Hopp til innholdet

Høringsinnspill til Stortingets Familie- og Kulturkomite vedr. Statsbudsjettet 2015 fra Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. MUO gir tilskudd til fremføringsutstyr, øvingsutstyr, akustiske tiltak i fremføringslokaler og øvingslokaler, bygging og rehabilitering av øvingslokaler, samt til musikkbinger. Tilskuddsmidler fra MUO utløser kommunale, fylkeskommunale og private kulturkroner. Tilskuddene understøttes med kompetansehevende tiltak for å øke utstyrets levetid og bedre legge til rette for gode musikkopplevelser hver dag hele året.
MUO er en effektivt drevet tilskuddsordning, som gir konkrete resultater og mye for pengene.

Flytting og kuttforslag i forslag til statsbudsjett 2015
Musikkutstyrsordningen er i Forslag til statsbudsjett for 2015 flyttet fra kulturrådets post 74 til posten for Fordeling av spillemidler til kultur. Videre er bevilgningene til Musikkutstyrsordningen foreslått redusert med 5 millioner fra 32,3 mill. til 27,3 mill.

Behovene springer ut av et sterkt og levende lokalt kulturliv over hele landet
• Aktiviteten i musikklivet – det er flere som spiller et instrument enn som driver med for idrett
• Vekst i kulturnæringen – Konsertmarkedet står nå for 50% av omsetningen i musikkbransjen
• Arena-etterslep – musikklivet har fortsatt langt færre øvingsarenaer enn idretten (Eks. Det er i snitt 1 musikkbinge i hver tredje kommune mot fotballens målsetning om 5 ballbinger i hver kommune).
Presset på tomteprisene øker stadig, særlig i byene. Gamle lokaler for øving erstattes med næringsbygg. Dette gir et stort behov for nye øvingsanlegg (både private og kommunale initiativ eks. Stavanger Rockeri, Brannstasjonen i Tromsø, Øveriet i Oslo).

Behovet for en sterkere satsning på egnede lokaler for øving og fremføring er ett av de viktigste tiltakene Enger-utvalget peker på for å fremme det lokale kulturlivet (Kulturutredningen 2014, kap. 16 Tilrådninger).

Konsekvenser av kuttforslaget for musikklivet i hele landet
5 millioner i tilskuddsmidler kan gi for eksempel :
• Bygging og utbedring av ca. 35 øvingsrom som ville gitt gode arbeidsforhold for over 500 utøvere, eller tilgang på godt utstyr å øve på for ca. 10.000 musikere (ca. 2500 band)
• Resultat: ca. 13 millioner øvingstimer fordelt på enkeltutøvere eller 3 millioner bandøvingstimer
5 millioner i tilskuddsmidler ville alternativt kunne gi:
• Teknisk utstyr til ca. 30 små og store scener
• Dette ville legge grunnlag for 14.000 kulturarrangementer med over 3,2 millioner besøkende.

Usikkerhet ved spillemiddelfinansiering
Spillemiddelfinansiering gir en usikkerhet i budsjett- og planprosesser, da tiltakene må ta utgangspunkt i Norsk Tippings prognoser, ikke endelige bevilgninger. Det er uklarheter rundt langsiktig utvikling, konsekvensene av prognoseendringene og rundt tidspunkter for endelig tilsagn og utbetalingsprosedyrer.

Oppfordring til Stortingets familie- og kulturkomite
Musikkutstyrsordningen oppfordrer til heller å styrke og utvide ordningen slik at MUO sjangeruavhengig kan bidra til gode vilkår for øving/produksjon og fremføring. En utvidet ordning vil styrke og forenkle virkemiddelapparatet for musikklivet i hele landet og gi bedre rom for helhetlig utvikling av gode rammer for hele det lokale kulturlivet.