Hopp til innholdet

En sjekkliste for bygging og utbedring av kulturlokaler i skolebygg

Skolebygg er viktige kulturarenaer i lokalsamfunnet. De er i hyppig bruk av kulturskoler, det frivillige livet lokalt, så vel som av profesjonelle aktører. Skolebygg er en stor ressurs i norsk arenapolitikk, men byggene er ikke alltid godt tilrettelagt for kulturaktivitet.

Om sjekklista

Kulturalliansen, Kulturtanken og Kulturrom har utarbeidet en rådgivende sjekkliste til hjelp i planleggingen av nye skolebygg og for tilpasning av skolebygg til kulturformål. Arbeidet ble påbegynt etter en innspillskonferanse med tema «Skolen som kulturarena» i 2017. Tipsene i lista kan også være aktuelle for andre kulturbygg enn skoler. Listen er ikke uttømmende og innspill mottas gjerne på post@kulturrom.no.

 

Planlegging og kartlegging

 • Bruk fagfolk alltid, også i planleggingsfasen.
 • Aller først bør det kartlegges hvem som bruker eller trenger lokaler i dag. Om gymsalen skal byttes ut med idrettshall, hvem trenger da nye lokaler? Hvem vil trenger lokaler til kulturaktivitet i fremtiden?
 • Inviter de som skal bruke lokalene inn i planleggingsprosessen tidlig. Da legges grunnlagt for å skape rom for kultur som kan og vil bli brukt.
 • Lær av andre. Kulturalliansen driver et kartleggingsarbeid som du finner mer info om på Kulturalliansens nettsider. Oslo kommune har fått musikk inn i planverket for skolebygg. Og det finnes flere gode eksempler og dyktige rådgivere med erfaring innen feltet.
 • Husk at god planlegging er billig. Det å fikse ting etterpå er som regel dyrt.

Materialvalg

 • Materialvalg i gulv, vegger og tak må velges med tanke på bruken av rommet. For eksempel:
  • I rom som skal brukes til dans må gulvene være egnet til dette. Harde betonggulv gir lett belastningsskader.
  • I rom som skal brukes til husflid og håndverk må gulvene være lette å rengjøre. De må også tåle at håndverktøy faller i gulvet og kan lage riper, samt vann og fargestoffer.
  • Rom som skal brukes til fremføring må ha stor nok plass til både scene og publikum. Det skal være kort innriggsvei og brede dører som går rett inn i salen. Fremføringslokalet skal ikke være et transittareal.
  • Husk at både romvolum og materialvalg har stor innvirkning på akustikken i rommet, les mer om dette under akustikk.

Hvilken aktivitet skal være i rommet?

 • Forskjellige typer kulturaktivitet stiller ulike krav til lokalets størrelse, utforming og egenskaper. Det er derfor viktig at man allerede før planer for rehabilitering, ombygging eller nybygging utformes, bestemmer hva slags aktivitet lokalene skal brukes til.
 • Til enkelte kulturaktiviteter er det nødvendig med flere rom. Noen kulturaktiviteter trenger større plass.

Akustikk

 • Det er utarbeidet en nasjonal standard som gir kriterier for romakustikk i lokaler som brukes for musikkutøvelse, enten dette er lokalets primære anvendelse eller det er et flerbrukslokale. Det er også gitt krav til romhøyde, nettovolum og -areal sammen med de akustiske kriterieriene. Standarden kan kjøpes på Standard Norge sine nettside Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse.
 • Norsk Musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF) har utgitt et supplement med forklaringer, normer og anbefalinger i forhold til NS8178:2014. Denne finner du som nedlastbar pdf på musikklokaler.no
 • Ulik bruk stiller ulike akustiske krav til lokalene. Bruk akustikere tidlig i planleggingsprosessen for å oppnå egnet akustikk til tilpasset bruk. God akustikk bidrar til en bedre lydopplevelse, og kan forhindre eventuelle hørselsskader.
 • Ulike kultursjangere stiller ulike krav til akustikken i rommet. Et flerbruksrom bør derfor ha fleksible løsninger for å skape egnet akustikk (lydabsorberende tepper, gardiner eller vendbare elementer som enkelt kan endre rommets akustiske egenskaper).
 • Det er mulig å søke Kulturrom om tilskudd til akustiske tiltak og til akustisk forprosjektrapport. Du kan lese mer om Kulturrom sine tilskuddsområder. NB: Skolebygg vil i de fleste tilfeller være utenfor ordningens formål, men i noen tilfeller der det tilrettelegges for stor grad av sambruk med lokalt kulturliv kan deler av søknaden vurderes. Ta gjerne kontakt før dere utformer en eventuell søknad til Kulturrom.

