Hopp til innholdet

Første søknadrunde i 2023: Et enormt behov

Til årets første søknadsrunde fikk Kulturrom inn nesten 350 søknader, som nok en gang viser at presset på ordningen er stort og behovet for investering i landets kulturrom er betydelig (til sammenligning mottok ordningen ca 280 søknader i hele 2018). 

Søknadssumen samlet er på over 130 millioner kroner. Kulturrom fordeler i overkant av 40 millioner i året. 

 

 

– Dette underbygger at behovet for å bygge og utbedre kulturrom i over hele landet er enormt, som merkes i det store trøkket mot ordningen vår. Tilskuddene fra Kulturrom er viktigere enn noen gang for å møte dette voksende behovet og for å sikre gode, egnede og inspirerende forhold for utøvere og publikum. Sier daglig leder Karen Sofie Sørensen

Begrenset midler til fordeling

Til tross for den voksende søknadsmengden, har Kulturrom de siste årene ikke fått en tilsvarende økning i tildelingsramme og midlene til fordeling er derfor begrenset. Før utvidelsen i 2019 lå innfrielsesgraden på 25% av det totale omsøkte beløpet, mens den i 2022 var helt nede i 15%. 

– Dette betyr at gapet mellom den totale søknadssummen og hva Kulturrom har mulighet til å fordele fortsetter å øke, og det kan på sikt gå på tilliten og tålmodigheten løs for søkerne til Kulturrom. For at Kulturrom skal være et virkningsfylt virkemiddel som bidrar til flere egna rom over hele landet er det avgjørende at det er nok midler i potten til å gi tilskudd til de gode tiltakene, sier Sørensen.


Fargeriet i Sjoddien fikk 125 000 kroner til akustiske utbedringer av konsertlokalet sitt og 65 000 kroner til nytt fremføringsutstyr i fjor. Foto: Stian Sælen


Investering som gir mer kulturaktivitet

– Hvis vi skal nå kulturlovens mål om at alle skal ha mulighet til å oppleve og utøve kunst og kultur, uansett hvor i landet de bor, så må rammen til Kulturrom økes betraktelig fremover. En permanent økning vil sikre at flere kulturaktører kan få tilskuddet de trenger til å realisere planene sine og at det kan investeres i nødvendig teknisk utstyr og lokaler. Vi vet at tilgang på egna og utstyrte rom er avgjørende for kulturaktiviteten som skjer på scener og øvingsrom hver dag hele uka – for både frivillige og profesjonelle, unge og gamle, for både publikum og utøvere.

Til tross for den ekstraordinære tildelingen på tampen av fjoråret, er det fortsatt en stor utfordring å møte det økende behovet for investering i kultursektoren. En sterk og mangfoldig kultursektor begynner med tilgangen på egna lokaler – og bidrar med møteplasser og tilhørighet, til bedre byer og lokalsamfunn, til mer aktivitet, mangfold og inkludering.

Får svar i juni

Søknadene gjennomgås i disse dager av Kulturroms saksbehandlere og tildelingenhe besluttes av Kulturroms fordelingsutvalg i starten av juni. Neste ordinære søknadsfrist er 1. september.

Endelig tildeling for 2023 mottar Kulturrom ved fordeling av spillemidler i april/mai, så det er fremdeles mulig at rammen til fordeling vil øke. Vi oppfordrer alle våre søkere og andre interesserte å følge med på våre nettsider og nyhetsbrev.