Hopp til innholdet

Behandlingsansvarlig

Kulturrom ved daglig leder er ansvarlige for vår behandling av personopplysninger. Dette vil si at vi har ansvaret for hvordan personopplysningene blir brukt, og at bruken er i samsvar med gjeldende personopplysningslov og tilhørende forskrifter.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Vi håndterer personopplysninger for å kunne behandle søknader om tilskudd og følge opp avtalefestede forpliktelser med tilskuddsmottakere. Vi håndterer også enkelte personopplysninger i forbindelse med ulike kompetansetiltak og for å formidle informasjon.

 

Personopplysninger som lagres

Kulturrom behandler bare de opplysningene som er nødvendige for å ivareta formålet.

  • For søkere og tilskuddmottakere lagrer vi de personopplysningene som er oppgitt av søker i det aktuelle søknadsskjemaet og i eventuell tilleggskommunikasjon.
  • For personer som har meldt seg på Kulturroms nyhetsbrev lagrer vi navn og e-post.
  • For personer som har meldt seg på Kulturroms ulike kompetansetiltak lagrer vi navn, e-post , telefonnummer og arbeidssted.

 

Grunnlag for behandlingen

Kulturrom behandler de personopplysninger som er nødvendige for å kunne behandle søknadene, og for å følge opp korrespondanse i forbindelse med vedtaket og forpliktelser som følger av mottatt tilskudd. Dette defineres som «behandling på grunnlag av avtale» forankret i personvernsartikkel 6 (b): Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale der den registrerte er part, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

 

Innhenting av personopplysninger

Alle personopplysninger oppgis av søkeren selv gjennom våre søknadsskjemaer og i eventuell tilleggskommunikasjon.

Vi ber våre søkere om ikke å oppgi sensitive personopplysninger. Ingen opplysninger som regnes som sensitive personopplysninger er nødvendige for Kulturroms saksbehandling og virksomhetsutøvelse. Det som regnes som sensitive personopplysninger omfatter f.eks legning, etnisitet, politisk, religiøs eller filosofisk oppfatning, fagforeningsmedlemsskap, helseopplysninger med mer.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) i søknadsportalen og på Kulturroms nettside. Det gjøres kun for å bedre brukeropplevelsen, ikke til analyse, markedsføring eller liknende.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Kulturrom vil kunne utlevere opplysninger i tilfeller pålagt ved lov eller av offentlig myndighet. Av rene praktiske hensyn deler Kulturrom påmeldingslister til kompetansetiltak med navn og kontaktinformasjon med kursholdere og eventuelle medarrangører.

Utover dette deler Kulturrom ikke personopplysninger med tredjeparter.

 

Les mer om hvordan vi håndterer henvendelser om innsyn her.

Sletting av personopplysninger

Kulturroms administrasjon skal slette søknader som det ikke lenger er behov for å oppbevare.

  • Innvilgede søknader oppbevares i inntil 3 år etter tilskuddsavtalens utløp. Avslåtte, ikke prioriterte, og ikke godkjente søknader oppbevares i inntil 5 år.
  • Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

Rettigheter for den registrerte

Rettighetene dine følger av personopplysningsloven.

  • Du kan kreve innsyn i dine personopplysninger, og du kan kreve å få dem rettet.
  • Du har rett til å kreve at vi sletter opplysninger om deg som ikke lenger er nødvendige for formålet. I enkelte tilfeller er imidlertid opplysningene nødvendige for oss i mange år.
  • Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Kulturrom sikrer dine personopplysninger gjennom passordbeskyttet tilgangskontroll. Vi jobber kontinuerlig med å påse at de personopplysninger vi har ikke blir misbrukt.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til:

Kulturrom
Øvre Slottsgate 2B
0157 Oslo

post@kulturrom.no