Hopp til innholdet

Regjeringen med opptrappet satsing: 10 MNOK mer til Kulturrom!

Kulturrom får ekstra midler til fordeling – dette vil gi et løft for kulturlokaler over hele landet og legge til rette for mer aktivitet!

Rom for deltakelse

Torsdag 27. april lanserte regjeringen kulturfrivillighetsstrategien «Rom for deltakelse» (2023-2025). Som en del av en konkret satsing på kulturlokaler styrkes Kulturrom med 10 millioner kroner. I tillegg styrkes ordningen for regionale kulturbygg som forvaltes av fylkeskommunene med 30 millioner kroner.

Les mer om strategien her

Et enormt behov

Søknadstrykket til Kulturrom de siste rundene har vært enormt – nå får vi mulighet til å følge opp med midler til flere av disse viktige initiativene over hele landet.

Med ekstra midler til scener og øvingslokaler vil flere nå få muligheten til å få gjort nødvendige investeringer for framtiden.

 

Millioner til viktige tiltak

Deler av økningen vil øremerkes akustiske tiltak i lokaler da vi vet at det er store behov for at kulturlokaler blir tilpasset aktiviteten som skal være i rommet. Dansegulv, scener, scenetepper mm er også områder vi nå har mulighet til å gi flere tilskudd til – samtidig som det vil gi rom for å innvilge flere nødvendige investeringer i teknisk infrastruktur.

De siste årene har Kulturrom bidratt til at det har blitt bygget og etablert over 500 nye øvingslokaler. De siste søknadsrundene har vi sett færre slike initiativ, men vi håper å kunne muliggjøre enda flere nyetableringer i de kommende rundene.

 

Rom for deltakelse – regjeringens frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategien er et viktig dokument for kulturfrivilligheten de kommende årene og peker på mange viktige satsinger. Tilgangen på egna lokaler noe av det som løftes fram som viktigst for å sikre frivilligheten gode vilkår og at alle skal få tilgang til kulturaktivitet og opplevelser der de bor.

En satsing på Kulturrom er en viktig brikke i en opptrappet satsing på lokaler og vi ser fram til å forvalte mer midler til gode tiltak – og til å utbedre flere lokaler som kan brukes av både frivillige og profesjonelle. I tillegg til å styrke de nasjonale tilskuddsordningene for lokaler peker strategien på endel tiltak som handler om samarbeid. Ved å styrke samarbeidet mellom kommuner, fylkeskommuner, private aktører, den profesjonelle og frivillige delen av kultursektoren kan rammebetingelsene for kulturfrivilligheten bedres. Og mange av målene i strategien kan nås nettopp gjennom et økt samarbeid.

Et videre arbeid med å utvikle skolen som kulturarena og en ny veileder for utvikling av lokaler til kulturformål være viktige brikker for å sikre flere egna rom for kulturfrivilligheten.

 

Les sak om strategien på adressa.no

Les hele strategien her