Kulturrom har fra 12. juni 2024 gjort en justering og presisering i retningslinjene.

Bakgrunn: Kulturrom finansieres av spilleoverskuddet til Norsk Tipping som tildeles av Kulturdepartementet. Det finnes andre statlig finansierte ordninger som gir tilskudd til lokaler og utstyr og Kulturrom vil i retningslinjene presisere grenseoppgangen mot disse ordningene. Gjeldene formulering gjorde at noen aktører trodde at de ikke kunne søke Kulturrom dersom de ved en tidligere anledning hadde fått tilskudd fra en annen statlig finansiert ordning. Med ny presisering i retningslinjene forsøker vi å synliggjøre at samme tiltak ikke kan fullfinansieres med tilskudd fra andre statlig finansierte ordninger, men at det ikke er noe hinder for å søke andre ordninger om andre tiltak.

 

Tidligere formulering:
iv. Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller inn under andre statlige finansierte ordninger (slik som Instrumentfondet, Frifond eller tiltak som allerede har fått tilskudd fra ARENA i Kulturrådet eller Regionale kulturbygg)

Erstattes med:
iv. Det gis ikke tilskudd til tiltak som kan omfattes av Instrumentfondet og Frifond.
v. Det gis ikke tilskudd til tiltak (den konkrete investeringen i teknisk utstyr eller lokaler) som allerede har mottatt finansiering av ARENA i Kulturrådet.

 

Presisering i punkt 1.5 om egenandel

Egenandelen kan ikke finansieres av andre statlig finansierte ordninger*.

*Mer om egenandel og statlig finansierte ordninger:
For mange tiltak, spesielt i forbindelse med større investeringer ved etablering, bygging og transformasjon av lokaler, er søker avhengig av å hente inn delfinansiering fra flere ulike instanser. Ofte realiseres et tiltak gjennom en kombinasjon av private, kommunale, regionale og statlige midler.

Kulturrom administrerer offentlige midler og jobber parallelt med andre statlige finansierte ordninger som ARENA i Kulturrådet og Desentralisert ordning for kulturbygg som forvaltes av fylkeskommunene. Ved rapportering må søker dokumentere at det ikke er mottatt finansiering til samme tiltak (den konkrete investeringen i teknisk utstyr eller lokaler) fra andre statlige finansierte ordninger.

Det er likevel ikke noe i veien for å parallelt søke de andre statlige ordningene om tilskudd til andre deler av et prosjekt, eller om tilskudd til investeringer som faller utenfor hos Kulturrom ( f.eks. ventilasjon, universell utforming mm).

Ta gjerne kontakt for å fortelle om deres prosjekt og hva dere planlegger å søke tilskudd til. Våre rådgivere kan gi nyttige innspill i forkant av en søknad enten det handler om bedre lydforhold og lokaler eller grunnleggende teknisk utstyr. Det er mulig å søke Kulturrom i flere omganger.

Les mer om ordningene som forvalter nasjonale midler til kulturlokaler her: https://www.kulturlokaler.no/tilskuddsordning/hvilken-ordning-skal-vi-soke/