Hopp til innholdet

Det kom inn 242 søknader til søknadsfristen 1. september som har blitt behandlet av utvalget i denne runden. Den totale summen for de omsøkte tiltakene er 173 MNOK.

Fordelingsutvalget opplever at tilskuddsordningen har et stort gap mellom beskrevne behov i feltet og midler som er tilgjengelig for fordeling. Utvalget har innvilget drøyt 21 MNOK fordelt på 118 tiltak.

 

Bredde og mangfold
Søknadene kommer fra et bredt felt innen musikk, dans og scenekunst, på alle nivåer. Selv om fordelingsutvalget ser en fortsatt dominans fra musikkfeltet i søknadsbunken, øker også søknadsmengden fra det bredere feltet som ordningen skal favne nå på tredje året. Utvalget oppfordrer flere fra dans- og teaterfeltet til å gjøre seg kjent med mulighetene i ordningen.

Større øvingsanlegg har de senere årene vært merkbare i tildelingene. Denne fordelingsrunden hadde færre søknader til bygging av slike øvingsanlegg. Det er gledelig at ordningen har bidratt til å realisere store satsinger for gode øvingsfasiliteter over hele landet.

Utvalget erfarer at flere søkere som tidligere har fått avslag, har fått god veiledning og kommet tilbake med nye og bedre gjennomarbeidede prosjekter. Flere av tildelingene denne runden er til slike prosjekter.

Aktivitetsfrekvens og at arenaen og utstyret kommer mange brukere til gode, er viktige vurderingskriterier for utvalget. Mange scener er viktige knutepunkt i sine nærmiljø og/ eller kunstmiljø. Betydningen av tiltak for et lokalsamfunn eller fagmiljøet er tungtveiende argumenter når frivillighet og lavterskelarenaer prioriteres side om side med scenekunst-, klubb- og konsertscenene.

Pandemi
Pandemien fortsetter å sette kulturlivet på stadige prøvelser. Konsekvensene av redusert aktivitet og manglende inntekter vises på flere måter i søknadene denne runden. Det er utfordrende å vise til god aktivitetsfrekvens og arrangementshistorikk, og siste «normalåret» 2019 er stadig lenger unna. Kultur er ferskvare, og utvalget ser utfordringen fremover når man ikke får kommet ordentlig i gang igjen. I tillegg ligger produksjon og transportindustrien etter, og det tar lengre tid enn forventet å gjennomføre investeringene som Kulturrom gir tilskudd til.

Fremover
Denne søknadsrunden har det vært veldig mange gode søknader til gode prosjekter over hele landet. Kulturrom har siden utvidelsen av sitt oppdrag i 2019 ikke fått økning i midler som matcher behovet fra en utvidet målgruppe og nedslagsfelt. Det oppleves en stor forventning fra feltet om tilskudd fra en ordning som nok opplevdes mer tilgjengelig tidligere når gapet mellom søknadssum og tildelingsramme ikke var like stort.

Det er et umettelig behov for Kulturrom som unik og spissa ordning til teknisk utstyr, og en styrking er nødvendig når ordningen må avslå gode prosjekter hvor manglende økonomi er eneste grunn for ikke å bli prioritert. Som eneste ordning med denne innretningen er det ingen tegn til at trykket avtar fremover, vi ser heller det motsatte.

Vi trenger gode nyheter i en ellers trist pandemi. Nå har 21 millioner kroner funnet veien til 118 klubbeiere, arrangører og andre utøvere for akustiske tiltak og utstyr for øving og fremføring.

Fordeligsutvalget ønsker seg gladsaker i alle landets lokalpresse til jul, hvor gode nyheter om gode forhold i øvingsrommet, og for alle de som står på scenen og sitter i salen. Utvalget oppfordrer alle mottakere til å dele gleden om gode kulturrom gjennom Kulturrom med andre.

God jul!

Utvalget har i denne perioden bestått av:
Espen Holtan, (Halden, leder)
Synnøve Nesdal Sandnes (Ålesund)
Nasra Ali Omar (Tromsø)
Ingrid Bergene Fossaa (Hamar)
Anne Mette Sætra (Tromsø)
Jacob Falck (Sandvika)
(Utvalgsmedlemmer Eli Ulvestad (Oslo) og Endre Njøs (Bodø) deltok ikke i behandlingen denne tildelingsrunden)

Les mer om tildelingsrunden