Hopp til innholdet

VEDTEKTER FOR KULTURROM

Organisasjonens navn er Kulturrom.

Kulturroms formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvings- og prøvelokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet. 

Kulturrom administrerer offentlige tilskudd til formålet. Organisasjonen Kulturrom er en allmennyttig organisasjon med kulturelt og ikke-kommersielt formål. 

Landsdekkende organisasjoner innen musikk og scenekunst som representerer brukere av Kulturrom kan være medlemmer av generalforsamlingen. Generalforsamlingen opptar nye medlemmer etter søknad. Søknad sendes styret senest tre (3) mnd før GF finner sted. Styret innstiller nye medlemmer ovenfor generalforsamlingen.  

Saker til behandling på GF: 

  • Gjennomgang/opptak av medlemmer
  • Gjennomgå årsregnskap og årsberetning
  • Oppnevner revisor
  • Velger valgkomité og styre etter innstilling fra valgkomitéen
  • Omdanning / oppløsning
  • Innkomne saker
  • Godkjenner vedtekter  

Innkalling sendes ut til organisasjonene med medlemskap senest 4 (fire) uker før møtet. Alle forslag til saker som ønskes behandlet på generalforsamling må oversendes styret senest 1 (én) uke etter innkalling er sendt ut. Sakspapirer sendes ut 2 (to) uker før møtet. 

Vedtektsendringer trer i kraft etter generalforsamlingen er avsluttet. 

Generalforsamlingen møtes hvert annet år og er beslutningsdyktig når minimum halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er tilstede. Opptak av nye medlemmer krever 2/3 flertall. 

Medlemmer kan fratre etter eget ønske. Medlemmer som ikke har møtt på tre påfølgende generalforsamlinger fratrer automatisk sitt medlemskap. Det skal varsles i forkant av fratredelse. Oppnevning og fratredelse skjer på GF. 

Styret skal påse at organisasjonen drives etter formålet, følger vedtekter og de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter på området.   

Styret skal bestå av 5 medlemmer pluss 2 varamedlemmer.  Styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Styremedlemmene velges for 4 år av gangen. Styret konstituerer seg selv.

Styret setter mål for virksomheten, organiserer arbeidet og utøver kontroll. Styret har ansvar for at Kulturrom og det som vedrører den blir forvaltet tilfredsstillende. Styret fører tilsyn med virksomhetens aktivitet og daglig ledelse.  

Styret er ansvarlig for retningslinjene til ordningen. Styret ansetter daglig leder. 

Styret oppretter utvalg og komiteer etter behov og delegerer nødvendig myndighet.

Valgkomiteens innstilling skal ivareta bred kompetanse, kjønnsmessig balanse og geografisk spredning. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og som velges for 2 år. Øvrig mandat for valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.

Styret fremmer forslag om omdanning eller oppløsning overfor generalforsamlingen. Oppløsning eller omdanning krever 2/3 flertall av generalforsamlingen. 

Vedtektsendringer vedtas av generalforsamling med 2/3 flertall. 

 

  • Siste revisjon av vedtekter ble gjort på generalforsamling 14. juni 2023.
  • Organisasjonen endret navn fra Musikkutstyrsordningen til Kulturrom på ekstraordinær generalforsamling 5. november 2019 med virkning fra 8. januar 2020