I 2023 så vi et stabilt høyt trykk på ordningen. Kulturrom mottok 714 søknader i 2023 og fordelte 45,3 millioner kroner til 359 av disse søknadene. Dette er strategiske investeringer i varig og langsiktig infrastruktur for lokalt kulturliv. Med disse midlene sikrer vi tilgang til utstyrte lokaler og utbedring av lavterskel scener og øvingsrom, både i små bygder og ulike bydeler.

Det var en stor anerkjennelse av kulturfeltets behov for egna lokaler da Kulturrom ble styrket med 10 MNOK ved fordeling av spillemidler og lansering av kulturfrivillighetsstrategien i 2023. Økningen i tilskudd gav oss mulighet til å innvilge flere søknader og lansere satsingen på Grønnere investeringer som vil utfylle våre eksisterende tilskuddsområder og gi nye muligheter til flere.

For å gå fra ord til handling har vi sett at vi som tilskuddsordning må omprioritere en stor del av midlene til å stimulere til ombruk, reparasjon og kompetanse. I løpet av 2023 rigget vi derfor ordningen for en ny satsing på Grønnere investeringer. I dialog med feltet kom vi frem til en innretning som skal sørge for at det blir lettere for kulturaktører å prioritere grønn omstilling.