Støy

 • Bakgrunnsstøy fra enten ventilasjon, vifter, elektriske artikler eller fra andre rom er ofte svært forstyrrende, spesielt under øving og/eller fremføring av akustisk lydsvak musikk.

Lagringsplass

 • God lagringsplass er helt nødvendig for alle typer kulturaktivitet, både i sammenheng med øving og fremføring. Lagerbehovet er aller størst for de store ensemblene (korps, storband, orkester). Disse trenger plass til instrumenter som ikke er i bruk, noter, notestativer, arkivmateriale, uniformer, slagverksinstrumenter, m. m.
 • Rom som skal kunne fungere som flerbruksrom er spesielt avhengig av god lagringsplass.
 • Utstyr som er i ukentlig bruk skal ha et eget rom i kort avstand og med bred nok adkomst til samspillokalet. Arkiv og utstyr som ikke er i daglig bruk behøver ikke være like lett tilgjengelig.
 • Husflid og håndverk trenger også lagerplass til materialer, tekstiler, håndverktøy, symaskiner, og øvrig utstyr. De trenger også skap med låsemulighet til mindre utstyr.

Teknisk utstyr

 • Før man går til innkjøp av teknisk utstyr, må man ha en klar visjon om hvem som skal bruke rommet. Utstyr til store produksjoner krever kunnskap og faglig kompetanse av brukerne. I flerbruksrom bør derfor lyd- og lysanlegg både være brukervennlig for personer uten faglig kompetanse, men også ha kapasitet til bruk på større produksjoner.
 • Alt teknisk utstyr krever jevnlig vedlikehold.
 • Hva som kreves av teknisk utstyr i øvelokaler varierer mellom de ulike sjangerne. Du finner flere detaljer rundt dette nederst i saken.
 • Mange former for scenekunst krever gode muligheter for blending, men rommet bør også både ha god tilgang på dagslys og kunstig lys. Det må også være mulighet for å slå av taklys manuelt. God tilgang på strøm er viktig, særlig i nærheten av scene.
 • God belysning og tilgang på strøm er også viktig i øvelokaler.

 

Tilgang og praktisk

 • For at et lokale skal være godt egnet til kulturaktivitet er man avhengig av at brukerne har reell tilgang.
 • Skolen og brukerne må ha et godt samordnet samarbeid, og en vilje til at lokalene brukes. Dette innebærer at låsesystemer og alarmsystemer ikke aktiveres etter skoletid, og man er avhengig av gode systemer for planlegging slik at man unngår at det kolliderer med Aktivitetskolen, vasking eller andre aktiviteter.
 • Lokalene må være oppvarmet, også til bruk om kvelden eller fra morgenen av.
 • Stoler bør være mulig å stable. Om flere kulturelle aktiviteter skal benytte samme lokale, vil noen trenge stoler mens andre vil trenge gulvplassen.
 • Det bør være god belysning, samtidig må det være god blending.

 

Hva har de spesifikke kulturuttrykkene behov for?

Norsk Standard setter band i kategorien forsterket musikk, som har egne akustiske kriterier for at et rom skal være egnet.

Band har behov for øvelokaler med følgende utstyr:
• Trommesett inkl. trommeteppe, trommestol og cymbaler
• Bassforsterker
• Gitarforsterker(e)
• Keyboard/stagepiano inkl. stativ og krakk
• PA-anlegg med mikrofoner, mikser, stativer og kabler (sanganlegg)
• Notestativer

Egenskaper ved rommet:

Egnede lokaler for bandøving må være store nok til å romme nevnt utstyr. Det er viktig med godt isolerte og lydtette rom, særlig hvis det ligger flere øverom vegg i vegg. Band som bruker elektriske instrumenter med forsterket lyd trenger lokaler med liten etterklang. Det må også være mulighet for lufting.

Nok strømuttak i rommet er en forutsetning, da medbrakte instrumenter og ytterligere utstyr (effektpedaler, trommepad, lydkort, laptop, osv.) ofte er avhengig av ekstern strøm. God belysning er også viktig.

Norsk Standard setter kor i kategorien akustisk lydsvak musikk, som har egne akustiske kriterier for at et rom skal være egnet.

Kor har behov for øvelokaler med følgende utstyr:
• Stoler
• Notestativer
• Piano eller keyboard

Egenskaper ved rommet:
Kor trenger som oftest rom med piano. Størrelsen på rommet er avhengig av korets størrelse. Små rom, med lav takhøyde er ikke egnet. Det bør være noe etterklang i rommet. Kor trenger også tilgang til vask for å fylle vannflasker.
Lagerbehovet for kor er forholdsvis lite, men det må være plass til noter, drakter, rekvisita og kontor.

Korps
Norsk standard setter korps i kategorien akustisk lydsterk musikk, som har egne akustiske kriterier for at et rom skal være egnet.

