Hopp til innholdet

Teknisk utstyr til kulturrom

Teknisk utstyr til kulturrom innebærer det grunnleggende utstyret som trengs til øvingslokaler og fremføringsarenaer.

Det finnes tre ulike tilskuddsområder dere kan lese mer om på denne siden:

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Mye teknisk utstyr brukes både til øving og til konserter eller forestillinger. Hvis utstyret mest skal brukes til konsert eller til forestilling, søker dere om tilskudd til fremføringsutstyr. Skal utstyret mest brukes i øvingssammenheng, søker dere om tilskudd til øvingsutstyr. Gi gjerne opplysninger i søknaden om all planlagt bruk, for eksempel oppgi antall konserter eller forestillinger hvor dere har behov for omsøkt utstyr, i tillegg til øvingstider.

Fremføringsutstyr er PA-høyttalere, monitorer, mikrofoner, lydmikser, backline samt lamper og lysbord, og nødvendig tilbehør til dette.

Øvingsutstyr er høyttalere, mikrofoner, gitarforsterker, bassforsterker, trommesett, keyboard og annet utstyr som er nødvendig for å øve.

Øvingsutstyr

Dette tilskuddsområdet omfatter utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Kulturrom bruker standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov.

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode.

For øvingsutstyr kan dette være både dere som drifter ett eller flere øvingsrom eller dere som øver i et øvingsrom.

Søkere til tilskuddsområdet øvingsutstyr kan for eksempel være bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, revy-grupper og liknende sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse.

Det kan også være ungdomshus, øvingsanlegg, kulturhus, kommuner eller andre aktører som drifter ett eller flere øvingsrom.

Alle søkere må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

For tilskudd over kr 50 000 må dere være registrert i enhetsregisteret og det kreves kontaktperson med ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr.

Ved tilskudd under kr 50 000 kan dere søke både med organisasjonsnummer eller fødselsdato. Søker dere med fødselsdato krever Kulturrom at kontaktpersonen er den samme som har signert på leieavtalen, og at utstyret vedlikeholdes. Tilskudd her vil være begrenset til enklere utstyrspakker.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Det gis ikke tilskudd til enkeltstående band/utøvere.

Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, eller tiltak som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet, se retningslinjer pkt. 1.3 viii.

Det gis ikke tilskudd til øvingsrom i bygg regulert til boligformål, jf. Norsk Standard NS 8175:2019 – Lydforhold i bygninger.

Kulturrom gir tilskudd til teknisk utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode.

Det gis tilskudd til sanganlegg, trommesett med cymbaler, gitarforsterkere, bassforsterker og keyboard/stagepiano.

Til musikkuttrykk som elektronisk musikk og Rap/Hip-Hop gis det tilskudd til innkjøp av utstyr som er avgjørende for øving: datamaskin, software, lydkort, mikser/kontrollflate, monitorer, headset / headsetforsterker, vokalmikrofon, DJ- mikser/kontroller, CD-/LP-spiller og midikeyboard. Merk at denne typen utstyr skal benyttes i øvingssammenheng og ikke primært til innspilling/studio. Utstyret skal ha benyttes av et fellesskap og ha fast tilhørighet i omsøkt kulturrom.

Korps har behov for instrumenter i forbindelse med øving. Kulturrom kan gi tilskudd til større instrumenter til korps som blir brukt av et større fellesskap og har fast tilhørighet i et kulturrom. Dette gjelder for eksempel større slagverksinstrumenter, som er en avgjørende del av infrastrukturen for aktivitet som pauker, rørklokker, marimba, xylofon og klokkespill.

Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter, men når større instrumenter blir brukt av et større fellesskap og har fast tilhørighet i et kulturrom kan det innvilges tilskudd. Dette gjelder for eksempel godt begrunnede søknader fra lag, foreninger og andre sammenslutninger som trenger slagverksinstrumenter. Merk at korps, som kan søke Instrumentfondet, ikke kan motta tilskudd fra Kulturrom til instrumenter.

