Hopp til innholdet

Restartmidler til landets kulturrom

Ekstra midler skal fordeles til kulturrom over hele landet i en gjenåpningsfase!

NB: Det er ingen flere søknadsfrister til denne ordningen

Formålet med disse midlene skal være å stimulere til investering i fysiske utbedringer av landets kulturrom og kompetansebygging som ruster kulturaktører i gjenåpningsfasen.

Restartmidlene har tre hovedområder det kan søkes tilskudd til:

 • Kompetanse og rekruttering til scenetekniske yrker
 • Nye behov i kulturrom (Oppgradering/tilrettelegging av rom)
 • Fremtidsrettede tiltak for teknisk utstyr

Tiltaket må knyttes til nye behov som en konsekvens av covid-19.

Første søknadsfrist 4. oktober – løpende søknadsbehandling.
NB: Det er ingen flere søknadsfrister til denne ordningen

Kulturdepartementet annonserte fredag 10.09.2021 at de bevilger 10 millioner i ekstraordinære stimuleringsmidler til Kulturrom.

Denne ekstra tildelingen vil fordeles på søknadene som er til behandling i andre søknadsrunde og til denne nye ordningen «Restart Kulturrom».

Midlene skal fordeles på tiltak som kan beskrive et nytt behov på den andre siden av koronakrisen eller for å begrense negative konsekvenser av covid-19 utbruddet for landets kulturrom.

Kulturrom håper å få inn mange gode søknader om tiltak som kan bidra til å få publikum og utøvere tilbake til landets scener og andre kulturlokaler.

Midlene skal tildeles i en rask søknadsprosess og benyttes til tiltak som blir igangsatt i 2021.

 • Alle type virksomheter innen feltene musikk, teater og dans som oppfyller retningslinjene, og som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.
 • For søknader om tiltak i lokaler skal disse være allment tilgjengelig og benyttes av det frie feltet og/eller frivillig kulturliv
 • Enkeltpersoner eller enkeltpersonforetak kan ikke søke

Er dere usikre på om dere kan søke om tilskudd til deres tiltak? Ta kontakt med oss på post@kulturrom.no eller 21 37 88 10.

 • Søker må selv definere sitt behov, men det er et krav om at tiltaket gjennomføres eller igangsettes i løpet av 2021
 • Søknaden skal beskrive et behov knyttet til lokaler for øving eller framføring
 • Aktiviteten skal være knyttet til musikk, teater og dans
 • Tiltaket må knyttes til nye behov som en konsekvens av covid-19
 • Tiltaket må være en langsiktig løsning eller forbedring av varig verdi

Hovedområder dere kan søke om tilskudd til:

Kompetanse og rekruttering til scenetekniske yrker

 • Dette kan f.eks. være behov for faglig oppdatering, lønn til praktikant innen scenetekniske yrker, opplæring av nytt scenecrew, innleie av kompetanse for å sikre intern opplæring eller for å opprettholde aktiviteten i en tid hvor kompetanseflukten er reell.

Nye behov i kulturrom (Oppgradering/tilrettelegging av rom)

 • Dette kan f.eks. være behov for å bygge trinn for å forbedre sikten i lokalet, ekstra høyttalere for et mer spredt publikum, romdelere, mulighet for å flytte scenen, dekke økte materialkostnader til tidligere innvilgede søknader, eller å utbedre inngang og utgang for bedre publikumsflyt.

Fremtidsrettede tiltak for teknisk utstyr

 • Dette kan f.eks. være behov for å gjennomføre service eller vedlikehold av utstyr som har stått ubrukt lenge, eller nye og bærekraftige løsninger som dere måtte teste under pandemien og som dere nå vil etablere permanent. Tiltaket bør kunne være et eksempel til etterfølgelse for andre.Dette kan innebære å teste ut nye løsninger, men det kan ikke søkes om ordinære investeringer i utstyr som kan omsøkes ved hovedsøknadsfristene 1. mars og 1. september.

MERK: Søknaden må beskrive et tiltak av varig verdi. Dette handler ikke om å rigge kulturrom for framtidige restriksjoner, men tilpasse virksomheten med bakgrunn i nye forventninger fra publikum eller utøvere.

