Hopp til innholdet

Nye prøveordninger

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) lanserer nye prøveordninger med utgangspunkt i utvidet mandat og økt bærekraft.

Kulturrom er fornøyde med å kunne lansere tre helt nye prøveordninger på tampen av året. For å imøtekomme tekniske behov fra særlig frivillige teaterlag og kor lanserer vi en prøveordning for tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr. I tillegg tilpasser vi våre eksisterende ordninger med mulighet for å få tilskudd til innkjøp av brukt øvingsutstyr, samt planlagt vedlikehold av utstyr – noe som ikke har vært mulig tidligere.

Alle ordningene vil ha månedlig søknadsfrist og behandlingstid for tilskudd under kroner 50 000. Dette er en måte å tilpasse oss feltets behov og legge til rette for at aktørene kan tenke mer bærekraftig når det gjelder innkjøp og vedlikehold av teknisk utstyr.

Første søknadsfrist for månedlig behandling blir mandag 6. januar. Ellers gjelder våre ordinære hovedsøknadsfrister. 

Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr

En prøveordning for utstyr til egenaktivitet i frivillige lag og foreninger

Med utvidet mandat er det viktig for Kulturrom å møte behovet til frivillige lag og foreninger på best mulig måte. Vi ser at mange enkeltlag søker om innkjøp av dyrt teknisk spesialutstyr som ikke er bærekraftig å eie med tanke på mengde bruk og vedlikeholdsbehov. Fram til det finnes en god nok infrastruktur med egnede og utstyrte lokaler over hele landet vil vi åpne opp for at lag og foreninger i en mellomfase kan søke om tilskudd til å leie inn dette utstyret til enkelte konserter eller forestillinger. Teknisk spesialutstyr omfatter trådløse mikrofoner med tilbehør og tekniker, lysutstyr og annet utstyr som er avgjørende for å få satt opp eller framført en spesiell konsert eller forestilling. De som mottar tilskudd leier selv inn utstyr fra valgfri lokal leverandør.

For å kunne søke tilskudd må laget/foreningen være registrert i enhetsregisteret og kunne vise til en helårsaktivitet i form av øving, som fører frem til arrangementet. Det forutsettes at arrangementet er i lagets egen regi, som et resultat av helårsaktiviteten.

Søknadsskjema for denne prøveordningen lanseres i midten av desember.

Hva: Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør. Maksimal tilskuddsramme er kroner 50.000 per kalenderår til et lag eller en forening. Det kan søkes om tilskudd til flere forestillinger, inkludert prøveperioder, innenfor samme kalenderår.
Det forutsettes en egenandel på minimum 25% av den total kostnad. Maksimal tilskuddsramme fra Kulturrom vil være kroner 50.000, og utbetalt sum og egenandel vil justeres etter den reelle kostnaden. Tilskuddsmottaker står selv fritt til å leie inn dyrere utstyr.

Hvem: Frivillige lag og foreninger. (Målgruppen for ordningen er ulike teatergrupper, kor, korps, orkester og andre lag. Merk at søker må kunne vise til en helårsaktivitet som fører frem til forestillingen eller konserten. Festivaler kan ikke søke.)

Når: 1. hver måned (med unntak av første søknadsfrist på nyåret, som blir 6. januar).

Forutsetninger: Det kan kun søkes om tilskudd om det er behov for spesialutstyr i en kortere periode (f.eks. trådløse mikrofoner til en forestilling). 

Lokal leverandør må være et registrert firma som driver med utleie. Utstyr kan ikke leies fra privatpersoner, andre arrangører, samarbeidspartnere eller kulturhus. Tilskudd til leie av lokale omfattes ikke av denne ordningen.

Tilskudd til brukt øvingsutstyr

Et tiltak for å stimulere til gjenbruk.
Kulturrom lanserer en prøveordning for tilskudd til brukt øvingsutstyr. Formålet med ordningen er å bidra til at velfungerende teknisk utstyr kan gjenbrukes, og det er bra for både miljøet og lommeboka. For mange aktører er det heller ikke nødvendig med nytt utstyr, og i noen tilfeller kan brukt utstyr være mer ideelt enn nytt.