Forventet levetid
Kulturrom legger til grunn en utstyrsstandard som tilsvarer en minimum levetid på 7 år. Det gis ikke tilskudd til de samme utstyrskomponentene innenfor utstyrets beregnede levetid.

Hva gis det ikke tilskudd til?
Personlig utstyr faller utenfor ordningens tilskuddsområde. Dette gjelder for eksempel gitar, bass, blåseinstrumenter og andre instrumenter som ikke er beregnet til felles bruk.

I tillegg gis det ikke tilskudd til rekvisita og forbruksvarer. Dette er for eksempel trommeskinn, trommestikker, instrumentstrenger, instrumentkabler, effektpedaler, plekter, notestativ og instrumentstativ.

For beregning av tilskudd til øvingsutstyr brukes i hovedsak standardsatser. Annet utstyr til øving må beskrives ut ifra behov. For annet utstyr må dere sette opp søknadsbudsjett og undersøke priser før søknaden sendes inn.

Følgende standardsatser gjelder fra 2021:

Sanganlegg* 32.000,-
Sanganlegg m/ sub* 48.000,-

Gitarforsterker // 8000,-
Bassforsterker // 8000,-
Trommesett inkl cymbaler // 12.000,-
Cymbalpakke // 5.000,-
Keyboard/stagepiano m/ stativ // 12.000,-
Midikeyboard // 4000,-
Lydkort // 2500,-
2 stk. monitor m/ kabler og stativ // 8000,-
Mikrofonpakke, 4 stk. m/kabler og stativ // 9000,-
2 stk. aktiv høyttaler m/ stativ og kabler // 18.000,-
Mikser // 5000,-
Sub // 8000,-

*Sanganlegg: 2 aktive høyttalere m/stativ og kabler, 1 mikser, 4 mikrofoner m/kabler og stativ.

I tilfeller der behovet for sub-høyttaler er godt begrunnet vil det kunne bli gitt tilskudd til det.

For annet utstyr må dere sette opp søknadsbudsjett og undersøke priser før søknaden sendes inn.

For større slagverksinstrumenter til korps legges følgende standardsatser til grunn for beregningen av tilskudd:
Pauker // 100.000,-
Rørklokker // 75.000,-
Marimba // 75.000,-
Vibrafon // 65.000,-
Xylofon // 40.000,-
Klokkespill // 40.000,-

Selv om tilskudd gis etter standardsatser anbefaler vi at dere undersøker priser og setter opp søknadsbudsjett som inneholder pris per stykk, merke, type og antall.

Merk at korps som kan søke Instrumentfondet ikke kan motta tilskudd fra Kulturrom til instrumenter. 

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak. Det skal budsjetteres med en egenandel. Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% (minimum 50% for kommunale søkere) inngår i investeringen, på det vedtaket omfatter.

Vokalensemblet Terrablue voices fikk kr 21 225 i tilskudd til høyttalere og keyboard til sitt øvingslokale som de deler med flere andre frivillige lag og foreninger på Kurbadet Sandefjord.

Sørheim og Steinnes Grendalag fikk kr 31 875 til gitarforsterkere, bassforsterker, trommesett og vokalmikrofoner til øvingslokale tilgjengelig for flere band og utøvere i bygda.

Blåsbort Øvingsrom, et musikerkollektivet i Sandvika, fikk kr 14 625, til felles gitarforsterker og trommesett. 

Bamble kommune fikk blant annet kr 150 000 til xylofon, pauker og vibrafon til øvingsrom som flere lokale korps benytter.

Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter, men når større instrumenter blir brukt av et større fellesskap og har fast tilhørighet i et kulturrom kan det innvilges tilskudd.

Dette gjelder for eksempel trommer og keyboard til øvingsrom som benyttes av flere band/utøvere. Det samme gjelder godt begrunnede søknader fra lag, foreninger og andre sammenslutninger som trenger slagverksinstrumenter som en avgjørende del av infrastrukturen for aktivitet.

