Musikkutvalget ønsker innspill til sitt arbeid arbeid med en NOU. Kulturrom oppfordrer alle i vårt nettverk til å melde inn sine erfaringer og utfordringer knyttet til tilgang på egna lokaler for å produsere, øve og framføre musikk. Utvalget skal gjennomgå hele musikkfeltet, og trenger innspill fra både frivillige aktører, profesjonelle utøvere, kommunale myndigheter og andre for å få et godt innblikk i feltets utfordringer og muligheter.

 

Bakgrunn

Musikkutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 9.juni 2023. Utvalget består av utvalgsleder Sigrid Røyseng og 15 utvalgsmedlemmer. Våren 2025 skal utvalget levere en sluttrapport i form av en NOU (Norges offentlige utredninger) til Kultur og likestillingsdepartementet. Vi har et bredt mandat, og skal gi en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet. Målet med utredningen er å bedre vilkårene for musikkvirksomhet, effektiv bruk av ressurser og et fortsatt levende musikkliv i hele landet.

Innspill

Utvalget ønsker alle typer innspill til sitt arbeid, og de kan komme enkeltpersoner, organisasjoner, aktører i musikklivet og musikksektoren. Innspillene kan gjerne være enkle og kortfattet, og kan for eksempel peke på tematikker, problemstillinger eller perspektiver som er viktige for å besvare mandatet, eller vise til kunnskapsgrunnlag som er relevante for arbeidet. Alle innspill er velkomne, og vil være viktige for å gjøre utvalget godt beredt til å foreslå tiltak for en helhetlig politikk for musikkfeltet i Norge.

Innspill sendes via Musikkutvalgets nettside under fanen «Innspill», eller ved å trykke på denne lenken. Innspillet blir da lagt ut på nettsiden under «Se innspill». Ta kontakt med utvalgets sekretariat om dere har ansde spørsmål eller vil sende innspill som ikke blir publisert.

 

Meld inn infrastrukturbehov

Kulturrom oppfordrer alle våre søkere og samarbeidspartnere fra musikkfeltet om å benytte muligheten til å komme med innspill og særlig melde inn sine erfaringer og utfordringer knyttet til tilgang på egna lokaler for å produsere, øve og framføre musikk – enten det gjelder artister, band, storband, orkester, kor eller korps så er tilgangen på rom helt avgjørende.

Kulturrom håper at NOUen vil bruke mye plass på å belyse musikklivets behov og tilgang til egna lokaler og hvor viktig den fysiske infrastrukturen er for musikklivets økosystem. Her er noen av spørsmålene vi håper den vil belyse – og som vi håper musikkfeltet vil spille inn perspektiver på:

  • Hvilken rolle spiller musikklivet for god stedsutvikling – og hva skal til for å styrke en videre positiv satsing der kultur kan være en motor i attraktive lokalsamfunn?
  • Hvor er det skoen trykker: Er det tilgang til midler, forankring i planverk eller leiepriser og dyrtid som er de største utfordringene?
  • Er det god nok tilgang til lokaler for øving, innspilling og pre-produksjon?
  • Hvordan er tilgangen til lavterskel scener for up-and coming band eller det lokale koret?
  • Erfaringer med produksjonskostnader: Det meldes om at produksjonskostnader har økt med 30-40 % post-pandemi. Hva har dette å si for konserttilbudet?
  • mm