Hopp til innholdet

Hva skjer etter søknaden er levert?

Etter dere har levert søknaden skal den gjennom en grundig behandling og tøff prioritering i fordelingsutvalget. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om den videre prosessen.

Når får vi svar på søknaden? 

Behandlingstiden vil avhenge av søknadsmengden, men det forventes minimum 3 måneder fra søknadsfrist til vedtaket sendes ut.

Søknader sendt inn til løpende søknadsfrist behandles vanligvis innen 2-6 uker.

Det gis ikke tilskudd til utstyr som er kjøpt inn eller tiltak som er gjennomført før vedtak om tildeling er mottatt.

Når søknaden er sendt inn, vil du få en bekreftelse på e-post. Hvis du ikke mottar en slik bekreftelse bør du ta kontakt med oss slik at vi kan finne ut om søknaden er registrert.

Hver søknad får et saksnummer (årstall/XXX) som skal oppgis i all korrespondanse og henvendelser til Kulturrom.

Hvordan behandles søknadene?

Søknaden behandles først av administrasjonen, som sjekker om søker har levert tilstrekkelig dokumentasjon. Søker vil få mulighet til å ettersende obligatorisk dokumentasjon og utfyllende opplysninger, med en begrenset frist.

Administrasjonen leverer sin innstilling til fordelingsutvalget som er oppnevnt av Kulturroms styre.

Fordelingsutvalget prioriterer og fatter vedtak i hver enkelt sak. Kulturrom vil under behandlingen av større søknader innhente faglig vurdering fra en ekstern fagperson.

Tilskuddsbeløp beregnes ut ifra søknadsbegrunnelse med innsendt budsjett og kan bli justert opp eller ned i forhold til søknadsbudsjett.

Hvordan tar vi kontakt med Kulturrom om søknaden vår? 

Hver søknad får et saksnummer (årstall/XXX) som skal oppgis i all korrespondanse og henvendelser til Kulturrom.

Om du skal sende en melding til Kulturrom knyttet til en innsendt søknad gjør du følgende:

  • Logg inn på https://www.skjema.kulturrom.no
  • Velg «Mine søknader» i høyre hjørne, og klikk på søknaden det gjelder
  • På venstre side av skjermen klikker du på «Meldinger». Du vil da se en blå knapp Skriv melding til Kulturrom. Skriv ønsket melding, last opp eventuelle vedlegg og trykk Send.

Spørsmål kan sendes til post@kulturrom.no, eller per telefon til 21 37 88 10.

Krav til dokumentasjon og ettersending

Kravene til søknadsdokumentasjon må være oppfylt før søknaden behandles. Søknader som faller utenfor Kulturroms tilskuddsområder vil ikke bli behandlet. Alle søknader vil bli besvart.

Vi kan ha behov for ytterligere dokumentasjon underveis i saksbehandlingen. Dersom vi trenger opplysninger eller har spørsmål til søknaden tar vi kontakt med deg. Vi setter pris på om vi får informasjonen vi etterspør så raskt som mulig. På den måten blir vår saksbehandlingstid mer effektiv, og deres ventetid kortere.

All korrespondanse knyttet til en innsendt søknad skjer i søknadsportalen. Etterspørring og innsending av dokumentasjon og utsendelse av vedtak vil også skje her. Det vil alltid komme en kopi av meldinger fra Kulturrom på e-post, og det er derfor viktig at e-postadressen som benyttes til innsendelse av søknad sjekkes med jevne mellomrom.

 

Hvor kommer vedtaksbrev?

All korrespondanse knyttet til en innsendt søknad skjer i søknadsportalen, inkludert utsendelse av vedtak.

Det vil alltid komme en kopi av meldinger fra Kulturrom på e-post, og det er derfor viktig at e-postadressen som benyttes til innsendelse av søknad sjekkes med jevne mellomrom.

Klage på vedtak?

Vedtaket kan klages inn for styret i Kulturrom. Klagefristen er tre uker fra vedtaksdato. Klagen må begrunnes, og må leveres skriftlig som en melding gjennom søknadsportalen.

Fordelingsutvalgets prioritering kan ikke påklages.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker ytterligere tilbakemelding på søknaden, eller rådgivning. Vi er tilgjengelige på 21 37 88 10 eller post@kulturrom.no.

Klageinstruks for tildelinger

Styret er Kulturroms klageorgan.
Gjeldende klageinstruks for tildelinger er revidert og vedtatt av styret 13.03.2017.

Søkers klagetilgang
Søker har rett til å klage på vedtak.
Klagen må begrunnes skriftlig.
Klagefristen er tre uker fra vedtaksdato.

Hva kan påklages?
Klager har adgang til å påklage saksbehandling og vurdering av faktiske forhold fremkommet i søknad, samt vilkårsoppfyllelse.
Fordelingsutvalgets prioritering kan ikke påklages. Klager som omhandler fordelingsutvalgets prioriteringer vil derfor avvises uten behandling i styret.

Søker har en selvstendig dokumentasjonsplikt. All påkrevd dokumentasjon, begrunnelse og andre relevante opplysninger skal være innlevert med søknad før søknadsfrist. Ytterligere etterspurt dokumentasjon skal oversendes innen gitte frister. Klager basert på nye opplysninger som har fremkommet etter gitte frister vil derfor avvises uten behandling i styret.

Styrets klagebehandling
Ved klagebehandling kan styret opprettholde vedtak, gjøre selvstendige vedtak, eller sende søknad til ny behandling.

Ved ny behandling av søknad skal søknaden oversendes administrasjonen for ny saksbehandling og innstilling og saken legges til prioritering av fordelingsutvalget ved neste ordinære møte. Dersom særskilte hensyn tilsier det kan styret pålegge fordelingsutvalget ekstraordinær vedtaksbehandling.

Der styret gjør vurderinger av vilkår, vilkårsoppfyllelse og prinsipper skal både administrasjon og fordelingsutvalg ved ny behandling vektlegge styrets vurderinger i denne og lignende saker.

Styrets vedtak er endelig.

Alt om innkjøp, utbetaling og rapportering

Alle som har fått tilskudd fra Kulturrom finner info om aksept av tilskudd, innkjøp, forskudd, rapportering mm. på siden Alt om aksept, utbetaling og innkjøp.