Hopp til innholdet

Rapport fra fordelingsutvalget 2.søknadsrunde 2022

Til Kulturroms andre søknadsfrist 1. september kom det inn 271 søknader. Etter en grundig saksutredning av Kulturroms saksbehandlere har Fordelingsutvalget gjort en helhetlig vurdering av søknadene i utvalgsmøte 5.-7.desember. Den totale summen for de omsøkte tiltakene var 127 MNOK. Utvalget har innvilget i overkant av 22,5 MNOK fordelt på 122 tiltak.

Fordelingsutvalget opplever fortsatt stor avstand mellom omsøkt behov og de midler som er tilgjengelig i Kulturroms tilskuddsordning. Dette fører til en hard kamp om midlene. Men det finnes lyspunkt! På utvalgsmøtets første dag, 5. desember, mottok Kulturrom en «liten» førjulsgave, gjennom en ekstrabevilgning fra kulturminister Anette Trettebergstuen på 4 millioner kroner. Dette er restmidler fra overskuddet til spillemidler fra Norsk Tipping. Bakgrunnen for ekstrabevilgningen til Kulturrom er Kulturdepartementets økte satsning på egnede lokaler til kulturfrivilligheten.

Status

Søknader til utstyr for framføring er søknadskategorien med flest søkere, og musikkfeltet dominerer fortsatt søknadsbunken denne runden. Vi savner flere søkere fra scenekunstområdet, og oppfordrer aktører innen dans og teater til å søke i neste runde.

Aktivitetsnivå og synliggjøring av at tiltaket kommer fellesskapet til gode, er viktige kriterier utvalget bruker i vurderingen når vi skal tildele midler. Vi vektlegger også i hvilken grad søker synliggjør behov for omsøkt tiltak, og hvordan søker legger til rette for samarbeid med andre aktører.

I denne runden har vi hatt flere søknader knyttet til offentlig driftede kulturhus. Synliggjøring av at det omsøkte tiltaket kommer det lokale og frivillige kulturlivet til gode, har vært viktige vurderingskriterier for disse søknadene også i denne runden.

I søknader som omfatter skole- og kulturskolevirksomhet ønsker vi at søkere i større grad synliggjør hvordan dette skal brukes i samarbeid med det lokale og frivillige kulturlivet, slik at det kommer flere til gode.

Frivillighet og geografi

2022 er Frivillighetens år, og store deler av kulturlivet i Norge er tuftet på frivilligheten. Tilgang til egnede lokaler og utstyr er en forutsetning for frivillig aktivitet. Denne rundens tildelinger til blant annet Ungdomslaget LIV Vonheim, Greåker Musikkhus og Kragerø Barneteater, kan være viktig motivasjon til å fortsette med det frivillige arbeidet- for både voksne og barn.

Vi ser at gode tekniske arbeidsvilkår bidrar til å skape viktige arenaer for utvikling og læring for teknikere. Gjennom bevilgninger til blant annet Folken i Stavanger og Studentersamfundet i Trondheim bidrar Kulturrom til nødvendig rekruttering innenfor scenetekniske yrker og produksjonsapparat.

Kulturrom mottar søknader fra hele landet, men vi har i denne runden savnet søkere spesielt fra Møre og Romsdal, og Nordland. Det er viktig for Kulturrom å fordele midler med bakgrunn i søkers geografiske plassering, men utvalget vektlegger også i denne runden behov, aktivitetsnivå og nytteverdi til fellesskapet framfor en fullstendig jevn geografisk fordeling.

Pandemi, krig og inflasjon

Kulturlivet er i en postpandemisk tilstand. 2022 har dessverre ikke vært et normalår, og vi ser det er vanskelig å bruke de siste års aktivitetshistorikk som et avgjørende referansegrunnlag i behandlingen av søknadene. Vi ser også at manglende rekruttering til scenetekniske yrker, og kompetanseflukten i forbindelse med pandemien, fortsatt skaper hindringer i søknadsprosessen. Andre forhold som prisøkning, leveranseutfordringer og økte strømutgifter gir også utfordringer for våre søkere.

Fremover

Vi ønsker fortsatt å se flere søknader knyttet til tiltak som jobber for å sikre mangfoldet i kulturlivet. Vi tenker her på kjønn, etnisitet, alder, sjanger, kunstart, demografi, funksjonsnivå, osv.

Jobb godt med innholdet i søknaden! Følg opp eventuelle tilbakemeldinger, og benytt dere av muligheten til å ta kontakt med saksbehandlere for tips, råd og hjelp til å synliggjøre behov, og beskrive hvordan midlene kommer fellesskapet til gode.

 

Husk neste søknadsfrist 1. mars 2023  (les mer om hva dere kan søke tilskudd til her)

Lykke til!