Hopp til innholdet

Kulturrom oppsummerer 2022

Tilskuddene fra Kulturrom har i 2022 bidratt til å støtte og videreutvikle infrastrukturen i den norske kultursektoren. Dette inkluderer alt fra små klubbscener til store fremføringslokaler. Fra bandkollektiv til øvingfelleskap, dansekompanier og teaterlag. Her er vår oppsummering av året som gikk.

Bilde av Kjetil F. Wevling

Fungerende daglig leder kommenterer året som har gått. Foto: Kulturrom

Et vanskelig år der kulturlivet var fast bestemt på å komme tilbake sterkere enn noensinne!

«Vi har lagt bak oss enda et vanskelig år for kulturlivet, som fortsatt er sterkt preget av effektene fra koronapandemien og usikre økonomiske tider. For mange arrangører har ikke publikum kommet tilbake til salene i samme grad som før, økte priser gjør det vanskeligere å få det til å gå rundt og kulturfrivilligheten har utfordringer med rekrutteringen. Likevel har aktivitetsnivået og ambisjonene hos kulturaktørene vært skyhøye. Noe vi også har merket på søknadsbunken, og det ble i 2022 nok en gang søknadsrekord. Det ser vi som et solid sunnhetstegn på at kulturlivet selv, etter flere år med utfordringer, nekter å gi opp og er fast bestemt på å komme tilbake sterkere enn noensinne!

Til tross for at vi tolker enda et år med søknadsrekord som noe positivt, er vi svært bekymret på vegne av våre tilskuddsmottakere og kulturlivet generelt for at gapet mellom den totale søknadssummen og hva vi har mulighet til å fordele fortsetter å øke. Før utvidelsen i 2019 lå innfrielsesgraden på 25% av det totale omsøkte beløpet, mens den nå er helt nede i 15%. Det kan på sikt gå på tilliten løs. Ikke bare til oss som en del av virkemiddelapparatet for kulturlivet, men også til det politiske miljøet og oss som kulturnasjon. Hvis det virkelig er et mål for oss at alle skal ha mulighet til å oppleve og utøve kunst og kultur, slik Kulturloven sier, så må rammen til Kulturrom økes betraktelig i 2023. Det kom en ekstra bevilgning på 4 millioner kroner på tampen av året, som kom svært godt med, og vi tolker det som et signal på at en permanent økning er ønskelig.

Det er svært gledelig at regjeringen i 2022 igangsatte arbeidet med å lage en strategi for frivillig kulturliv. Det har vært flere innspillsmøter så langt, og Kulturrom blir svært ofte trukket fram av interesseorganisasjonene på feltet som avgjørende for at deres medlemmer skal kunne legge til rette for et rikt og variert kulturliv over hele landet. 90% av kommunene svarer i tillegg i en undersøkelse gjennomført av Telemarkforskning i fjor, at de er avhengig av nasjonale midler for å kunne gjennomføre nødvendige oppgraderinger og investeringer i kulturlokaler. Styrking av Kulturrom bør derfor være en av hjørnesteinene i den kommende strategien for frivillig kulturliv, siden god tilgang på egnede og utstyrte lokaler er selve grunnlaget for all kulturaktivitet.

Koronapandemien førte til alvorlig kompetanseflukt fra scenetekniske yrker. Kartleggingen «Forestillingen er avlyst», som vi gjennomførte i samarbeid med Telemarkforskning, viste at den har fått store konsekvenser for mange arrangører over hele landet. Derfor hadde Kulturrom i 2022 en satsing på å øke rekrutteringen i scenetekniske yrker, som fortsetter i 2023. Vi organiserte flere opplæringsprogrammer og kurs, bl.a. i samarbeid med Bergen Kjøtt, utleiefirmaer over hele landet og Popsenteret i Oslo. Det siste valgte vi å kalle Unge Knottepøbler etter Facebook gruppen for lydteknikere, og der fikk 6 unge teknikere en grundig opplæring over 3 måneder før de skal ut i nye 3 måneder med utplasseringer på scener og utleiefirma i år. Dette konseptet blir i 2023 videreført i flere andre byer i landet. Det var også ekstremt gledelig at den nye fagskoleutdanningen for teknikere ble godkjent på tampen av året. Den vil bli ekstremt viktig for rekrutteringen i årene som kommer.

Riktig godt nyttår fra alle oss i Kulturrom!»

-Kjetil F. Wevling, fungerende daglig leder

4 millioner på tampen av året

Mandag 5. november møtte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen opp på Nordic Black Theatre & Cafeteatret for å kunngjøre at Kulturrom ble styrket med 4 millioner kroner. Disse midlene var en ekstrabevilgning og ble delt ut til søkere i 2022.

Trettebergstuen mener Kulturrom er en viktig og god ordning.

Tilskuddene fra Kulturrom treffer både det frivillige og profesjonelle feltet og sikrer kulturlokaler over hele landet som grunnlag for aktivitet, hver dag hele året. Første søknadsrunde viser at dette er en ordning det er behov for å styrke, og det er jeg glad for at vi nå kan gjøre, sier kultur- og likestillingsministeren.

Bilde av en gruppe mennesker

Tildelingene i 2022

I 2022 mottok Kulturrom 757 søknader. Og vi fordelelte nesten 44 millioner kroner til 359 av disse. Her er en oversikt over tilskuddene fordelt på tilskuddsområde:

Bilde med tekst som viser statistikk over forskjellige tilskuddsområder i 2022

Tilskuddsmottakere i 2022

Les mer om årets første tildelingsrunde her

 

Les mer om årets andre tildelingsrunde her

Under har vi plukket ut to eksempler fra 2022 på søkere som fikk tilskudd.