Merk at korps, som kan søke Instrumentfondet, ikke kan motta tilskudd fra Kulturrom til instrumenter.

I 2020 åpnet Kulturrom opp for tilskudd til brukt utstyr til øving. Formålet er å bidra til at velfungerende teknisk utstyr kan gjenbrukes, og det er bra for både miljøet og lommeboka. For mange aktører er det heller ikke nødvendig med nytt utstyr, og i noen tilfeller kan brukt utstyr være mer ideelt enn nytt.

Hva: Det kan søkes om tilskudd til brukt øvingsutstyr. Søknadsskjema for øvingsutstyr benyttes, og det skal komme frem av søknaden om det søkes om tilskudd til brukt utstyr. Tildelinger gjøres i de fleste tilfeller etter standardsatser og tilskudd utbetales på grunnlag av dokumenterte kostnader.

Forutsetninger: Øvingsutstyr kan kjøpes privat eller gjennom forhandler. Innkjøpet må dokumenteres med en skriftlig, signert og datert kvittering. Det forutsettes en egenandel på 25% for private aktører, og 50% for kommunale aktører.

I noen tilfeller er det behov for å raskt erstatte eller supplere utstyr i et øvingsrom. For at aktiviteten ikke skal stoppe opp i påvente av svar på søknad, har Kulturrom løpende behandling av enkle søknader med standardsatser.

Denne ordningen omfatter ikke nyetableringer, men etablerte utøverfellesskap med driftshistorikk.

Det gis kun tilskudd iht. standardsatser, og tilskuddet er begrenset til enkelte mindre utstyrspakker.

Det finnes et eget søknadsskjema for erstatningsutstyr og supplering med løpende søknadsfrist og 2-6 ukers behandlingstid.

Krav til søknaden:

– Behovet for erstatning av øvingsutstyr må synliggjøres i søknaden. Om dette ikke er tilstrekkelig synliggjort eller dere trenger mer/annet utstyr til øvingsrommet vil dere bli bedt om å søke igjen ved neste søknadsfrist.

– Søker kan være dere som leier ut et øvingsrom eller bruker et øvingsrom. Dere kan søke med organisasjonsnummer eller fødselsdato til søknadens kontaktperson. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, se retningslinjer.

– Det må i søknaden dokumenteres helårsaktivitet og at omsøkt utstyr skal benyttes av et fellesskap.

– Signert leieavtale for øvingsrommet må legges ved søknaden. Det må også legges ved liste over utstyret som er tilgjengelig pr i dag. Utstyrslisten skal være spesifisert med antall, tilstandsvurdering og alder.

Merk, ved tilskudd skal det rapporteres innen 30 dager. Det er vil ikke være mulig å rapportere for annet utstyr enn det som er oppgitt i vedtaket.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges alle søknader om tilskudd til utstyr til øving:

 • Søknadsbudsjett og finansieringsplan
 • Liste over utstyr til felles benyttelse pr. i dag med tilstandsvurdering
 • Leieavtale eller tilsvarende dokumentasjon.

For dere som er registret i enhetsregisteret utover enkeltpersonsforetak, kreves det i tillegg:

 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom mva-pliktig), samt årsrapport om det foreligger. Virksomheter under etablering skal levere økonomiplan/budsjett for tre første driftsår istedenfor regnskap.
 •  Arrangementsoversikt eller aktivitetsplan, som viser konserter eller forestillinger, om utstyret skal brukes både i øving og ved fremføring.

På generelt grunnlag er det slik at jo større prosjekt eller investeringen er, jo mer omfattende vil kravene til søknadsdokumentasjon være. I en del tilfeller vil vi ha behov for ytterligere dokumentasjon og informasjon for å kunne behandle søknaden. Kulturrom kan derfor etterspørre ytterligere dokumentasjon og utfyllende informasjon ved behov.

Ta gjerne en titt på hvordan fylle ut søknadsskjemaet.

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september for søknader til Kulturrom. Det er ca. tre måneders behandlingstid.

