Hopp til innholdet

(Merk: Disse retninglinjene gjelder kun for de utlyste restartmidlene i 2021 og er noe justert fra ordningens ordinære retningslinjer)

 

Formål

Om Kulturrom
Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Om Restart
Formålet med Restart kulturrom er å stimulere til investering i fysiske utbedringer av landets kulturrom og kompetansebygging som ruster kulturaktører for den kommende gjenåpningsfasen og «den nye normalen».

Midlene skal fordeles på tiltak som kan beskrive et nytt behov på den andre siden av koronakrisen eller for å begrense negative konsekvenser av covid-19 utbruddet for landets kulturrom.

Del 1: Søke Restartmidler

1.1 Hva kan dere få tilskudd til?

Restartmidler skal benyttes til å gjøre landets kulturrom rustet til gjenåpningsfasen og «den nye normalen”.

Søker må selv definere sitt behov, men det er et krav om at tiltaket gjennomføres eller igangsettes i løpet av 2021

Restart har tre hovedområder det kan søkes tilskudd til:

  • Kompetanse og rekruttering til scenetekniske yrker
  • Nye behov i kulturrom (Oppgradering/tilrettelegging av rom)
  • Fremtidsrettede tiltak for teknisk utstyr

 

1.2 Hvem kan søke

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

1.3 Hva er utenfor ordningen

i. Det gis ikke tilskudd til utstyr som er anskaffet, eller tiltak som er gjennomført, før vedtak om tildeling er mottatt
ii. Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr
iii. Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller inn under annet offentlig ansvarsområde
iv. Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller inn under andre statlige finansierte ordninger
v. Det gis ikke tilskudd til utstyr som skal leies ut på kommersielle vilkår
vi. Det gis ikke tilskudd når søker vurderes å ha tilstrekkelig egenfinansieringsevne til å gjennomføre tiltaket
vii. Det gis ikke tilskudd til rekvisita og forbruksmateriell
viii. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, eller tiltak som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet.
viiii. Det gis ikke midler til drift
x. Det gis ikke tilskudd til strømmeutstyr
xi. Det gis ikke tilskudd til gjennomføring av arrangement
xii. Det gis ikke tilskudd til virksomheter under konkursbehandling

1.4 Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturroms elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må synliggjøre hvordan tiltaket vil oppfylle formålet med ordningen.

Søker må være registrert i enhetsregisteret.

1.5 Hvor mye kan dere søke om?

  • Det kan søkes om tilskudd fra 5 000,- og opptil 200 000,- som delfinansiering eller fullfinansiering av et tiltak
    • For større samarbeidsprosjekter kan det søkes om inntil 500 000,-

Det kreves ingen egenandel. Søknadsbeløp kan bli nedjustert eller avkortet.

1.6 Hvordan vurderes søknadene?

I vurderingen av alle søknader til Kulturrom legges det vekt på hvor relevant tiltaket er i forhold til ordningens formål. Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

 

Del 2: Fått restartmidler?

2.1. Aksept av retningslinjer
Ved innsendelse av søknad aksepterer søker at retningslinjene for ordningen skal følges

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i tråd med offentlig lovverk

2.2. Utbetaling av restartmidler
Midlene utbetales umiddelbart som forskudd

2.3 Rapportering
Tilskudd som ikke er rapportert innen oppgitte frister vil bli krevd tilbakebetalt. Ved rapportering skal kvitteringer legges ved, og eventuelt overskytende beløp skal tilbakebetales.

2.4 Mislighold
Ved mislighold av avtale eller tilskudd kan Kulturrom kreve tilskudd tilbakebetalt.

 

Del 3: Fått avslag?

3.1 Klagebehandling

Søker har kun mulighet til å klage på saksbehandlingsfeil.

Kulturroms styre er klageorgan og behandler klager iht. Kulturroms klageinstruks. Klagen må være begrunnet. Klagefristen er tre uker fra vedtak er sendt til søker. Styrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.