Hopp til innholdet

Til Kulturroms ordinære søknadsrunde kom det inn 371 søknader til fristen 1. mars, som er ny rekord i Kulturroms historie (342 av disse ble behandlet av fordelingsutvalget). Etter en grundig saksutredning av Kulturroms saksbehandlere har Fordelingsutvalget gjort en helhetlig vurdering av søknadene i utvalgsmøte 7.-9.juni. Den totale summen for de omsøkte tiltakene var 194 MNOK. Utvalget har innvilget i overkant av 20 MNOK fordelt på 136 tiltak.

Fordelingsutvalget opplever, som i forrige fordelingsrunde, at det fortsatt et stort gap mellom omsøkt behov og de midler som er tilgjengelig i Kulturroms tilskuddsordning. Det gjør at utvalget igjen må gjøre harde og vanskelige prioriteringer blant svært mange gode søknader. I denne søknadsrunden var det en økning på 100 (!) søknader fra forrige fordelingsrunde.

Status

Søknader til utstyr for framføring er den kategorien som har flest søkere. Vi oppfordrer fortsatt søkere fra andre uttrykk enn musikk, spesielt dans og teater, om å gjøre seg kjent med og benytte seg av Kulturroms tilskuddsordning. Søknadene representerer ellers alle nivå i samfunnet, fra små foreninger til større og mer etablerte aktører; spekteret og mangfoldet er stort her!

Aktivitetsnivå og fokus på at tiltaket kommer et fellesskap til gode, er viktige kriterier utvalget bruker i vurderingen når vi skal tildele. Vi vektlegger også i hvilken grad søker synliggjør behov for omsøkt tiltak, og hvordan søker behersker å beskrive den tekniske planen for tiltaket.

Det er svært gledelig å se at Kulturrom har nådd ut til nye søkere og aktører, i denne fordelingsrunden ser vi mange søkere som ikke har søkt tidligere. Vi ser også at flere søkere tar kontakt med saksbehandlere i forkant, og ut fra dette kommer tilbake med bedre begrunnede søknader.

Søkerne har god spredning over hele landet. Vi har gitt tilskudd til Kirkenes i nord og Kristiansand i sør, og til små lokalsamfunn som Aremark i øst, og Strusshamn i vest. Det er viktig å fordele midler utover det langstrakte land, men utvalget ønsker å prioritere tiltakets behov, aktivitetsnivå og nytteverdi til fellesskapet framfor en helt jevn geografisk fordeling. Det gjør at vi i denne runden har mange tildelinger til Trøndelag fylke. Her er det søknadsmottagere i små og store prosjekter som gjør tilskuddet tilgjengelig for mange brukere og mottakere.

Vi ser også at det er en rekke søkere som har fortrinnsvis har andre hovedformål enn å primært sørge for gode vilkår for fremføring av musikk, teater og dans, bl.a Røde Kors og Kirkens Bymisjon. I denne runden har vi ikke hatt mulighet for å prioritere tildelinger til denne kategorien søkere.

 

Pandemi

I et pandemisk perspektiv ser framtida heldigvis lysere ut, hurra for det! Men fordelingsutvalget merker godt at pandemien har rammet Kulturroms søkere hardt. Aktivitetshistorikk er fortsatt utfordrende å forholde seg til når vi skal vurdere søknadene. Nå ser vi tydelige konsekvenser av nedstengning, og det å bygge opp et rasert kulturliv krever mye ressurser og tar tid. Frivilligheten er hardt rammet, det merkes også i kulturlivet. Vi ser her utfordringer knyttet til rekruttering til sceneyrker og teknikere, og i denne sammenheng skaper det utfordringer knyttet til teknisk ansvarlig i forbindelse med søknadsprosessen.
Vi håper og tror at konsert- og arrangementsfrekvens tar seg opp i 2022, og at dette i større grad kan brukes som referansegrunnlag i søknadene i neste tildelingsrunde.

 

Fremover

Vi ønsker å se flere søknader som belyser mangfoldet i omsøkte tiltak, og hvordan søkerne jobber for å sikre mangfoldet i kulturlivet. Vi tenker her på kjønn, etnisitet, alder, sjanger, kunstart, demografi, funksjonsnivå, osv.

Vi oppfordrer søkere til å jobbe videre med innholdet i søknaden, og benytte seg av muligheten til å ta kontakt med saksbehandlere for tips, råd og hjelp til å synliggjøre behov, og beskrive hvordan midlene kommer fellesskapet til gode. Lykke til!