Hopp til innholdet

Kulturroms kompensasjonsordning har sikret videre drift av øvingsanlegg i koronakrisen

Gjennom opprettelsen av en kompensasjonsordning for tapte leieinntekter har Kulturrom bidratt til å støtte opp under private øvingsanlegg i hele landet under koronakrisen. Vi har i mange år investert fellesskapets midler i bygging og utrusting av øvingsanlegg, og vi anser det som svært viktig at disse investeringene ikke tapes i en periode med mindre inntekt og større usikkerhet.

Kulturrom har behandlet 86 søknader siden april, og har tildelt kompensasjon i 78 saker, med en totalsum på 2 MNOK. Med disse tildelingene har vi bidratt til at nærmere 30 aktører har klart å videreføre driften gjennom krisen. Anleggene har hindret oppsigelser ved å tilby leietakere redusert pris, og dekket deler av tapt leieinntekt for rom som har stått tomme etter oppsigelser. 

«For Øveriet har ordningen gitt oss forutsigbarhet i en uforutsigbar periode. Den har gitt oss en verktøykasse i møte med utfordringene mange av våre leietakere sliter med. For våre leietakere har ordningen hatt en rekke positive effekter. Rabattene har bidratt til å dempe en rekke negative følger av pandemien.» – Magnus Westgaard, Daglig leder Øveriet

Foto: Christian Zervos

Kort om kompensasjonsordningen:
Kulturrom lanserte i starten av april en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen omfatter driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom. Ordningen har blitt forlenget ut 2020 og planlegges viderført så lenge koronakrisen varer.

Mottakerne av kompensasjon er blant annet: Montebøllo kuntskollektiv sine lokaler for teater og dans, Newtone preprod-lokale, OLYP øvingsfellesskap m.fl.

Usynlig men sentral

Kulturrom har de siste 10 årene investert store summer av fellesskapets midler i øvingsanlegg for aktører innen musikk, teater og dans. Øvingsanleggene er på mange måter et usynlig ledd, men en svært sentral del av kulturens infrastruktur.

Driftsmodellen til øvingsanlegg er sjelden bygget opp for å gå med stort overskudd, og har svært få kostnader som kan kuttes. De er avhengige av leieinntekt fra band, artister, kor og dansegrupper som siden mars har mistet majoriteten av sin inntekt, og som samtidig oppfordres til å holde seg hjemme. Når leietakere ikke lenger tjener på utøvelse og fremføring, forsvinner i stor grad betalingsevnen, som igjen fører til oppsigelser og manglende innbetalinger. De fleste øvingsanlegg i privat regi, faller utenfor alle lanserte krisepakker og anses ikke som “levedyktige” bedrifter.

Private øvingsanlegg representerer en del av kulturnæringen som gir sin profitt og avkastning til samfunnet, og ikke nødvendigvis investorer. Hvis disse kulturrommene går konkurs mister vi ikke bare verdifull kompetanse, men arbeidsplasser for folk med en drivkraft og entusiasme for å tilrettelegge for kulturproduksjon. Hvis vi mister disse aktørene mister vi også lokalene samfunnet trenger for at musikere og kunstnere skal ha en jobb å gå tilbake til, og lokaler fremtidens musikk, dans og teater skal skapes i.

“Kompensasjonsordningen har gitt oss og leietakerne våre stabilitet i en periode preget av usikkerhet. Flere leietakere melder at kompensasjonen har vært avgjørende for deres evne til å betjene øvingsromleien. For vår del, som utleier, har ordningen gjort det mulig å overholde våre forpliktelser til huseier – i en tid hvor store deler av inntektsgrunnlaget til leietakerne våre har falt bort.” –Adrian Tvedten, Concord

Videreføring i 2021

Etter god dialog med Kulturdepartementet fikk vi tidlig omprioritert deler av tilskuddet til Kulturrom til denne midlertidige kompensasjonsordningen. Vi har sett at denne midlertidige ordningen har vært så viktig at den har blitt forlenget ut året.

Behovet vil vedvare minst fram til sommeren 2021 og Kulturrom vil jobbe for å få en økt tilskuddsramme for å sikre at denne ordningen ikke går på bekostning av den stadig større søknadsmassen i våre ordinære tilskuddsordninger.