Hopp til innholdet

Takk for alle søknader! Fordelingsutvalget i Kulturrom er igjen svært imponerte over engasjementet og initiativet som vises gjennom søknadene. Mange av søknadene er basert på frivillig innsats fra enkeltpersoner i ideelle organisasjoner eller foreninger, som bidrar til å skape og videreutvikle gode kulturelle møteplasser som fremmer samhandling og samarbeid.

 

 

Til Kulturroms søknadsrunde 1. mars 2024 kom det inn 275 søknader. Etter en omfattende gjennomgang av Kulturroms saksbehandlere har Fordelingsutvalget vurdert søknadene i utvalgsmøte i Oslo, 3.-5.juni. Den totale investeringssummen for de omsøkte tiltakene var 106 MNOK. Utvalget har innvilget 29,2 MNOK fordelt på 154 tiltak.

Søknadene i denne runden ble vurdert av:
Ingrid Bergene Fossaa, Hamar
Ole Reidar Gudmestad, Stavanger
Anne Mette Sætra, Tromsø
Marita Kristensen, Alta
Hilde Bjørkum, Førde
Marit Stokkenes, Drammen
(les mer om fordelingsutvalget her)

En styrket ordning gir flere rom for deltakelse

Derfor er det ekstra gledelig at Kulturrom styrkes med 8,9 millioner i 2024, som en del av regjeringens satsning på økt deltakelse og inkludering gjennom handlingsplanen «Alle inkludert». Med en slik økning kan Kulturrom i større grad bidra inn i både nye og etablerte scener og øvingslokaler for musikk, teater og dans. På denne måten legger Kulturrom til rette for at gode fellesskap har nødvendig infrastruktur og alle har like muligheter til deltagelse. Det er fortsatt mange søknader til Kulturrom, som gjør at vi også i denne runden måtte gjøre harde og vanskelige prioriteringer.

Denne rundens prioriteringer

  • Fordelingsutvalget ønsker å sikre god tilgang til egnede og utstyrte rom for kultur, uansett hvor man bor i Norge. I denne runden har vi også prioritert søknader fra forsamlingshus og samfunnshus i små tettsteder, for å bidra til at husene utvikles til viktige kulturarenaer. Dette kan stimulere til økt kulturtilbud, større interesse for musikk, teater og dans, og legge til rette for at flere får tilgang til å delta i kulturaktiviteter. Eksempler på mottaker i denne runden er Ungdomslaget Freidig (Bardu kommune), Bagabu Ungdomslag (Steinkjer kommune) og Valestrand ungdomslag (Osterøy kommune).
  • Vi ser fortsatt en stor mengde søknader knyttet til utstyr og instrumenter fra korps. Ekstra tildelinger fra regjeringen ga oss muligheten til å gi tilskudd til mange tiltak vi vurderer som avgjørende for aktiviteten i korpsene. Likevel prioriterer vi søkere som i synliggjør sambruk og samarbeid om utstyr med andre, som for eksempel Alvdal-Tynset Janitsjar, Musikklaget Brage og Krohnengen Brass Band.

 

Rekruttering

  • Tilgang til tilfredsstillende utstyr og arbeidsverktøy sikrer gode arbeidsforhold for alle kulturarbeidere. Dette motiverer både voksne og barn til å fortsette med frivillig arbeid og fremme rekruttering til scenetekniske yrker og produksjonsmiljøer. I denne runden har Kulturrom tilskudd til 5 ulike studentdrevne scener og kulturhus, som bidrar til gode lokaler og tekniske fasiliteter i viktige kompetanse- og rekrutteringsarenaer til arrangørbransjen.
  • I denne tildelingen får Osterøy Spel og dansarlag muligheten til å investere i flere toradere for å imøtekomme sin økte rekruttering.

 

Tips til offentlig driftede hus og lokaler

Mange søknader handler om tilskudd til utbedring og oppgradering av offentlig driftede kulturhus og kulturlokaler. Aktivitetsnivå og hvordan tiltaket kommer fellesskapet til gode er viktige kriterier når FU vurderer søknader. Vi vektlegger hvordan søker synliggjør behovet og i hvilken grad det lokale og frivillige kulturlivet skal dra nytte av tiltaket. Det er positivt når kommunene gjør helhetlige satsninger for et samlet lokalt kulturliv som vi ser Åsnes kommune realiserer nå, gjennom Læringstunet.

Kulturrom bidrar med tilskudd for å sikre gode akustiske lydforhold i disse arenaene som kommer mange til gode. Fremtidige søkere oppfordres til å i større grad beskrive kulturrommets funksjon og verdi og hvordan tilskuddet vil skape flere aktiviteter og økt formidling.

 

Geografiske vurderinger

Vi er glade for at det kommer søknader fra hele landet! I denne runden har vi likevel savnet søknader fra Buskerud, Vestfold, Telemark og Finnmark. Det er viktig å fordele midler basert på søkernes geografiske plassering, men vi vektlegger behov, aktivitetsnivå, nytteverdi for fellesskapet framfor en helt jevn geografisk fordeling. Utvalget ha de siste rundene etterlyst flere søknader fra Møre og Romsdal og det er gledelig å se flere gode tiltak som nå er på tildelingslista fra denne regionen.

 

Ønsker flere søknader fra arenaer som fremmer mangfold

Vi ønsker også å se flere søknader knyttet til tiltak som fremmer mangfold i kulturlivet, med spesiell vekt på kjønn, etnisitet, alder, sjanger, kunstformer, demografi og funksjonsnivå.

 

Flere rom for teater og dans

Vi ønsker å gjøre tildelinger til rom og utstyr for alle kunstuttrykk, og derfor er det ekstra gledelig at det har vært en økning av søknader fra scenekunstfeltet. Blant annet er det gode tiltak fra Grenland friteater, Oslo Teatersenter og Det Andre teateret i denne rundens tildelinger. Utvalget oppfordrer fortsatt aktører innen dette feltet om å søke.

 

Næringsaktørenes rolle og funksjon

Vi mottar søknader fra næringsaktører med ulike strukturer knyttet til eierskap og hvordan eierskapet er organisert. I flere tilfeller kan det være utfordrende å vurdere søkernes mulighet til å gjøre investeringen uten tilskudd. Vi oppfordrer søkere til å være bevisste på dette og tydeliggjøre kompleksiteten, samt beskrive helheten av selskapets drift. For eksempel ved å vise hvordan prioriteringer blir gjort internt i selskapene, og utfordringer søkerne står overfor. Næringsaktører spiller en viktig rolle i kulturlivets økosystem – særlig på mindre steder kan private initiativ være den eneste scenen for live-musikk.

 

Se alle tildelingene her