Hva: Det kan søkes om tilskudd til brukt øvingsutstyr. Eksisterende søknadsskjema for øvingsutstyr benyttes, og det skal komme frem av søknaden om det er ønske om å kjøpe brukt eller nytt utstyr. Tildelinger gjøres i de fleste tilfeller etter standardsatser og tilskudd utbetales på grunnlag av dokumenterte kostnader.

Hvem: Utøverfellesskap

Når: 1. hver måned for søknad om tilskudd under kroner 50.000 til øvingsutstyr.
Hovedsøknadsfrister 1. mars og 1. september for søknad om tilskudd over kroner 50.000.

Forutsetninger: Øvingsutstyr kan kjøpes privat eller gjennom forhandler, og det må legges frem en skriftlig, signert og datert kvittering for kjøp. Det forutsettes en egenandel på 25% for private aktører, og 50% for kommunale aktører.

Til info: Det gis normalt ikke tilskudd til kjøp av brukt fremføringsutstyr, men det er mulig å gjøre unntak hvis tilskuddsmottaker har en særlig god begrunnelse for dette, som f.eks. ved innkjøp av brukt backline.

Tilskudd til servicerapport og planlagt vedlikehold av lys-/lydanlegg

Et tiltak for forlenget levetid og økt bærekraft
Kulturrom lanserer en prøveordning for tilskudd til planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg for fremføring anskaffet med tilskudd fra Kulturrom. Formålet med ordningen er å forlenge levetiden til teknisk utstyr i et bærekraftig perspektiv. Det kan søkes tilskudd til planlagt vedlikehold av mer enn 5 år gammelt utstyr, som er innkjøpt med tilskudd fra Kulturrom. Tilskudd til planlagt vedlikehold forutsetter at søker kan vise til en servicerapport utarbeidet av et eksternt firma eller fagperson.

Søknadsskjema for denne prøveordningen lanseres i januar.

Tilskudd til servicerapport

Hva: Det kan søkes om tilskudd på inntil kroner 15.000 til utarbeidelse av servicerapport fra eksternt firma eller fagperson. Servicerapporten skal inneholde en statusrapport for fremføringsutstyret, liste over anbefalte vedlikeholdstiltak med kostnadsoverslag, og et estimat på forlenget levetid ved gjennomføring av anbefalte tiltak. Mindre reparasjoner, rens og annet enkelt vedlikehold kan utføres av fagperson i forbindelse med utarbeidelse av servicerapporten.

Hvem: Arrangør og kulturarena

Når: 1. hver måned

Forutsetninger: Det forutsettes at utstyret er over fem år gammelt og innkjøpt med tilskudd fra Kulturrom. Når det gis tilskudd til fremføringsutstyr forutsetter ordningen at tilskuddsmottaker har tilknyttet teknisk ansvarlig med profesjonell kompetanse og at utstyret brukes og vedlikeholdes i henhold til god skikk i bransjen. Tilskudd til servicerapport skal ikke erstatte ordinært eget vedlikehold, garantier eller serviceavtaler, heller ikke dekke kostnader knyttet til skader som er omfattet av forsikring. Det forutsettes en egenandel på 25% for private aktører, og 50% for kommunale aktører.

Tilskudd til planlagt vedlikehold

Hva: Det kan søkes om tilskudd til planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg i henhold til anbefalinger i servicerapport utarbeidet av eksternt firma eller fagperson.

Hvem: Arrangør og kulturarena

Når: 1. hver måned for tilskudd på inntil kroner 50.000. For tilskudd over kroner 50.000 gjelder hovedsøknadsfristene 1. mars og 1. september.

Forutsetninger: Det forutsettes at utstyret er over 5 år gammelt og innkjøp med tilskudd fra Kulturrom. Det forutsettes ved tilskudd til fremføringsutstyr at tilskuddsmottaker har tilknyttet teknisk ansvarlig med profesjonell kompetanse og at utstyret brukes og vedlikeholdes i henhold til god skikk i bransjen. Tilskudd til planlagt vedlikehold skal ikke erstatte ordinært eget vedlikehold, garantier eller serviceavtaler, heller ikke dekke kostnader knyttet til skader som er omfattet av forsikring. Det forutsettes en egenandel på 25% for private aktører, og 50% for kommunale aktører.

Vi ser frem til et spennende 2020 med disse prøveordningene!