Den legendariske studentscenen i Stavanger, Folken, har fått 1.1 millioner kroner i tilskudd til nytt PA. Daglig leder er begeistret for tildelingen:

«Tilskuddet fra Kulturrom er den perfekte julepresang for Folken. Nytt PA i Storsalen er sårt trengt, og dette vil komme publikum, utøvere, og vi på Folken til gode i mange, mange år fremover! Folken nyter stor tillit hos publikum for å presentere både nye og kjente artister, store og små band, populære og smale konserter. I 2023 har Folken bygget den tilliten i 35 år. Vi planlegger å bevare den gode relasjonen til publikum i regionen i de neste 35 år også.» – Teknisk sjef på Folken, Steven Grant Bishop

 

SANG: Karianna Siri Lillevik sang og joiken «Liekkas». Foto: Silje Ingebrigtsen

Snåasen Kultuvrescene/Snåsa Kultursene

Snåsa er en liten kommune med ca 2100 innbyggere. Sørsamisk befolkning, reindrift og samisk kultur er en viktig del av kommunen. Snåsa er derfor en to-språklig kommune med både sørsamiske og norske kulturuttrykk og næringer. De får nå 781 000 kroner til lyd- og lysutstyr som skal dekke behovet til alle lagene i «Snåasen Kultuvrescene/Snåsa Kultursene».

«Dette betyr veldig mye for formidling av samisk og norsk kultur i området, og det er avgjørende for at vi skal klare å holde liv i, videreutvikle og skape flere kulturaktiviteter. Tildelinga vil minske den økonomiske risikoen i prosjekter og vi håper dette vil generere mer samarbeid mellom de forskjellige lagene. Dette er veldig inspirerende for videre satsning og samarbeid, og jeg er sikker på at vil bli mye å få oppleve fra Snåasen Kultuvrescene – Snåsa Kultursene i tiden framover. Tusen takk!!» – Liv Synnøve Gåsmo, daglig leder

Hvorfor er Kulturrom viktig i 2023?

Med bred støtte i kulturlivet ble Kulturrom i 2019 utvidet fra å være en tilskuddsordning kun for det rytmiske feltet til å bli sjangerfri på musikk og også omfatte dans og teater. Vi har opplevd en nær tredobling i antall søknader siden da. Før utvidelsen dekket våre midler 25% av behovet i feltet, mens etter utvidelsen har innfrielsesgraden falt helt ned til 15%.. Dette samtidig som bl.a. Norsk Musikkråd finner at 85% av lokalene som brukes til musikk i landet er uegnet for bruken. For å kunne komme tilbake til samme innfrielsesgrad som før utvidelsen må Kulturroms ramme styrkes betraktelig i årene som kommer. Dette er noe vi vil jobbe aktivt for i 2023.

Hvorfor prioritere midler til landets kulturlokaler?

 • Egnede og utstyrte kulturlokaler er grunnleggende for all kulturaktivitet, og et nødvendig virkemiddel for å nå kulturlovens mål om at alle skal kunne delta og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.
 • Å investere i kulturlokaler for øving og framføring er å bygge fundamentet for kulturfrivilligheten og legge grunnlaget for næringsutvikling.
 • Usikre økonomiske tider gjør tilgjengelige og egnede kulturlokaler viktigere enn noen gang. Terskelen for å delta, skape og opptre må være lav nok til at alle kan bli med. Kulturroms midler sikrer egnede og tilgjengelige lokaler for alle over hele landet.
 • Etterslepet vokser! Hos Kulturrom har over 1000 gode og viktige omsøkte tiltak ikke kunne prioriteres siden utvidelsen på grunn av manglende finansiering. Disse tiltakene er spredt over hele landet og dekker et bredt spekter av kunstuttrykk og demografi.
 • Tilgang på nasjonale midler er helt avgjørende for å få gjennomført tiltak rundt i landet. I en ny rapport fra Telemarksforsking svarer 90% av kultursjefene at de er avhengige av nasjonale midler for å kunne gjennomføre nødvendige oppgraderinger og investeringer i kulturlokaler, og Kulturrom blir trukket fram som særlig viktig.
 • Tilgang til egnede lokaler legger til rette for et mangfold av kulturuttrykk, øker rekrutteringen, deltakelsen og ytringsfriheten samt muligheten for å utøve og oppleve kultur.

Fagutvikling, kurs og kompetanse i 2022

Kulturrom skal være en pådriver for faglig utvikling innenfor scenetekniske yrker. Vi har siden 2012 fulgt opp tildelingene med kompetansehevende tiltak, enten i egen regi eller i samarbeid med andre organisasjoner, firmaer og teknikere. Blant annet arrangerer vi kurs, lager håndbøker, organiserer praksisplasser og mentorordninger, programmerer innhold til bransjefestivaler og initierer forskningsprosjekter. I 2022 har vi arrangert flere ulike kurs, fagsamling, informasjonsmøter og workshops. Se all aktivitet her

 • Lysprogrammering og persepsjon i Stavanger, trondheim, Bergen, Tromsø
 • Teknikertreff i Tromsø, Oslo, Bodø, Stavanger, Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand
 • Teaterseminar på Lillehammer
 • BY:LARM – LIVEBRANSJEN: MANGFOLDSREKRUTTERING I PRAKSIS
 • Nordnorsk Fagsamling for Kulturarrangører
 • Fire Digitale informasjonsmøter
 • Rapportlansering: Forestillingen er avlyst!
 • Kreativ bruk av nettverk – Live seminar
 • Fagsamling for teknikere
 • Møterommet 10 – Hva skjer hvis utleiefirmaene forsvinner?
 • Webinar om implementering av «Global standard for safe listening venues and events»