For nødvendig erstatningsutstyr eller øvingsutstyr som trengs for at øvingen ikke skal stoppe opp finnes det et eget skjema med løpende søknadsfrist. Dette gjelder kun utstyr med standardsatser som kvalifiserer for hastebehandling.

Vi anbefaler at du leser deg godt opp opp på tilskuddsområdene og tips til søknad.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i Søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.

Fremføringsutstyr

Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innkjøp av teknisk utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, dvs. lydutstyr, lysutstyr og sceneteknisk utstyr og innretninger.

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode.

Søkere kan være driftere av fremføringslokaler, som spillesteder, teaterscener, ungdomshus, kulturhus og andre lokaler som benyttes til fremføring av musikk, teater og dans.

Søkere kan også være klubber, foreninger, ensembler, lag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper og liknende virksomheter som arrangerer konserter og forestillinger. Tilskuddet vil normalt være begrenset til enklere utstyrspakker.

Ved tilskudd utover enklere utstyrspakker, må dere i tillegg vise til en helhetlig plan for drift og vedlikehold av teknisk utstyr.

Alle søkere må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Søkere må i tillegg må være registrert i enhetsregisteret og kunne vise til åpne arrangement for et allment publikum.

Dere må også kunne vise til teknisk ansvarlig med relevant kompetanse innen vedlikehold av teknisk utstyr. I søknadsskjemaet ber vi om en beskrivelse av hvilke rutiner teknisk ansvarlig har for ettersyn og vedlikehold av det tekniske utstyret, i tillegg til litt informasjon knyttet til hvilken erfaring teknisk ansvarlig har.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, eller tiltak som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet, se retningslinjer pkt. 1.3 viii.

Det gis tilskudd til teknisk utstyr som trengs i forbindelse med avvikling av arrangement innenfor musikk, teater og dans. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Det gis tilskudd til lyd- og lysutstyr:

-PA- anlegg: høyttalerflate med forsterker, lydmikser, monitorsystem, kabling, etc.

-Mikrofoner.

-Trådløse mikrofoner gis i noen tilfeller til scener og saler som flere frivillige lag og foreninger benytter. Det må synliggjøres at det er et behov for dette i forbindelse med fremføring av musikk, teater eller scenekunst. Det gis ikke tilskudd til trådløse mikrofoner til konferansebruk.

-Backline: gitarforsteker, bassforsterkere, trommesett, stagepiano og flighter. Ved behov for mer spesialisert backline må dette begrunnes særskilt og bruksfrekvensen må komme frem i søknaden.

-DJ-utstyr. Bruksfrekvensen må komme frem i søknaden.

-Lyskilder og lysbord/lysstyring.

Ved søknad om lyd- og lysutstyr gis det også tilskudd til annet sceneteknisk utstyr, som trosserigg, installasjon, sceneplattinger og dansematter. Det gis i noen tilfeller tilskudd til scenetepper og sceneinndekning.

Når det gjelder AV- utstyr som projektor og lerret og utstyr til streaming: Per i dag er det ikke gitt tilskudd til dette. Ved en eventuell søknad om dette må behovet begrunnes særskilt og søker må tydeliggjøre langsiktigheten i bruken av dette utstyret.

Brukt utstyr til fremføring?
Det gis normalt ikke tilskudd til kjøp av brukt fremføringsutstyr, men det er mulig å gjøre unntak hvis tilskuddsmottaker har en særlig god begrunnelse for dette, som f.eks. ved innkjøp av brukt backline.

Ved beregning av tilskudd tar vi utgangspunkt i søknadsbudsjettet. Det er derfor lurt å sette opp et grundig budsjett og undersøke priser før dere sender inn søknaden.

Søknadsbudsjettet gir Kulturrom et bilde av investeringsnivået dere mener er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Søknadsbudsjettet skal inneholde type utstyr, antall og pris. Budsjettet bør også inkludere en dokumentasjon av kostnader, f.eks. et pristilbud fra leverandør.

