Hopp til innholdet

Andre tildelingsrunde fra Kulturrom – Vi skaper rom for deltakelse!

Takk for alle søknader! Fordelingsutvalget i Kulturrom er svært imponerte og stolte over engasjementet og initiativet som vises gjennom søknadene. Søknadsarbeid er ofte basert på frivillighet, gjennomført av enkeltpersoner i ideelle organisasjoner eller foreninger. Frivilligheten er på denne måten med på å bidra til å skape og etablere kulturelle møteplasser og arenaer for et større og sterkere fellesskap.

Det er fremdeles svært mange søknader til Kulturrom, og utvalget må fortsatt prioritere hardt mellom gode søknader fra hele landet.

Denne rundens prioriteringer:

  • Fordelingsutvalget ønsker å være med på å legge til rette for god tilgang på egnede og utstyrte rom for kultur, uansett hvor man bor i Norge. I denne runden har vi blant annet prioritert gode søknader fra forsamlingshus og samfunnshus på små tettsteder og i lokalsamfunn, da vi ønsker å styrke og utvikle husene til å bli hensiktsmessige kulturrom, slik at det kan stimulere til økt kulturtilbud og større interesse for musikk, teater og dans.
  • Vi ser en økning i søknader knyttet til utstyr og instrumenter fra korps og orkestre. Kulturroms tilskuddsrodninger omfatter ikke personlige instrumenter, men større instrumenter som brukes av et fellesskap og har fast tilhørighet i et kulturlokale – feks: trommesett, keyboard, piano og større slagverksinstrumenter til korps. (se Kulturroms retningslinjer). I denne runden har vi valgt å prioritere søknader fra fellesskap som synliggjør og viser til sambruk og samarbeid om utstyr mellom ulike aktører og brukere.
  • Vi behandler og vurderer fortsatt mange søknader knyttet til offentlig driftede kulturhus og lokaler. Det er fortsatt avgjørende at søker formidler hvordan det lokale og frivillige kulturlivet skal dra nytte av det omsøkte tiltaket, og hvordan de legger til rette for samarbeid. Vi oppfordrer fremtidige søkere til å formidle hvem som bruker rommet og hvor ofte, da dette gir oss et tydelig helhetsbilde av det konkrete felleskapet som vil få nytte av midlene. Vi ønsker en tydeligere synliggjøring av søker og det aktuelle kulturrommets rolle, verdi og funksjon i lokalsamfunn, tettsted og bydel, og hvordan det vil generere flere aktiviteter og økt formidling.

Prioriteringer

Fordelingsutvalget forsøker å prioritere tiltak som synliggjør et grunnleggende behov for utstyr, og som kan vise til et bærekraftig perspektiv i utstyrsplanen. Bevisste og langsiktige innkjøp er bra for miljøet, og Kulturrom ønsker å fokusere på at utstyr som kjøpes med tilskudd skal være holdbart og av god kvalitet, med en forventet levetid på minimum 7- 10 år. I tillegg til å ha gode rutiner for vedlikehold. Kulturlivet må bidra der de kan for å sikre en bærekraftig utvikling, og derfor lanserer Kulturrom på nyåret tilskudd til «Grønnere investeringer» som skal gi nye muligheter for framtidsretta løsninger og supplere de eksisterende tilskuddsområdene.

Mangfold

I denne runden har vi sett flere søknader som fokuserer på kulturelt mangfold og fellesskap, med søkere som ønsker å skape bedre arenaer for kultur i et mangfoldig perspektiv, f.eks WoNO, AKKS og Verdensbro. Vi oppfordrer fortsatt aktører som fremmer og tilrettelegger for et mangfoldig kulturliv om å søke tilskudd fra Kulturrom. Tilskudd fra ordningen skal stimulere til samarbeid og bredde. Derfor er tilskudd til aktører som fremmer mangfold gjennom tiltak som omfatter bredden og eliten, unge og eldre, ulike kulturuttrykk, ulike kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne i kjernen av formålet.

2024

Neste søknadsfrist er 1. mars 2024. Vi håper også se flere gode søknader innenfor scenekunstområdet, for å kunne sikre gode arenaer og rom til å jobbe i for aktører og utøvere innenfor dette uttrykket. Enkle tiltak i lokaler, bygging og akustiske utbedringer som kan komme mange til gode er også søknader vi ønsker å se i neste års søknadsbunke!

 

Merk: Dette fordelingsutvalget er valgt for en periode på to år og til den neste perioden 2024-2025 skal noen medlemmer byttes ut. Har du forslag til nye kandidater? – les sak her