Hopp til innholdet

Farvel til engangsbatteriene – Ny rapport og tilskuddsordning!

Norge er verst i Europa på kildesortering av batterier. Antallet som blir levert til returordningene er bare rundt 55% av det som selges totalt, og det er ikke urimelig å anslå at vi bruker opp mot 1 million engangsbatterier i sceneteknisk produksjon hvert eneste år.

Nå publiserer Kulturrom en rapport om temaet og lanserer en helt ny ordning som sammen med bransjeorganisasjonene Norske Konsertarrangører, Norske Kulturhus, NEMAA, Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon og Gramart skal sørge for at vi kvitter oss med de miljøskadelige batteriene, en gang for alle!

Fra engangsbatterier til oppladbare

Våren 2021 gjennomførte Kulturrom en kartlegging av batteribruk i sceneteknisk produksjon, for å få en oversikt over dagens bruk i ulike deler av bransjen og hvilke holdninger som gjør seg gjeldende. Spørreundersøkelsen ga 134 svar fra konsertscener, kulturhus, utleiefirmaer, teater, eventlokaler og turnerende teknikere. Undersøkelsen viste at nesten 80% ikke bruker oppladbare batterier i dag.

Å bytte fra engangs- til oppladbare batterier fører med seg en stor miljøgevinst og økonomiske besparelser. Kvaliteten på oppladbare batterier og ladere er nå så høy at det ikke er et spørsmål om man skal slutte med engangsbatterier, men hvor fort skiftet kan skje. 9 av 10 svarer i vår spørreundersøkelse at de ønsker å gå fra engangsbatterier til oppladbare batterier hvis de er av god nok kvalitet og det ikke er for dyrt.

Denne rapporten viser forhåpentligvis en gang for alle at det er på tide at bransjen sier et endelig farvel til engangsbatteriene!

LES RAPPORTEN HER

Søk om midler til oppladbart system

Tilskudd til oppladbare batterier: En ordning som skal hjelpe landets kulturrom med å ta et endelig farvel til engangsbatteriene

Kulturrom lanserer nå en et tilskuddsområde som skal bidra til å gjennomføre skiftet fra engangsbatterier til oppladbare batterier. For flere scener vil et skifte være økonomisk lønnsomt også uten tilskudd da den økonomiske besparelsen vil være betydelig ved å bruke oppladbare batterier.

SØK TILSKUDD TIL OPPLADBARE BATTERIER HER

 

Hvem kan søke?

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode.

Dette tilskuddsområdet vil i hovedsak være aktuelt for de som drifter scener, men også andre kulturrom som benyttes av et større fellesskap kan søke (f.eks. om dere bruker mye batterier i øvingssammenheng).

Alle søkere må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Hva kan vi søke om?

Dere kan søke om komplett oppsett for oppladbare batterier, som samsvarer med behov i deres kulturrom. Det inkluderer batterier og ladestasjoner. Dere kan søke om inntil 5 000,- i tilskudd per kulturrom.

Vi anbefaler at dere i forkant av en eventuell søknad innhenter informasjon og diskuter ulike tekniske løsninger og gode rutiner for bruk med kollegaer, så dere kan kjøpe inn som trengs for å få det til å funke hos dere. I rapporten finner dere noen praktiske eksempler (last ned PDF).

Om rapporten

Kulturrom ønsket, som en del av arbeidet med oppfølging av Grønt veikart for kunst- og kulturlivet, å undersøke muligheter for og effekter av at sceneteknisk bransje går fra å bruke engangsbatterier til oppladbare batterier. Bransjen meldte selv om at de hovedsakelig brukte engangsbatterier, og det var uklart hvilke forhold som hindrer overgangen til oppladbart.
Prosjektet tok derfor både for seg eventuelle økonomiske- og miljømessige besparelser ved å gå over til oppladbart, samt å undersøke hvilke holdninger og forutinntattheter som kan hindre den scenetekniske bransjen i så si farvel til engangsbatteriene.
Til å løse denne oppgaven ble den nedsatt en prosjektgruppe bestående av ulike brukere av det batteridrevne utstyret fra turnerende produksjoner, utleiefirma, konsertscene og kulturhus. Prosjektgruppen hadde til sammen 8 møter.

Prosjektgruppen besto av:

  • Stein André Hovden – Prosjektleder i Creative Technology Norway (tidl. Bright Group Norway) og turnerende lydtekniker
  • Ørjan Bjørnevik – Teknisk ansvarlig hos Auditorium Scener AS
  • Andreas Gilhuus – Daglig leder hos Bølgen Kulturhus og tidligere lydtekniker
  • Stian Sagholen – Lydtekniker for Sonic City

I tillegg til prosjektgruppen ble det nedsatt en referansegruppe til å komme med innspill til dennes arbeid. De hadde to møter.

Referansegruppen besto av:

  • Julie Forchhammer – Daglig leder i Klimakultur
  • Stig Morten Sørheim – Ekstern fagkonsulent hos Kulturrom
  • Prosjektet ble ledet av fagansvarlig i Kulturrom Kjetil F. Wevling