Hopp til innholdet

Høringsinnspill til kulturbudsjettet 2016

Nedenfor kan du lese MUOs høringsinnspill til kulturbudsjettet for 2016.

Her kan du se opptaket fra budsjetthøringen i Stortingets familie- og kulturkomité. MUO dukker opp  15.07 minutter ut i videoen.

——————————————————————————————————————–

Høringsinnspill fra Musikkutstyrsordningen til Stortingets Familie- og Kulturkomite vedr. Statsbudsjettet 2016

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Formålet vårt er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk i hele landet. MUO gir tilskudd til fremføringsutstyr, øvingsutstyr, akustiske tiltak i fremføringslokaler og øvingslokaler, bygging og rehabilitering av øvingslokaler, samt til musikkbinger.

Tilskuddene går til tiltak i hele det musikalske livsløpet fra barn og unge til eldre, amatører til profesjonelle, fra øvingsrommet og videre til fremføring på alt fra små lokale scener til store nasjonale arenaer.

Våren 2015 ble MUO evaluert av PROBA Samfunnsanalyse på oppdrag fra KUD. Rapporten slår fast at MUO oppfyller sitt mål og forvaltes godt. Også brukerne er svært positive til forvaltningen.

Musikkutstyrsordningen er i dag en tilskuddsordning for det rytmiske feltet. Evalueringsrapporten peker på at også kor, korps og klassisk har store udekkede behov for egnede lokaler og utstyr og anbefaler at Musikkutstyrsordningen utvides til å inkludere også disse sjangrene.

Rapporten anbefaler avslutningsvis at Musikkutstyrsordningen også i fremtiden bør forbli en frittstående ordning.


Overordnet kulturpolitikk:

Det er bred politisk enighet om behovet for å styrke det lokale kulturlivet.

Musikklivet er, som idretten, helt avhengig av at det tilrettelegges gode egnede arenaer på alle nivåer for å skape aktivitet og drive talentutvikling. Egnede lokaler og utstyr er helt nødvendig for å kunne øve og fremføre musikk. Det samme gjelder på nær sagt alle felt i kulturlivet. Talentutviklingen skjer når forholdene legges til rette lokalt.

  • Vi vil oppmuntre til større fokus i den kulturpolitiske debatten på betydningen av tilgjengelige og egnede kulturarenaer både for musikkfeltet og andre kulturfelt


Prop 1S (2015-2016) Kap. 4 Fordeling av spillemidler

Det er stor mangel på egnede lokaler for musikk mange steder i landet. F.eks. er det ca. 160 musikkbinger fordelt i hele landet. Fotballen har til sammenlikning over 2700 ballbinger.

Over hele landet øver og fremfører band, spellemannslag, kor og korps i lokaler som ikke er egnet for musikk.

Musikkutstyrsordningen er et viktig virkemiddel for å sikre gode musikkarenaer lokalt. Bygging og utbedring av øvingsrom, akustiske tiltak i øvingsrom og på scener er sentrale tilskuddsområder for MUO. Tilskuddene legger grunnlag for svært mye aktivitet over hele landet.

I budsjettet for 2015 ble MUO flyttet fra post 74 til fordeling av spillemidler og fikk samtidig et betydelig kutt på 5 mill. fra 32,3 til 27,3 mill. I budsjettforslaget for 2016, Prop. 1S (2015-2016) kap. 4, som omhandler fordeling av spillemidler, leser vi at spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS til fordeling i 2016 forventes å bli omtrent på samme nivå som i foregående år og at dette vil innebære at fordeling av midler til ulike kulturtiltak vil ligge omtrent på samme nivå i 2016 som i 2015.

Budsjettet legger altså ikke opp til en reversering av fjorårets kutt. Det bekymrer oss, og det bekymrer feltet.

Når det gjelder kulturarenaer bekymrer det oss også at det samtidig legges opp til et kutt på over 30 millioner i tilskudd til kulturbygg som også bevilges gjennom spillemidler.

Tilskudd fra MUO utløser store kulturmidler kommunalt, fylkeskommunalt, privat. Også disse midlene går tapt for musikklivet når det kuttes i MUOs bevilgninger.

  • Vi vil oppfordre til en reversering av fjorårets kutt i bevilgningene til Musikkutstyrsordningen.


Musikkutstyrsordningen – Sjangerfri ordning:

Musikkutstyrsordningen er positive til en utvidelse av ordningen til å inkludere kor, korps og klassisk. En utvidet ordning vil gi bedre rom for en helhetlig utvikling av lokalt musikkliv.

Musikkfeltet støtter i evalueringsrapporten en utvidelse av Musikkutstyrsordningen til å bli en sjangerfri ordning. Men de forutsetter at en eventuell utvidelse ikke skal gå på bekostning av behovene i de rytmiske sjangrene, og forventer dermed at en utvidelse følges opp med midler for å kunne imøtekomme de utvidede oppgavene.

  • Vi vil oppfordre til en styrkning av ordningen slik at MUO også kan imøtekomme behovene fra kor, korps og klassisk i en utvidet sjangerfri ordning.