Høringsinnspill fra Kulturrom til Statsbudsjettet prop. 1 S (2021-2022)

I Kulturrom savner vi en satsing på lokaler, midler til gjenoppbygging av sektoren og er bekymret over at stadig flere nye tiltak foreslås finansiert av kulturens andel av spilleoverskuddet i det framlagte budsjettforslaget. Her er vårt innspill:

Om Kulturrom Kulturrom jobber for at det skal være tilgang på egna og utstyrte lokaler uansett hvor i landet man bor. Ordningen gir tilskudd til bygging av nye øvingslokaler og bedre akustikk i landets framføringsarenaer og øvingsrom. Vi muliggjør mange avgjørende investeringer i teknisk utstyr til øving og framføring av musikk, teater og dans.

Til nå i år har vi mottatt 738 søknader med en samla investeringssum på over en halv milliard. Og vi fordeler litt over femti millioner kroner til disse søkerne (i år ble rammen økt med 10 MNOK som en ekstrabevilgning knyttet til gjenoppbygging av feltet). Det vil si at vi kan dekke ca 10% prosent av de totale investeringene som er meldt inn til oss.

I 2019 ble ordningen utvidet fra rytmisk musikk til alle musikksjangre, teater og dans. Vi har sett en økning i antall søknader på 170% siden utvidelsen, men midlene til fordeling har ikke økt i tråd med oppdraget eller den økte søknadsmengden.

For at vi skal kunne gjøre jobben vår så godt som det forventes av oss er det behov for mer midler til fordeling i ordningen. Spriket er tydelig. Nå er tiden inne for å virkelig satse på lokaler for kultur!

Hvorfor prioritere midler til landets kulturrom?

  • Midler til kulturrom bygger fundamentet for frivilligheten og legger grunnlaget for næringsutvikling
  • Det er en investering fysiske møteplasser og gode lokalsamfunn
  • Tilgang til egna lokaler legger til rette for et mangfold av kulturuttrykk, øker deltakelsen og muligheten for å utøve og oppleve kultur
  • Utbedring, oppgradering og utstyr til landets kulturrom bidrar til rekruttering både på og bak landets scener
  • Tilskuddene bidrar til flere og bedre kulturopplevelser for publikum
  • God akustikk bidrar til færre hørselsskader for de som øver i egna rom
  • Tilskudd til lokaler og utstyr senker kostnadene for å ta dem i bruk og skaper mer aktivitet
  • Egnede og utstyrte kulturarenaer er grunnleggende for all kulturaktivitet og et nødvendig virkemiddel for å nå kulturlovens mål om at alle skal kunne delta og oppleve et mangfold av kulturuttrykk

Vi ser at det mer enn noen gang er viktig med en tilskuddsordning som kan bidra til en langsiktighet for landets kulturrom.

Del 3 kap 5.2.1 Tildeling av spillemidler til kulturformål og tilskudd til Kulturrom

De siste årene har vi sett at antall tilskudd som skal fordeles over kulturandelen i spillemidlene øker, istedenfor å gi forutsigbarhet og å styrke de eksisterende ordningene med fokus på den kulturelle grunnmuren.

Ved å innføre en mer prinsipiell tilnærming til hvordan tippemidlene fordeles vil det kunne styrke vilkårene for det brede kulturlivet snarere enn å vanne ut en sentral økonomisk bærebjelke til den mister legitimitet. (Vi viser her også til innspillet fra Norsk musikkråd.)

· Kulturrom oppfordrer familie- og kulturkomiteen til å sørge for en prinsipiell gjennomgang og opprydding i hva som finansieres over kulturens andel av spilleoverskuddet.

Et samlet musikkfelt støttet utvidelsen av oppdraget til Kulturrom i 2019. Med denne utvidelsen fulgte en tydelig forventning om at ordningen skulle tilføres midler for å kunne imøtekomme de nye oppgavene. Rammen til fordeling har derimot ikke økt i tråd med feltets behov og økning i søknadsmengde.

· Kulturrom oppfordrer familie- og kulturkomiteen til styrke ordningen med ytterligere 20 millioner kroner ved fordeling av spilloverskuddet for 2022.

Kapittel 325 – Post 77 – Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19

Vi vet at store deler av kulturlivet fremdeles opplever betydelige konsekvenser av koronapandemien selv om samfunnet nå er gjenåpnet. Vi savner midler til det videre gjenoppbyggingsarbeidet i det foreslåtte budsjettet.

Kulturrom fikk tildelt 10 ekstra millioner i slutten av september og lanserte ordningen Restart kulturrom. Ordningen gir kulturlivet muligheten til å satse på kompetansebygging og fysiske utbedringer. Erfaringene herfra tar vi gjerne med oss i å utlyse og tildele ekstraordinære midler også i 2022.

· Kulturrom ber om at det settes av egne midler i budsjettet for 2022 for å begrense de negative konsekvensene kompetanseflukten fra sceneteknisk bransje kan få for sektoren.

På vegne av alle de håpefulle ildsjelene som vil satse og ruste opp kulturrom over hele landet, på vegne av et samla kulturfelt og en stadig voksende søknadsbunke; Nå er tiden inne. Vi håper på en opptrappa satsing på kulturlokaler i 2022 og ikke minst i årene framover.

mvh

Karen Sofie Sørensen

Daglig leder, Kulturrom