Hopp til innholdet

Kulturrom er et viktig virkemiddel for å oppfylle kulturlovens mål om at alle, uansett hvor i landet de bor, skal ha mulighet til å utøve og oppleve kultur.

 

Formål: 

Kulturroms formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler, prøvelokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

 

Om Kulturrom: 

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode, som viderefordeles etter søknad. Tilskuddene skal gå til investeringer som kommer det frie profesjonelle kulturfeltet og frivillig kulturliv til gode og søkere må beskrive sin rolle lokalt. Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, grad av profesjonalitet, alder og nivå.

 

Våre søkere er frivillige foreninger, private initiativ og kommunale søkere. Ordningen favner både profesjonell- og amatørvirksomhet. Søknadene viser at tilskudd stimulerer til samarbeid som utvikler begge felt, gir plass til flere stemmer, aktivitet i lokalsamfunnet og opplevelser for publikum der de bor.

 

ROM + UTSTYR = MULIGHETER 

Tilgang på rom er en grunnleggende og avgjørende faktor i kulturlivets økosystem. God kulturell infrastruktur legger til rette for at det skapes opplevelser der folk bor. Ved å ruste opp og gi tilgang til lokaler for kultur, får vi mulighet til å delta i samfunnet gjennom et mangfold av uttrykk.

  • Å investere i kulturlokaler for øving og framføring, bygger fundament for kulturfrivilligheten, nye stemmer i kunsten, legger grunnlag for næringsutvikling og skaper attraktive lokalsamfunn.
  • Usikre økonomiske tider utfordrer tilgangen på opplevelser og deltakelse. Tilskudd fra Kulturrom senker terskelen for flere.
  • Kulturom forvalter midler som stimulerer lokalt initiativ. Søknadene vurderes av et fagutvalg med representanter fra hele landet, som sikrer forankring og likebehandling.