Hopp til innholdet

Restart kulturrom er ferdig behandlet – her er alle tildelingene!

10. september annonserte Kulturdepartementet at Kulturrom skulle fordele 10 millioner ekstraordinære stimuleringsmidler. 50 dager senere er potten tom og 79 søkere har fått friske midler til gode tiltak som får publikum og utøvere tilbake til landets kulturrom.

Tre viktige behov har markert seg

Både under pandemien og nå i gjenåpningsfasen har kulturaktører i hele landet sett nye behov dukke opp. I midten av september bevilget derfor Kulturdepartementet ekstra midler til Kulturrom som har gitt mulighet for at mange av disse tiltakene nå kan gjennomføres.


I søknadsbunken har tre behov markert seg:

  • Hvordan få publikum tilbake til de fysiske møteplassene
  • Hvordan beholde og rekruttere folk innen det scenetekniske feltet etter en massiv kompetanseflukt
  • Hvordan få det tekniske utstyret opp å gå igjen – etter lang nedetid

Søknadene som har fått Restartmidler har beskrevet et nytt behov på den andre siden av koronakrisen og har vist at raskt tilgjengelige midler kan begrense de negative konsekvensene i tiden fremover.

SE ALLE TILDELINGENE HER
(Velg Restart i tilskuddsområder)

Kompetanseflukt og fremtidsrettede tiltak

Etter en kompetanseflukt på ca. 20% (tall fra BFSP) i det scenetekniske feltet, er det svært positivt å se at en stor del av søknadene til Restart har nettopp kompetansehevende tiltak på agendaen. Fra de største byene i landet, til små avsidesliggende lokalsamfunn, er viljen stor for å sikre den scenetekniske kompetansen for fremtiden. Søkermassen består av alt fra kommuner til store og små scener, ungdomshus og frivillig lag og foreninger som tydelig viser at behovet for kompetente teknikere er gjeldende uansett type sted, sjanger eller driftsform. Kurs, kompetansehevende tiltak, rekrutteringstiltak og praktisk tilrettelegging er blant tiltakene Restart har muliggjort.

«Det som tydeleg står fram som akutt og kritisk behov i bransjen, er tilgongen på teknisk personell. Kompetanseflukt blant lyd- og lysteknikarar stoppar mange arrangører for å komma i gong med sine faste program igjen. Her har Restart-midlene bidratt til å ta initiativ til å både rekruttere og lære opp nye talent på feltet. Fleire av tiltaka vart satt i gong umiddelbart etter tildeling av midlar.» – Solgunn Slåtto på vegne av fordelingsutvalget

Fylkesfordeling på søknader:

6 søknader fra Agder. 10 søknader fra Innlandet. 13 søknader fra Møre og Romsdal. 12 søknader fra Nordland. 33 søknader fra Oslo. 8 søknader fra Rogaland. 15 søknader fra Troms og Finnmark. 16 søknader fra Trønderlag. 13 søknader fra Vestfold og Telemark. 29 søknader fra Vestland. 29 søknader fra Viken.

Mottakere av Restartmidler

For å gi et innblikk i hvilke tiltak Restart kulturrom muliggjør, har vi samlet et knippe sitater fra noen av aktørene som har mottatt midler her.

To musikere står på en scene og spiller

Kulturkollektivet Bodø har fått tilskudd til vedlikehold av utstyr og kompetansehevende tiltak. Foto: Kulturkollektivet Bodø

Kulturkollektivet Bodø

Kulturkollektivet Bodø har fått 200.000 kroner i tilskudd til vedlikehold av utstyr og kompetansehevende tiltak. Kulturkollektiv Bodø er en ideell stiftelse som skal arbeide for bedre vilkår for hele kulturfeltet i Bodø og med midlene fra Restart, ser fremtiden litt lysere ut for byens kulturaktører.

