Hopp til innholdet

VEDTEKTER FOR KULTURROM

Musikkutstyrsordningen ble dannet gjennom sammenslåing av Musikkverkstedordningen og Norgesnettet i tråd med forankring gitt i St.meld. nr. 21 (2007-2008) Samspill – Et løft for rytmisk musikk og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. S. nr. 295 (2007-2008). Musikkutstyrsordningen ble etter forankring gitt i Meld. St. 1 (2018 –2019) Nasjonalbudsjett 2019 utvidet til en «kulturutstyrsordning som kommer flere sjangere og felt til gode».

Organisasjonen endret navn fra Musikkutstyrsordningen til Kulturrom på ekstraordinær generalforsamling 5. november 2019 med virkning fra 8. januar 2020.

Organisasjonens navn er Kulturrom.
Kulturrom har hovedkontor i Oslo.

Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler, prøvelokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet.

Kulturrom skal administrere offentlige tilskudd til lokaler og teknisk utstyr.

Organisasjonen Kulturrom er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund som en allmennyttig organisasjon med kulturelt og ikke-kommersielt formål.

Generalforsamlingen består av representanter fra nasjonale organisasjoner som representerer brukere av Kulturrom.

Følgende organisasjoner har 1 (én) stemme hver på generalforsamlingen:
AKKS Norge
BandOrg
Transcultural Arts Production (TrAP)
GramArt
FolkOrg
Creo
Norsk jazzforum
Norske Konsertarrangører
Norsk Viseforum
Notam
Ny Musikk
Samspill

Ovennevnte organisasjoner og styret kan foreslå nye organisasjoner til å ta plass i generalforsamlingen. Forslag til nye organisasjoner skal leveres skriftlig til styret senest 3 (tre) uker før generalforsamling finner sted. Styret leverer sin innstilling sammen med sakspapirer.

Generalforsamlingen godkjenner nye kandidater med 2/3 flertall.

Generalforsamligen behandler og godkjenner årsregnskap og årsberetning.

Generalforsamlingen skal påse at organisasjonen drives etter formålet og følger vedtekter og de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter på området.

Generalforsamlingen oppnevner offentlig godkjent revisor. Generalforsamlingen velger styre og valgkomite etter innstilling fra valgkomiteen.

Innkalling sendes ut til organisasjonene i generalforsamlingen senest 4 (fire) uker i forkant. Alle forslag til saker til behandling i generalforsamlingen skal oversendes skriftlig til styret senest 2 (to) uker før generalforsamlingen finner sted.

Generalforsamling er beslutningsdyktig når minimum halvparten av de stemmeberettigede organisasjonene er tilstede.

Generalforsamlingen møtes hvert annet år.

Styret skal bestå av 5 medlemmer pluss 2 varamedlemmer. Styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen.

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen.

Styret setter mål for virksomheten, organiserer arbeidet og utøver kontroll. Styret har ansvar for at Kulturrom og det som vedrører den blir forvaltet tilfredsstillende. Styret skal føre tilsyn med virksomhetens aktivitet og den daglige ledelsen. Styret skal sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert og har klare ansvarslinjer. Styret er ansvarlig for retningslinjene til ordningen. Styret ansetter daglig leder.

Styret oppretter utvalg og komiteer etter behov og delegerer nødvendig myndighet.

Valgkomiteens forslag skal ivareta bred kompetanse, kjønnsmessig balanse og geografisk spredning. Øvrig mandat og sammensetting av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.

Styret fremmer forslag om omdanning eller oppløsning overfor generalforsamlingen. Oppløsning eller omdanning krever 2/3 flertall av generalforsamlingen.

Vedtektsendringer vedtas av generalforsamling med 2/3 flertall, etter innstilling fra denne eller styret.

 

  • Siste revisjon av vedtekter ble gjort på generalforsamling 15. juni 2021.
  • Organisasjonen endret navn fra Musikkutstyrsordningen til Kulturrom på ekstraordinær generalforsamling 5. november 2019 med virkning fra 8. januar 2020