulv, dansematter, sceneinndekning, scenetepper med mer.

Det vil ofte være hensiktsmessig at den som drifter eller eier lokalet søker på vegne av flere aktører. I de tilfellene et teaterlag drifter eller eier sitt eget lokale, og søker om tilskudd til utbedringer av dette, vil det å synliggjøre planlagt sambruk med andre aktører styrke søknaden.

Husk at for Bedre lokaler (under 100 000,-) kreves en langsiktig leieavtale, og at tiltakene det søkes tilskudd til ikke kan ha en kostnadsramme på mer enn 100 000,-.

Lokalet det øves i kan ikke være i privat bolig og leieavtale må kunne legges ved søknaden.

Øvingsutstyr:

Mange rom som brukes til teatergrupper har behov for noe teknisk utstyr i forbindelse med øving, og teater kan søke om tilskudd til øvingsutstyr til felles benyttelse. Dette inkluderer blant annet sanganlegg for grupper som benytter musikk og forsterket tale.

Tilskudd til øvingsutstyr gis primært i henhold til Kulturrroms standardsatser. Hvis dere ønsker å søke om tilskudd til annet øvingsutstyr enn det som omfattes av Kulturroms standardsatser må behovet for dette synliggjøres og begrunnes godt i søknaden.

Kulturrom ønsker at utstyret det gis tilskudd til kommet flest mulig til gode, og hvis dere kan vise til sambruk vil det styrke søknaden.

Kulturrom mottar jevnlig søknader om tilskudd til trådløse mikrofoner som skal benyttes til øving. Trådløse mikrofoner vurderes per i dag ikke som grunnleggende teknisk utstyr til øving, og dette gis det ikke tilskudd til. Det gis heller ikke tilskudd til kulisser, scenografi, kostymer, sminke, transportmiddel, verktøy, stiger mm. eller utstyr til personlig bruk. (Se Kulturrådets ordning for Amatørteateraktivitet i grupper for mulighet til å søke om innleie av utstyr, kulisser mm).

Fremføringsutstyr:

De fleste teatergrupper vil ha behov for grunnleggende fremføringsutstyr i forbindelse med forestillinger (PA, lydmikser, trådløse mikrofonsystemer, lyskilder etc.). I de færreste tilfeller vil et enkeltstående teatergrupper ha mulighet til å motta tilskudd til eget fremføringsutstyr.

Kulturrom jobber for at det over hele landet skal finnes lokaler med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange. I de fleste tilfeller vil det derfor være mest hensiktsmessig at scenen (samfunnshuset/spillestedet/kulturhuset) som dere benytter, søker om det nødvendige, grunnleggende fremføringsutstyret.

I de tilfellene et teaterlag drifter sitt eget lokale og søker om fremføringsutstyr til dette vil det være vesentlig å synliggjøre et behov lokalt, og at det tilrettelegges for sambruk med andre lokale aktører. Det er verdt å merke seg at en slik tildeling normalt vil være begrenset til mindre utstyrspakker, og at det stilles krav til en høy arrangementsfrekvens på årsbasis.

Tips til søknadsarbeidet

Vær konkret når dere beskriver virksomheten:
– Hvor holder dere til
– Hvordan er dere organisert
– Hvor mange medlemmer har dere
– Hvilke kulturrom benytter dere til øving og fremføring
– Hvilken aktivitet gjennomfører dere på årsbasis (øving og fremføring)
– Hvilke andre lag øver i samme lokale og som også vil kunne benytte utstyret?
Og hvordan tilrettelegger dere for sambruk?
– Er det flere som benytter lokalene til øving eller fremføring
Vær konkret når dere begrunner behovet for utstyret:
– Hvorfor trenger dere utstyret og hva skal dere bruke det til
– Hvor ofte vil utstyret bli brukt
– Hvilket utstyr besitter dere per i dag
– Opplys om behovet lokalt, og hvem som vil få nytte av tilskuddet
Legg ved alle obligatoriske vedlegg.
Ta kontakt hvis dere har spørsmål

Barn som driver med teater

Vanvikan Samfunnshus mottok i 2021 tilskudd til lydutstyr på kr 72 000. Foto: Vanvikan Samfunnshus

Gode eksempler

Siden 2020 har en rekke teater mottatt tilskudd fra Kulturrom, og under finner dere noen eksempler på tidligere tilskuddsmottakere:

  • Staut Teaterlag mottok i 2021 tilskudd kr 36 000 til sanganlegg med sub til revyøving med band
  • Vanvikan Samfunnshus mottok i 2021 kr 72 000 til lydutstyr. Samfunnshuset søkte på vegne av flere lokale lag og foreninger
  • Nesodden Teaterfabrikk mottok i 2020 kr 38 500 til høyttalere til sine barnemusikaler
  • Teateret i Kristiansand mottok i 2021 kr 1 088 000 til lydanlegg på hovedscenen. Teateret søkte på vegne av samlet lokalt kulturliv.

 

Ta kontakt om dere har spørsmål eller lurer på om dere kan søke!

Akustikkmåling av rom

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og kommuner som har behov for å utrede om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke. Dette kan også være aktuelt for enkelte lokaler som benyttes til teater og dans. Kostnadsrammen er begrenset til kr 10 000.

LES MER OM ORDNINGEN HER