Er dere usikre på om dere kan søke om tilskudd til deres tiltak? Ta kontakt med oss på post@kulturrom.no eller 21 37 88 10.

Restartmidlene fra Kulturrom skal ikke brukes til drift eller gjennomføring av arrangement, men til tiltak av varig verdi som skal få publikum og utøvere tilbake i landets kulturrom. Dette innebærer at det ikke kan søkes om feks innkjøp av strømmeutstyr.

Se utfyllende liste over hva som er utenfor ordningen i henhold til retningslinjene:

1.3 Hva er utenfor ordningen
i. Det gis ikke tilskudd til utstyr som er anskaffet, eller tiltak som er gjennomført, før vedtak om tildeling er mottatt
ii. Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr
iii. Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller inn under annet offentlig ansvarsområde
iv. Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller inn under andre statlige finansierte ordninger
v. Det gis ikke tilskudd til utstyr som skal leies ut på kommersielle vilkår
vi. Det gis ikke tilskudd når søker vurderes å ha tilstrekkelig egenfinansieringsevne til å gjennomføre tiltaket
vii. Det gis ikke tilskudd til rekvisita og forbruksmateriell
viii. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, eller tiltak som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet.
viiii. Det gis ikke midler til drift
x. Det gis ikke tilskudd til strømmeutstyr
xi. Det gis ikke tilskudd til gjennomføring av arrangement
xii. Det gis ikke tilskudd til virksomheter under konkursbehandling
xiii. Tiltak som omfattes av andre stimuleringsordninger (Lotteri- og stiftelsestilsynet for frivilligheten, Kulturrådets stimuleringsordning mm)

 • Det kan søkes om tilskudd fra 5 000,- og opptil 200 000,- som delfinansiering eller fullfinansiering av et tiltak
  • For større samarbeidsprosjekter kan det søkes om inntil 500 000,-

Retningslinjer for Restartmidlene

Formål

Om Kulturrom
Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Om Restart
Formålet med Restart er å stimulere til investering i fysiske utbedringer av landets kulturrom og kompetansebygging som ruster kulturaktører for den kommende gjenåpningsfasen og «den nye normalen».

Midlene skal fordeles på tiltak som kan beskrive et nytt behov på den andre siden av koronakrisen eller for å begrense negative konsekvenser av covid-19 utbruddet for landets kulturrom.

Del 1: Søke Restartmidler

1.1 Hva kan dere få tilskudd til?

Restartmidler skal benyttes til å gjøre landets kulturrom rustet til gjenåpningsfasen og «den nye normalen”.

Søker må selv definere sitt behov, men det er et krav om at tiltaket gjennomføres eller igangsettes i løpet av 2021

1.2 Hvem kan søke
Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

1.3 Hva er utenfor ordningen
i. Det gis ikke tilskudd til utstyr som er anskaffet, eller tiltak som er gjennomført, før vedtak om tildeling er mottatt
ii. Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr
iii. Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller inn under annet offentlig ansvarsområde
iv. Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller inn under andre statlige finansierte ordninger
v. Det gis ikke tilskudd til utstyr som skal leies ut på kommersielle vilkår
vi. Det gis ikke tilskudd når søker vurderes å ha tilstrekkelig egenfinansieringsevne til å gjennomføre tiltaket
vii. Det gis ikke tilskudd til rekvisita og forbruksmateriell
viii. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, eller tiltak som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet.
viiii. Det gis ikke midler til drift
x. Det gis ikke tilskudd til strømmeutstyr
xi. Det gis ikke tilskudd til gjennomføring av arrangement
xii. Det gis ikke tilskudd til virksomheter under konkursbehandling

1.4 Krav til søknaden
Søknaden skal leveres via Kulturroms elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må synliggjøre hvordan tiltaket vil oppfylle formålet med ordningen.

Søker må være registrert i enhetsregisteret.

1.5 Hvor mye kan dere søke om?

Det kan søkes om tilskudd fra 5 000,- og opptil 200 000,- som delfinansiering eller fullfinansiering av et tiltak. (For større samarbeidsprosjekter kan det søkes om inntil 500 000,- )

Det kreves ingen egenandel. Søknadsbeløp kan bli nedjustert eller avkortet.

1.6 Hvordan vurderes søknadene?
I vurderingen av alle søknader til Kulturrom legges det vekt på hvor relevant tiltaket er i forhold til ordningens formål. Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Del 2: Fått restartmidler?