Korps har behov for øvelokaler med følgende utstyr:
• Notestativer
• Stoler
• Dirigentpodie
• Musikkavspillingsutstyr
• Printer

Egenskaper ved rommet:
Korps har vanligvis det største behovet for lokaler i forbindelse med øvelser. De har både behov for store felles rom til samspilløvelse, men også rom tilindividuell- og gruppeundervisning. Undervisningen foregår som regel parallelt med mange lærere p på mange forskjellige instrumenter på samme tid. Rombehovet kan derfor være opptil 10 rom samtidig. Samspillrommet skal være stort, med forholdsvis stor takhøyde. Det bør være tilgang på piano i minst ett rom, gjerne flere da det ofte brukes i undervisningen. Tilgang på trådløst nettverk er også som regel nødvendig.

Lagerrom
Lagerbehovet for korps er også stort. Lagring av instrumenter som ikke er i bruk, noter, arkivmateriale, uniformer og utstyr, samt slagverksinstrumenter som pauker, ulike trommer, trommesett, m. m.

Utstyr som er i ukentlig bruk skal ha et eget rom med kort og bred nok adkomst til samspillokalet. Arkiv og utstyr som ikke er i daglig bruk behøver ikke være så lett tilgjengelig.

 

Orkester
Norsk Standard (NS8178:2014) setter orkester i kategorien akustisk lydsterk musikk, som har egne akustiske kriterier for at et rom skal være egnet.

Orkestere har behov for øvelokaler med følgende utstyr:
• Notestativer
• Stoler
• Dirigentpodie
• Musikkavspillingsutstyr

Egenskaper ved rommet:
Orkestre trenger store fellesrom til samspilløvelse. Mange orkestere har øvelse med samspill på flere nivåer samtidig. Det er derfor behov for flere rom av en viss størrelse. Det skal være tilgang til piano i ett eller flere rom.

Lagerrom
God nok lagringsplass er helt nødvendig for at et lokale skal være egnet til korpsøvelser. Lager til store instrumenter, notestativer, slagverksutstyr, drakter og noter skal være i umiddelbar nærhet til øverommet.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) har utarbeidet et dokument på lagerbehovet til ungdomssymfoniorkestre.

Norges danseforbund har i samarbeid med Kulturdepartementet utarbeidet en spesifikasjon for Danseanlegg – særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller. Denne går mer i dybden på krav og ønskemål.

Dansere har behov for følgende utstyr:
• Speil
• Fast musikkanlegg
• Materialrom for lagring av utstyr
• Barrer (optimalt)
• Tilgang til matter
• Oppheng til sikkerhetsseler fra tak
• Oppheng til turnringer fra tak

Gulv/vegg/tak
Egnede lokaler for dans stiller krav til utformingen av rommet. Gulvet bør være sportsparkett og det stilles krav til størrelse på gulvflate for ulike typer dans, samt at enkelte former for dans stiller krav til dansematter/toppbelegg.

Av hensyn til rotasjonsøvelsene er det viktig med god kontrast på farge mellom vegger og tak, og det er viktig med god akustikk og lydisolering med tanke på at musikk er en viktig del av idretten.

De fleste dansegrener krever minimum 3 meter takhøyde, men enkelte grener krever enda mer (Rock’n roll og sportsdrill). Utøvere som driver med akrobatikk, trenger oppheng til sikkerhetsseler og turnringer fra taket.

Det bør være speil på en av veggene, og det bør lages mulighet for feste av barrer i forbindelse med speil.

Belysning
For dans er det viktig med god belysning og avskjerming fra sterke lyskilder grunnet rotasjon og kast.

Varme og ventilasjon
Dans drives i stor grad med kroppskontakt med gulvflaten og det betyr at gulvet ikke bør være for kaldt. Romtemperaturen bør ligge på 17 til 20 grader. Ventilasjonen bør være god.

Lagerrom
Låsbart skap for musikkanlegg. Plass til matter, transportable barrer og annet utstyr.

Teater har behov for i et scenelokale:

• Større produksjoner trenger minimum bredde spilleplass og sal 10 meter, minimum dybde spilleplass 8 meter og minimum dybde inkludert både sal og publikumsplasser 15 meter.
• Blendingsgardiner som er tette, samt godt scenelys.
• God isolasjon i vegger, gulv og tak slik at støy fra omliggende korridorer og etasjer ikke trenger inn i salen.
• Kort innriggvei. En bred dør som går rett inn salen fra asfaltert plass utenfor, der man enkelt kan komme til med varebil.
• En strømboks som leverer minimum 32 amp strøm med følgende uttak: 220V schuko (vanlig stikk), 16 amp trefas og 32 amp uttak.
• Mulighet til å skru av ringeklokke i salen.
• Doble lydtette dører.
• Tregulv, i motsetning til betong eller stein som er svært tungt for ben og føtter.
• Lysbrytere flere steder i rommet (slik at de kan opereres av tekniker inne i rommet).
• Taklys, som kan skrus av og på uten å måtte vente og taklys som kan slås av manuelt uten at det slås på igjen automatisk.
• Egnet akustikk med god demping av klang.
• Et godt system med tilgjengelig stoler til publikum.
• Ingen støyende ventilasjonsanlegg.
• Garderober.

