Hopp til innholdet

Første tildelingsrunde fra Kulturrom – Vi skaper rom for deltakelse!

Kulturrom er en unik ordning med tanke på å bygge rom for flere kulturuttrykk – fra frivillig til profesjonell. Vi i fordelingsutvalget er glade for å se hva tilskuddene bidrar til og bygger opp under hvordan de frivillige, offentlige og private aktører samarbeider om å etablere kulturrom i lokalsamfunn, bydeler og byer! 

Særlig ved denne tilskuddsrunden vil mange frivillige kulturforeninger, fra Kooperativet Kulturscene Vårbrudd i nord til Piren Kulturrom i sør, få et skikkelig løft. Dette er søknader vi har savnet og det er flott å være med å bidra til gode tekniske forhold for det frivillige feltet!

Kulturrom fikk tilført ekstra midler i 2023 knyttet opp mot lansering av “Rom for deltakelse” – strategi for frivillig kulturliv – dette var en kjærkommen opptrappet satsing.  

  

Denne rundens prioriteringer

Det er fremdeles et stort trykk på ordningen og utvalget må prioritere mellom mange relevante tiltak over hele landet: 

  • Også i denne runden har vi flere søknader knyttet til offentlig driftede kulturhus og kultursaler. Dette kan være viktige scener og saler for det lokale kulturlivet, og utvalget har vurdert og prioritert ut ifra hvordan søker synliggjør om det omsøkte tiltaket kommer det lokale og frivillige kulturlivet til gode. Det har vært avgjørende at søker klarer å formidle hvem som bruker rommet og hvor ofte, da det skaper et tydelig helhetsbilde av det konkrete felleskapet som vil få nytte av midlene. I vurderingen legges det også vekt på hvordan søker legger til rette for samarbeid med andre aktører. Dette gjelder spesielt i søknader som omfatter skole- og kulturskolevirksomhet. Her ønsker vi at søkere i større grad synliggjør hvordan tiltaket skal brukes i samarbeid med det lokale og frivillige kulturlivet, utenom skoledrift.
  • Vi legger stor vekt på i hvilken grad det reelle behovet for tiltaket kommer frem i søknaden. Et ønske om å oppgradere til det nyeste utstyret på markedet, eller teknisk utstyr, som trådløse mikrofoner, som vil ha få bruksdager, vil i mindre grad nå opp til en tildeling sammenlignet med tiltak som er nødvendig for å skape eller opprettholde kulturaktivitet. Kulturrom har prioritert grunnleggende utstyr og tiltak som vil ha betydning for mange og som vil legge et godt grunnlag for aktiviteten til flest mulig enten gjennom egenaktivitet eller sambruk.
     
  • Det er i denne runden flere søknader om teknisk utstyr til utendørsscener. Disse er det innenfor budsjettrammen lite rom for å prioritere siden de konkurrer med scener som benyttes flere dager i året.  
  • Vi ser en økning av søkere som inngår i større selskaper eller grupperinger, hvor vi identifiserer ulike strukturer knyttet til eierskapssiden av kulturrommet. Det gjør det vanskelig å vurdere søkers egenfinansieringsevne. Vi ønsker at søkerne er dette bevisst, og at de i større grad synliggjør kompleksiteten i dette og beskriver helheten av driften i selskapet. For eksempel ved å synliggjøre hvordan prioriteringer gjøres internt i selskapene, og hvilke utfordringer de står overfor. I søknadsbegrunnelsen er det viktig å synliggjøre hvem investeringen vil komme til gode og hvilken ny aktivitet det vil muliggjøre – feks for lokalt kulturliv, turnerende artister og grupper eller det frivillige feltet.  

  

Neste søknadsfrist: 1. september 

Til søknadsfristen håper fordelingsutvalget på enda flere søknader om enkle tiltak i lokaler, bygging og akustiske utbedringer som kan komme mange til gode. Vi oppfordrer særlig produksjonslokaler, nye eller etablert, for musikere, dansere eller skuespillere til å søke om bygging av scene eller dansegulv, sceneinndekning, akustikkplater og andre tiltak for å skape gode rom å jobbe i. Sammen med grunnleggende teknisk utstyr er de akustiske forholdene i rommet en avgjørende faktor for å senke terskelen for deltakelse og få mer aktivitet over hele landet.  

  

Geografisk fordeling 

Det er viktig for Kulturrom å fordele midler bredt geografisk, men utvalget vektlegger også i denne runden behov, aktivitetsnivå og nytteverdi til fellesskapet framfor en fullstendig jevn geografisk fordeling. Neste runden ser fordelingsutvalget gjerne flere søknader fra Møre og Romsdal og Rogaland som søker som grunnleggende tiltak eller utstyr som kommer mange til nytte.  

  

Nytenkning og utvikling

fordelingsutvalget opplever at definisjon av hva et kulturrom kan være er stadig i endring. Hva er forståelsen av hva et kulturrom kan være, og hva kjennetegner en kulturarena i framtida? Praksis og vilkår for begrepet er i endring. Her ser vi tendenser til nytenkning og utvikling av begrepet kulturrom. 

 

Denne runden kort oppsummert

Til Kulturroms søknadsrunde nummer en i 2023 kom det inn 343 søknader til fristen 1. mars. Etter en grundig saksutredning av Kulturroms saksbehandlere har Fordelingsutvalget gjort en helhetlig vurdering av søknadene i utvalgsmøte 5.-7.juni. Den totale summen for de omsøkte tiltakene var 132 MNOK. Utvalget har innvilget 22,6 MNOK fordelt på 157 tiltak.  

Til tross for 10 MNOK ekstra til fordeling i år ser utvalget at behovet er stort og at midlene til fordeling er fremdeles begrenset i forhold til søknadsmengden – og også i denne runden er det flere gode tiltak som ikke har blitt prioritert.