I tillegg til at budsjettet skal være spesifisert, skal det inneholde en finansieringsplan som viser kostnadene tilknyttet tiltaket det søkes tilskudd til og søknadsbeløp til Kulturrom, samt andre eventuelle finansieringskilder.

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak. Det skal budsjetteres med en egenandel. Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% (minimum 50% for kommunale søkere) inngår i investeringen, på det vedtaket omfatter.

Søknadsbudsjettet ses i sammenheng med utstyrsliste og søknadsbegrunnelse. Tilskuddet kan derfor være opp- eller nedjustere i forhold til søknadsbudsjettet.

Teaterdrift Bergen AS fikk kr 838 000 i tilskudd til PA på Cornerteateret, et teaterhus for det frie scenekunstfeltet, barne- og ungdomsteater, men også en av Bergens konsertscener.

Tou Scene i Stavanger fikk kr 795 000 i tilskudd til lysutstyr og lydmikser til egen scene for forestillinger og produksjon av scenekunst.

Oppdal kulturhus fikk kr 193 000 til lyskilder til storsalen, hvor flere av lokale arrangører har sine forestillinger.

Bergen Jazzforum fikk kr 42 000 til supplering av mikrofoner og monitorer.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til fremføringsutstyr:

– Leieavtale eller tilsvarende dokumentasjon. Dokumentet skal være signert og varigheten skal fremkomme. Dersom dere eier egne lokaler, skal eierforholdet dokumenteres.

– Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom revisjons-pliktig), samt årsrapport om det foreligger. Virksomheter under etablering skal levere økonomiplan/budsjett for tre første driftsår istedenfor regnskap.

– Program for siste og inneværende år. Oversikten skal spesifiseres med utøver, dato og sjanger, samt navn på scene hvis dere har flere scener.

– Spesifisert budsjett og finansieringsplan som viser kostnadene tilknyttet tiltaket det søkes tilskudd til og søknadsbeløp til Kulturrom, samt andre eventuelle finansieringskilder. Budsjettet bør også inkludere en dokumentasjon av kostnader, f.eks. et pristilbud fra leverandør. Excel er foretrukket format på dette vedlegget.

– Liste over utstyr som dere har i dag. Listen skal spesifiseres med tilstandsvurdering og alder.

– Søker dere om tilskudd til PA eller lys, da skal det legges ved tegninger over scenelokalet. Tegningene skal være målsatte (lengde, bredde og høyde) og angi scene- og mikseposisjon.

Ta gjerne en titt på hvordan fylle ut søknadsskjemaet.

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september for søknader til Kulturrom. Det er ca. tre måneders behandlingstid.

Vi anbefaler at du leser deg godt opp opp på tilskuddsområdene og tips til søknad.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i Søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.

Servicerapport

Det kan søkes om tilskudd på inntil kroner 15.000 til utarbeidelse av servicerapport fra firma eller ekstern fagperson med relevant kompetanse. En forutsetning er at det tekniske utstyret dere besitter er eldre enn 3 år, og at dette benyttes til fremføring av musikk, dans eller teater.

Nå kan alle søke om tilskudd til servicerapport, selv om utstyret ikke er kjøpt med tilskudd fra Kulturrom!

Bevisste og langsiktige investeringer er bra for miljøet, men de grønneste innkjøpene er likevel de som ikke blir gjort. Formålet med å få utarbeidet en servicerapport er å forlenge levetiden til eksisterende utstyr og redusere behovet for nytt erstatningsutstyr.

Gjennom en slik rapport vil dere få innsikt i om rutinene dere har knyttet til vedlikehold og bruk av utstyret bør justeres. Dere vil også få kartlagt bruksverdien i det utstyret dere allerede besitter, og avklart om reparasjon av feil og mangler er hensiktsmessig.

En servicerapport skal utarbeides av en ekstern fagperson med relevant kompetanse. Rapporten skal inneholde:

 • tilstandsbeskrivelse av det eksisterende fremføringsutstyret
 • liste over anbefalte utbedringer/reparasjoner med kostnadsoverslag
 • et estimat på forlenget levetid ved gjennomføring av anbefalte utbedringer/ tiltak.