Flerbruksrom, som gjerne brukes både som oppholdsrom, undervisningssal, konferanseaula og som scene- og teaterrom, vil være preget av lydstøy og gjennomstrømning av folk, og er derfor mindre egnet til teater og annen scenekunst.

Husflid og håndverk har behov for lokaler med følgende utstyr:
• Bord og stoler som lett kan flyttes/settes sammen
• Bordplater som tåler vann/vasking/ymse kjemikalier – må tåle en støyt
• Vask (med avløp)

Egenskaper ved rommet:
Husflid og håndverk trenger store rom med godt dagslys og godt kunstig lys. Det skal være god ventilasjon og vinduer som kan åpnes. Kjellerlokaler er som regel ikke godt egnet. Rommene må også ha akustikk som demper støy fra maskiner og arbeid med verktøy. De må være plassert slik at arbeidsstøy ikke forstyrrer annen kveldsaktivitet.

Gulvene må være lette å rengjøre, og må tåle håndverktøy som mistes, samt vann og fargestoffer. De må også være sklisikre.

Særskilte behov:

• Sløydverksteder trenger plass til høvelbenker, samt noe maskinelt utstyr som båndsag, avretter, søyleboremaskin, benkesliper, dreiebenk.
• Her må det tas særlige hensyn når det gjelder sikkerhet og miljø (maskinelt trearbeid), og det må være en hovedbryter som kobler av strømmen på alle maskiner med ett grep. Sløydverksteder trenger også støvavsug for enklere rengjøring, og for å forhindre store mengder oppvirvlet støv.
• Tegning og maling trenger god tilgang på vask og gulv som tåler mye søl.
• Tekstil kan trenge tilgang på kokeplater i forbindelse med plantefarging/ toving, osv. Må derfor gjerne være vegg i vegg med skolekjøkken.

Lagerrom
Lagerplass til materialer og utstyr skal være i umiddelbar nærhet til rommet, uten trapper og lange kronglete korridorer. Tekstiler, håndverktøy, sakser, symaskiner, osv. trenger skap til lagring (med låsemulighet).

Følgende utstyr bør finne sted i et fremføringslokale:

 • PA-anlegg som er egnet lokalets størrelse
 • Lysanlegg som er egnet lokalets størrelse
 • Backline (trommesett, bassforsterker, gitarforsterker(e), stativer, mikrofoner, osv.)
 • Stoler/benker for publikum
 • Piano

Egenskaper ved rommet:

I fremføringslokaler må det i tillegg til utøverne være plass til publikum. Ulike kultursjangere stiller ulike krav til akustikken i rommet. Et flerbruksrom bør derfor ha fleksible løsninger for å skape egnet akustikk (lydabsorberende tepper, gardiner eller vendbare elementer som enkelt kan endre rommets akustiske egenskaper). Tepper og gardiner er også nødvendig i forbindelse med blending. Å kunne stenge ute dagslys er et absolutt krav.

Scenen bør kunne belyses av kunstig lys og vanlig taklys må kunne skrus av manuelt.

Lokalene bør være oppvarmet. Frittstående gymsaler som varmes opp med panelovn samme morgen, gir ikke gode arbeidsforhold eller publikumsopplevelser.

Gulv

Gulvet må tåle at det står stoler på det, og det må være nok stoler/benker tilgjengelig. Scenegulv må være tilrettelagt for scenekunst (dans, skuespill) og ulike typer musikkutførelse.

Tilgjenglighet

Det må være god tilgang fra bakkeplan, gjerne med dobbeltdører eventuelt med romslig heis, slik at medbrakt utstyr kan fraktes effektivt inn og ut. Aktørene trenger også backstage eller garderobe for skifting, forberedelser til forestilling og oppbevaring av personlig utstyr og tilbehør. Det bør være enkel tilgang mellom dette rommet og scenen. Backstage må ha tilgang på toalett, uten at man trenger å gå gjennom publikum.

Det er fordelaktig om store installasjoner er bevegelige, for eksempel uttrekkbart amfi og liknende.

Strøm

Nok strømuttak i nærheten av scenen er nødvendig med tanke på lyd, lys, forsterkere og annen backline. Der bør være tilgjengelig ulike strømstyrker/ampere.