2.1. Aksept av retningslinjer
Ved innsendelse av søknad aksepterer søker at retningslinjene for ordningen skal følges

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i tråd med offentlig lovverk

2.2. Utbetaling av restartmidler
Midlene utbetales umiddelbart som forskudd

2.3 Rapportering
Tilskudd som ikke er rapportert innen oppgitte frister vil bli krevd tilbakebetalt. Ved rapportering skal kvitteringer legges ved, og eventuelt overskytende beløp skal tilbakebetales.

2.4 Mislighold
Ved mislighold av avtale eller tilskudd kan Kulturrom kreve tilskudd tilbakebetalt.

Del 3: Fått avslag?

3.1 Klagebehandling
Søker har kun mulighet til å klage på saksbehandlingsfeil.

Kulturroms styre er klageorgan og behandler klager iht. Kulturroms klageinstruks. Klagen må være begrunnet. Klagefristen er tre uker fra vedtak er sendt til søker. Styrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

Første søknadsfrist er 4. oktober

Neste søknadsfrist 15. oktober

Det er ikke planlagt flere søknadsfrister for Restart da ordningen er knyttet til en engangstildeling.

Her finner dere en budsjettmal som kan benyttes

Budsjettet skal synliggjøre alle kostnader, søknadssum og evt. annen finansiering.

Det skal ikke budsjetteres med egen arbeidsinnsats eller driftskostnader

Søknadssum kan være hele eller deler av investeringen

Gå til søknadsportalen for å sende inn søknad

I søknadsskjema bli dere bedt om å fylle ut

Navn på virksomhet:
Organisasjonsnummer:
Organisasjonsform:
Fylke:
Kommune:
Kontaktperson:
Kontoinnehaver:
Kontonummer:

Beskrivelse av virksomheten
Her ønsker vi en kort presentasjon av virksomheten.
Relevante opplysninger kan være: beskrivelse av planlagt og/eller gjennomført kulturell aktivitet og innhold som viser helårsaktivitet, beskrivelse av hvem som vil få nytte av et tilskudd, hvordan et tilskudd vil komme fellesskapet til gode o.l. »

Leieforhold
(obligatorisk for søknader som omhandler tiltak i lokaler)
Navn på lokale:
Varighet på leieavtale:

Totalkostnad
Søknadssum

Har selskapet tatt ut utbytte siste 3 år: Ja / Nei

Begrunnelse
Det er viktig å begrunne søknaden godt. En god begrunnelse er konkret og sier noe om hva dere søker tilskudd til og hvorfor dere har behov for utstyret eller tiltaket det søkes tilskudd til. NB! Merk at dette må igangsettes innen utgangen av 2021.

Begrunnelse for søknad:
Hvordan oppfyller dette tiltaket formålet med ordningen; å ruste kulturaktører for den kommende gjenåpningsfasen og den «nye normalen»? Her må dere beskrive hva som knytter søknaden til covid-19.

Vedlegg: Budsjett (mal)
Vedlegg: Annet (valgfritt)

Ofte stilte spørsmål

Dere er dere selv som må beskrive behovet og hva dere trenger midlere til for å komme styrket ut av gjenåpningsfasen.

Her finner dere fem gode eksempler på søknader som har fått tilskudd

Kompetanse og rekruttering til scenetekniske yrker

Koronakrisen har ført til en kompetanseflukt fra deler av bransjen. Restartmidlerne kan benyttes på en måte som sikrer at det bygges kompetanse til å drifte landets kulturrom i den kommende gjenåpningsfasen.

Eksempler:

 • kostnader til faglig oppdatering
 • lønn til praktikant innen scenetekniske yrker
 • opplæring av nytt scenecrew
 • innleie av kompetanse for å sikre intern opplæring
 • om flere aktører går sammen er det mulig å søke om inntill 500 000,- til større samarbeidsprosjekt

 

Nye behov i kulturrom
(Oppgradering/tilrettelegging av rom)

Har dere fått noen nye erfaringer med publikumsopplevelsen gjennom den siste tiden som gjør at dere har behov for å tilpasse lokalene? Beskriv dette og hva dere trenger tilkudd til i søknaden.

