Fra 2021 har Kulturrom oppdatert de overordnede retningslinjene for ordningen. Disse het tidligere generelle vilkår.

Formål viktigere enn definisjon av søker

Den største endringen er at vi har gått bort fra å dele søkerne inn i målgrupperne «arrangør», «kulturarena» og «utøverfellesskap» da disse definisjonene ikke er nødvendige å bruke og kan virke forvirrende. Vi håper vi med dette at dere gjennom søknaden klarer å formidle hvor bra nettopp deres tiltak er og hvorfor felleskskapets midler bør investeres i oppgraderingen av deres kulturrom – heller enn å prøve å definere dere inn i en målgruppe.

 

I de nye retningslinjene står det følgende:

1.2 Hvem kan søke

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

 

Søknadsbegrunnelse

I tillegg er det i de nye retningslinjene tydeliggjort hvordan søknadene som kommer inn vurderes opp mot hverandre. Kulturrom mottar en stadig økende søknadsmengde og søknadsbegrunnelsen er avgjørende for hvilke søknader som prioriteres. Dette framheves i de nye retningslinjene i punkt 1.6. Dere finner også flere tips til hva dere bør vektlegge i søknadsbegrunnelsen her.

 

1.6 Hvordan vurderes søknadene?

I vurderingen av alle søknader til Kulturrom legges det vekt på hvor relevant tiltaket er i forhold til ordningens formål. Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

  • Aktivitet
  • Behov
  • Gjennomføring

 

Les mer

Les retningslinjene her

Bør vi søke – ta testen

Hva kan vi søke om tilskudd til?