Hopp til innholdet

Opptrappet satsing på Kulturrom!

Kulturrom styrkes med 8,9 MNOK fra 2024 som en del av regjeringens opptrappa satsing på å øke deltakelsen i kulturlivet og lansering av handlingsplanen «Alle inkludert!»

 

Foto: Kirsti Toresdatter Biseth // Larvik barneteater

Flere og bedre rom for deltakelse

– Dette er en veldig gledelig nyhet for alle våre søkere! Med nok en solid økning kan vi bidra til å etablere, forbedre og utstyre enda flere rom som kan brukes av flere! Tilgang til rom er avgjørende for å skape aktivitet og øke deltakelsen i kulturlivet over hele landet. Med denne opptrappa satsingen kan vi innvilge betydelig flere avgjørende investeringer i oppgradering av lokaler og infrastruktur for et bredt kulturliv. – Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom

Kulturrom håper å få inn enda flere gode søknader både til satsingen Grønnere investeringer og til neste hovedsøknadsfrist 1. september.

Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak for å øke deltagelsen i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet.

Som en del av denne handlingsplanen styrkes Kulturrom med 8,9 MNOK fra 2024.

Tilskuddene fra Kulturrom går til scener, øvingslokaler, prøvelokaler og produksjonsrom for musikk, teater og dans over hele landet. Det har de siste årene vært synliggjort et stort behov for flere egna og utstyrte rom som kan brukes av både profesjonelle og frivillige, på tvers av uttrykk og alder.

Med en opptrappa satsing fra regjeringen på totalt 18,9 MNOK over de siste to årene vil det bli mulig for Kulturrom å gi tilskudd til enda flere gode tiltak i de kommende søknadsrundene.

Eksempler på hva Kulturrom gir tilskudd til

Fra WoNoMute young i Oslo, Ungdommens Rockeklubb Odal, Kodal ungdomslag, Metropolis i Stavanger og Teaterklubb ‘81 Andenes i Nordlandog flere hundre andre tilskudd ser vi at lokaler skaper aktivitet. Aktivitet som når ut bredt og inkluderer flere i kulturformidling – både foran og bak scenen.

Ungdomslaget Ivar Aasen

Ungdomslaget Ivar Aasen er en forening i Ålesund med mottoet “Folkemusikk og folkedans for alle generasjoner”. De ønsker å ta vare på de tradisjonsrike kunstformene, driver målrettet med rekruttering og har over 118 år med historie! Siden 2020 har foreningen mottatt over 170 000 kroner til blant annet øvingsutstyr og lysanlegg.

«Uten solid støtte fra blant andre Kulturrom, ville disse prosjektene vært umulig å gjennomføre.» – uttalte Leikny Aasen som er leder i lagsstyret.

Les hele intervjuet her

Bilde av en konsertscene med publikum rundt

Gamlebyen Sport og Fritid

Gamlebyen Sport og Fritid (GSF) er en ideell organisasjon, drevet av barn og voksne i Gamlebyen siden 1999. GSF har som formål å bidra til økt livskvalitet for barn og unge i indre Oslo øst og mener at ved å inspirere og legge til rette for større bruk av, og engasjement i, nærmiljøet, får man et levende og flerkulturelt felleskap på tvers av generasjoner i praksis. Alt dette gjøres med frivillighet og samhold i fokus.

GSF fikk i 2023 139 500,- til øvingsutstyr og enkle akustiske utbedringer av det nye øvingsrommet under Dyvekes bru. Rommet vil bli et kjærkomment tilskudd til bydelens barn og unges muligheter for musikalsk og kreativ utfoldelse. Dette er særlig relevant etter at Kultur i Gamle Oslos nærliggende tilbud i form av deres øvingsbinge ble tvunget til å rives.

Hva vil tilskuddet fra Kulturrom bety for dere, brukere og lokalsamfunnet?

«Takk for en meget hyggelig overraskelse!

Det betyr at vi får dekket et stort behov i nærmiljøet. Unge mennesker som trenger andre arenaer enn for eksempel organisert idrett, får et kvalitets tilbud med dette nye øvingslokalet. GSF har i tillegg til øvingsrommet flere kulturscener som står tilgjengelig for brukere når man kommer så langt. Dette blir et meget bra helhetlig tilbud, sårt tiltrengt i en bydel med mange utfordringer. Det er viktig og vi er veldig glade for å kunne vise de unge at vi tar dem på alvor, med dette lavterskeltilbudet som blir godt tilrettelagt.» – Aalto Braveboy, GSF

Bilde av barn med reinsdyr-gevir på hodet

Foto: Fred Isaksen // Larvik barne- og ungdomsteater

Larvik barne- og ungdomsteater

Larvik barne- og ungdomsteater ble stiftet 2007 og holder til i ærverdige Teaterhuset Munken i Larvik hvor rundt 150 barn deltar ukentlig på ulike teaterkurs og setter opp store og små oppsetninger gjennom året. I 2019 mottok de et tilskudd på 67 000 kroner til romakustiske tiltak, noe som resulterte i ny himling og sceneteppe på skinner, samt ny bassforsterker og gitarforsterker og i 2021 fikk de 152 000 til sceneplattinger, høyttalere og vedlikehold av utstyr, samt kurskvelder for opplæring av frivillige.

– Tilskudd fra Kulturrom betyr uendelig mye da vi kan tilrettelegge for økt aktivitet og gi et tilbud til alle barna med en kvalitet de fortjener. -Styreleder, Geir Thorstensen

Fordelingsutvalget – Vi skaper rom for deltakelse!

Kulturom forvalter midler som stimulerer lokalt intitiativ. Søknadene vurderes av et fagutvalg med representanter fra hele landet, som sikrer forankring og likebehandling.

Etter andre tildelingsrunde i fjor uttalte utvalget:

«Fordelingsutvalget i Kulturrom er svært imponerte og stolte over engasjementet og initiativet som vises gjennom søknadene. Søknadsarbeid er ofte basert på frivillighet, gjennomført av enkeltpersoner i ideelle organisasjoner eller foreninger. Frivilligheten er på denne måten med på å bidra til å skape og etablere kulturelle møteplasser og arenaer for et større og sterkere fellesskap.»

Les hele uttalelsen fra Kulturroms fordelingsutvalg 2023 her.

Fra 2024 er det et nytt fordelingsutvalg som skal prioritere blant søkerne. Søknadene som kom inn til 1. mars vil få svar ved utgangen av første uka i juni. 

Fra Kulturroms innspill til handlingsplanen:

Tilgang på rom er en grunnleggende og avgjørende faktor i kulturlivets økosystem. God kulturell infrastruktur legger til rette for at det skapes møteplasser og opplevelser der folk bor. Ved å ruste opp og gi tilgang til lokaler for kultur, får flere mulighet til å delta i samfunnet.

(…)

Kulturrom fordeler over 50 MNOK i året til små og store investeringer i grunnleggende infrastruktur, og tilskudd fra ordningen utløser mer aktivitet og samarbeid på tvers av alder, sjanger og profesjonalitet. Kulturrom er en nasjonal tilskuddsordning som gir tilskudd til aktører som driver scener og øvingsrom over hele landet. Tilskuddene åpner opp for at flere aktører kan ta lokalene i bruk, prisene blir lavere, aktiviteten øker og deltakelsen i egenorganisert og organisert fritidsaktivitet blir mulig for flere. Gjennom private, frivillige eller kommunale initiativ skapes møteplasser – gjennom tilgang på egna og utstyrte lokaler senkes terskelen for deltakelse.