Eksempler:

 • bygge trinn for å forbedre utsikten i lokalet eller tilrettelegging av amfi
 • utrede nye behov
 • utføre aktustikkmåling av et nytt rom
 • ekstra høyttalere for et mer spredt publikum
 • flere mikrofonhetter for å opprettholde god hygiene
 • romdelere/gardiner for å tilpasse lokalet publikumskapasitet
 • tilrettelegge mulighet for å flytte scenen
 • dekke økte materialkostnader til tidligere innvilgede søknader
 • utbedre inngang og utgang for bedre publikumsflyt
 • tilrettelegge for nye publikumsgrupper med nedsatt funksjonsevne
 • en helt nytenkende og innovativ måte å utforme et kulturrom på som kan være en pilot for andre søkere i framtiden
 • enkle utbedringer av lokaler og forbedret akustikk
 • noen andre midlertidige tiltak dere har testet ut som dere nå vil gjøre permanent?

 

Fremtidsrettede tiltak for teknisk utstyr

Har dere noen tiltak som kan sikre lengre levetid på utstyret dere eier? Koronakrisen har vist at kultursektoren er omstillingsdyktig; vil dere nå gjennomføre en investering som kan være en pilot for andre og ta bransjen i en mer bærekraftig retning på den andre siden av pandemien?

Eksempler:

 • Gjennomføre service eller vedlikehold av utstyr som har stått ubrukt lenge
 • Har dere fått noen erfaringer gjennom pandemien som har lagt grunnlag for å omstille deler av virksomheten – og kan noen av disse erfaringene overføres til andre gjennom å videreutvikle en pilot?
 • Nye og bærekraftige løsninger som dere måtte teste under pandemien og som dere nå vil etablere permanent. Tiltaket bør kunne være et eksempel til etterfølgelse for andre.

 

Innen ca 2 uker

Noen søknader vil kunne få lengre behandlingstid.

Midlene utbetales umiddelbart etter tildeling og skal rapporteres for innen 3 mnd.

Tilskuddet utbetales i sin helhet som forskudd.

Tilskuddet vil bli krevd tilbakebetalt om rapport ikke er mottatt innen fristen.

 • Søknadene behandles først av administrasjonen, som sjekker at søker har levert tilstrekkelig dokumentasjon, og at behovet er beskrevet tydelig opp mot ordningens kriterier
 • Administrasjonen leverer sin innstilling til et eksternt fordelingsutvalg, som prioriterer og fatter vedtak i hver enkelt sak fortløpende.
 • Søkere vil få svar på noe ulike tidspunkt
 • Tilskuddsbeløp beregnes ut ifra søknadsbegrunnelse med innsendt budsjett, og kan bli justert opp eller ned i forhold til søknadsbudsjett.

Det er satt ned et ekstra fordelingsutvalg som skal behandle søknadene som kommer inn til Restart kulturrom. Utvalget består av:

 

Marita Kristensen
Marita er lydtekniker og teknisk ansvarlig ved Studenthuset City Scene i Alta. Hun er i tillegg frilanser og jobber blant annet også med Felgen Orkester og Ariel Thomassen. Hun har en bachelor i Sound Technology fra Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), og har tidligere jobbet som tekniker hos VALY lyd lys og scene og Kulturtanken, samt vært instruktør for AKKS Nord.

Kjetil Aabø
Kjetil har jobbet som turnerende lydtekniker og kulturarbeider siden 1998. Han har vært produsent for Borealisfestivalen, og teknisk ansvarlig på Kulturhuset USF i 10 år. Kjetil har også bakgrunn som utøver i bandet Casiokids, teaterkompaniet NON Company, egne soloutgivelser, samt musikalske bidrag til ulike danse- og teaterforestillinger.

Solgunn Slåtto
Solgunn har bakgrunn i norske festivaler som Ekko og Festspillene i Bergen, spillesteder som Hulen, Østre og Trevarefabrikken, samt som grunnlegger av plateselskapet og bookingbyrået Klangkollektivet. Hun har master i Management of Creative Business Processes fra Copenhagen Business School, og har de senere år arbeidet med bærekraftig merch og turisme.

Lurer du på noe mer eller er usikker på om dere kan søke?

Kontakt oss på:

Telefon: 21 37 88 10

post@kulturrom.no