Under følger Kulturroms innspill til Kulturdepartementets forskrift om midlertidig tilskuddsordning for frivillighet- og idrettssektoren som følge av covid-19-utbruddet.

 

Stimulere til aktivitet før gjenåpning?

Kulturrom er positive til at det opprettes en tilskuddsordning som gir det frivillige kulturlivet midler og mulighet til å planlegge aktivitet til tross for restriksjoner som følge av covid-19 utbruddet.

Å innføre en stimuleringsordning uten at samfunnet er gjenåpnet, vil naturlig nok by på noen utfordringer med tanke på å kunne gjenoppta aktiviteten – særlig når det kommer til publikumsåpne arrangement.

Når krisestøtten/kompensasjonsordningen erstattes av denne ordningen forutsetter det at frivillige lag, foreninger og arrangører legger gjennomførbare planer med utgangspunkt i en gradvis gjenåpning, og at ordningen fungerer som en kompensasjonsordning dersom det innføres nye restriksjoner. Hva som defineres som “realistisk budsjett” i den situasjonen vi står i vil være en vanskelig jobb å vurdere og bør spesifiseres før utlysning.

Engangskostnader for omstillig

I høringsnotatet står det at det at det gis “ tilskudd til engangskostnader for å omstille virksomheten” . Dette skulle vi gjerne ha sett spesifisert og eksemplifisert i forskriften eller utlysningen.

Vi ser at flere aktører innen både frivilligheten og øvrig kulturliv har behov for midler til å gjøre nye investeringer som følge av covid-19. Dette gjelder blant annet kjøp av utstyr til strømming og tilpasning av lokaler for smittevern (pleksiglass, skillevegger, inventar). Om dette kan søkes om i denne nye ordningen vil det være svært positivt for å sikre investeringer som kan ha verdi på både kort og lang sikt. Kulturrom har ikke fått økte rammer til å utvide våre tilskuddsområder, men om dette er inkludert i denne nye tilskuddsordningen vil vi henvise flere søkere til denne ordningen.

 

Forutsigbarhet for underleverandører

Det er positivt at ordningen ser ut til å være åpen slik at frivillige lag og foreninger selv kan definere sine behov. Paragraf 4 a) som viser til at det kan søkes om midler til “ merkostnader som følge av smitteverntilpasninger som er nødvendige for å gjennomføre arrangementer og aktiviteter ” vil kunne dekke flere ulike behov. Her er leie av lokaler eksemplifisert i høringsnotatet, men vi ber om at det ved utlysning også spesifiseres kostnader til teknisk innleie og tekniker da vi har erfart at disse kostnadene øker betydelig ved flytting av arrangement til større lokaler for å ta hensyn til smittevern.

Ved å kunne avholde arrangement (også med begrenset publikum eller digitale) bidrar de frivillige aktørene til viktige oppdrag for profesjonelle leverandører av lyd, lys og bemanning. For å sikre en forutsigbarhet for underleverandørene er det viktig at ordningen dekker inn de budsjetterte kostnadene knyttet til dette også ved avlysning.

Kulturroms kompensasjonsordning for øvingsanlegg

Vi vil benytte anledningen til å nevne behovet for at Kulturroms midlertidige kompensasjonsordning for øvingsanlegg videreføres i 2021 med en ramme på 2 millioner.

Med en økt ramme vil vi også ha mulighet til å åpne opp for at flere frivillige aktører som ikke lenger kan søke kompensasjon for tapte leieinntekter kan komme inn under denne ordningen.

Om ordningen

Øvingsanlegg er på mange måter et usynlig ledd, men en svært sentral del av kulturens infrastruktur. De fleste øvingsanlegg i privat regi, har falt utenfor alle lanserte krisepakker under koronakrisen.

Kulturrom har de siste 10 årene investert store summer av fellesskapets midler i bygging og utrusting av øvingsanlegg (for musikk, men etter utvidelsen også for teater og dans), og vi anser det som svært viktig at disse investeringene går tapt da det vil koste mye mer å bygge dem opp igjen enn det koster å redde dem.

Gjennom opprettelsen av en kompensasjonsordning for tapte leieinntekter har Kulturrom bidratt bidratt til at nærmere 30 aktører har klart å videreføre driften gjennom krisen.

Anleggene har hindret oppsigelser ved å tilby leietakere redusert pris, og dekket deler av tapt leieinntekt for rom som har stått tomme etter oppsigelser. Ordningen har altså først og fremst kommet utøverne til gode gjennom redusert leiepris.

For flere av søkerne har kompensasjonsordningen vært avgjørende for å sikre overlevelse i en periode hvor deres leietakerne har mistet hele sitt inntektsgrunnlag.

Videreføring i 2021

Etter god dialog med Kulturdepartementet fikk vi tidlig omprioritert deler av tilskuddet til Kulturrom til denne midlertidige kompensasjonsordningen i 2020. Nå ser vi at ordningen må videreføres minst fram til sommeren 2021 og vi har behov for en økt tilskuddsramme for å sikre at denne ordningen ikke går på bekostning av våre ordinære tilskuddsordninger. Vi oppfordrer derfor til å finne rom til å gjøre en bevilgning på følgende grunnlag::

○ Øvingsanlegg er en viktig del av kulturlivets infrastruktur som ikke har blitt omfattet av noen andre ordninger etter covid-19 utbruddet. Det blir avsatt to millioner til Kulturrom for å forvalte kompensasjonsordning for øvingsanlegg første halvdel av 2021.

 

Mvh. Karen Sofie Sørensen

Daglig leder, Kulturrom