Mindre reparasjoner, rens og annet enkelt vedlikehold kan utføres av fagperson i forbindelse med utarbeidelse av servicerapporten.

Tilskudd til servicerapport skal ikke erstatte ordinært vedlikehold, garantier, serviceavtaler eller skader som er omfattet av forsikring.

Dere kan søke om tilskudd på inntil kr 15 000 til utarbeidelse av servicerapport fra firma eller ekstern fagperson med relevant kompetanse.

Det forutsettes en egenandel på 25 % for private aktører, og 50 % for kommunale aktører.

Søknaden skal dokumenteres med liste over utstyr som dere har i dag. Listen skal spesifiseres med tilstandsvurdering og alder.

Det skal i tillegg sendes inn et spesifisert tilbud fra eksternt firma/fagperson knyttet til utarbeidelsen av servicerapporten.

Søknad om servicerapport behandles forløpende og får svar innen 2-6 uker.

Vi anbefaler at du leser deg godt opp på tilskuddsområdene og tips til søknad.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i Søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.

Tilskudd til reparasjon og utbedring av framføringsutstyr

Dette tilskuddsområdet kan benyttes om dere har kjøpt inn framføringsutstyr med tilskudd fra Kulturrom, og dette utstyret har vært i bruk i over 5 år.  Formålet med ordningen er å forlenge levetiden til eksisterende utstyr og redusere behovet for nytt erstatningsutstyr.

Ved tilskudd til fremføringsutstyr stiller Kulturrom krav om at virksomheten har tilknyttet teknisk ansvarlig med relevant kompetanse, samt at utstyret som kjøpes inn har en forventet levetid på minimum 7-10 år.

Etter å ha gjennomført en servicerapport kan dere søke om tilskudd til utbedring og reparasjon av utstyret i tråd med rapportens anbefalinger. En forutsetning for tilskudd vil være at utbedringene/reparasjonene bidrar til økt levetid utover 7-10 år.

Formålet med ordningen å forlenge levetiden til eksisterende utstyr, og redusere behovet for nytt erstatningsutstyr.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til planlagt utbedring/reparasjon:

 • Servicerapport gjennomført av eksternt firma/ fagperson
 • Liste over utstyr som dere har i dag. Listen skal spesifiseres med tilstandsbeskrivelse og alder/innkjøpsår
 • Leieavtale eller tilsvarende dokumentasjon. Dokumentet skal være signert og varigheten skal fremkomme. Dersom dere eier egne lokaler, skal eierforholdet dokumenteres.
 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom revisjons-pliktig).
 • Program for siste og inneværende år. Oversikten skal spesifiseres med utøver, dato og sjanger, samt navn på scene hvis dere har flere scener.
 • Spesifisert budsjett og finansieringsplan som viser kostnadene tilknyttet tiltaket det søkes tilskudd til og søknadsbeløp til Kulturrom, samt andre eventuelle finansieringskilder.

Servicerapporten bør skissere en kostnadsramme for den planlagte utbedringen/ reparasjonen, og det vil som hovedregel gis tilskudd i henhold til anbefalinger i servicerapport. Dere bør, med utgangspunkt i servicerapporten, gjøre en vurdering av hvilket utstyr det er hensiktsmessig å utbedre/reparere med tanke på forventet økt levetid og kostnad.

Det forutsettes en egenandel på 25 % for private aktører, og 50 % for kommunale aktører

Det er løpende behandling av søknader om tilskudd inntil kr 50 000. For rask behandling utenom hovedsøknadsfrist må dere i søknaden synliggjøre at vedlikeholdet haster for å få gjennomført arrangement.

Søknader om større, planlagt vedlikehold har frist 1. mars og 1. september. Samme søknadsskjema benyttes uavhengig av sum.

Vi anbefaler at du leser deg godt opp på tilskuddsområdene og tips til søknad.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i Søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.