«For oss i Kulturkollektivet Bodø vil tilskuddet fra Restartmidlene bety enormt mye for oss og våre brukere. Gjennom midler til service på eksisterende utstyr kan vi nå ta i bruk et PA-anlegg som ellers ville blitt kasta.

Vi drifter et hus som skal være et billig og proft sted for produksjon av scenekunst. Derfor er et en uvurderlig hjelp å kunne heve den tekniske grunnkompetansen hos våre faste brukere. Med begrensede personalressurser er vi avhengige av at leietakerne våre klarer seg sjøl, får lamper til å lyse og amper til å spille. Gjennom kursing og samarbeid med fagfolk på scene -og tenikk-feltet kommer vi både til å løfte kompetansen og etablere en større forståelse for teknikkens rolle i dans og teater-produksjoner. Vi håper å se at produsenter og kunstnere anerkjenner sceneteknikk nærmest som en kunstform og skape flere prosjekter som har en tydelig plan for teknisk gjennomførelse tidlig i prosessen.» -Petter Unstad, daglig leder

Publikum som smiler og roper

Fra klubbkveld i kjelleren på Jaeger. Foto: Jaeger

Jaeger i Oslo

For å imøtekomme en voksende mangel på teknisk personell har Jaeger i Oslo fått tildelt 186.000 kroner til å sette opp en kursrekke for rekruttering av nye lysteknikere som også vil inkludert praktisk opplæring.

“For oss er det helt fantastisk at vi nå kan tilby kurs for klubblys. Dette er en egen displin som skiller seg fra konsert og teaterlys (for eksempel) og det er noe som ikke så mange lysteknikerer drev med i utgangspunktet. Å få frem nye lysteknikere for klubb nå etter koronaperioden er helt essensielt, da veldig mange har sluttet.

Tekniker på klubb er også en god inngangsport for å bli lystekniker generelt, så vi tenker dette også vil bringe frem nye lysteknikere også for andre steder. Publikum vil fort merke at det kommer et løft på lyssiden. Lys er helt essensielt for den helhetsopplevelsen det skal være å gå på klubb.” – Ola Smith Simonsen, daglig leder.

Bilde av en musiker som strekker hendene ut mot publikum

Folken i Stavanger har fått tilskudd til skillevegg, bord og stoler for fleksibel bruk av lokalet, og lys for mer bruk av scene som har vært lite brukt. Foto: Sigve Bertelsen

Folken Stavanger

Den legendariske studentscenen i Stavanger, Folken, har fått 200.000 kroner i tilskudd til skillevegg, bord og stoler for fleksibel bruk av lokalet, og lys for mer bruk av en mindre scene som har vært lite brukt.

“Restartmidlene betyr at vi som studenthus og konsertscene kan tilby et mer fleksibelt kulturhus til arrangører og publikum. Vi gleder oss til å ta fatt på en travel sesong med oppgraderingene vi har vært så heldige å få fra Kulturrom!” -Stine Oliversen, prosjektleder

Bilde av en scene med flere musikere på

Ofelas i Kirkenes har fått tilskudd til skillesystem i salen for å tilrettelegge for mer fleksibel bruk av rommet. Foto: Jorun Nørstebø

Ofelas i Kirkenes

Ofelas i Kirkenes har fått 200.000 kroner i tilskudd til skillesystem i salen for å tilrettelegge for mer fleksibel bruk av rommet.

«Vi er veldig glade for tildelingen fra Kulturrom, dette gjør at vi kan dele av lokalet og begrense følelsen av å være på et glissent arrangement. Vi ønsker å legge til rette for mindre og intime arrangementer nå i starten av gjenåpningsfasen. Dette gjør at konsertopplevelsen blir bedre for både band og publikum og forhåpentligvis en oppblomstring av kulturarrangementer i Kirkenes.» –Jorun Nørstebø, daglig leder

Bilde av Janove som spiller konsert

USF Verftet i Bergen fikk tilskudd til sceneplattinger for bedre siktlinjer for publikum i hele salen og fleksibel bruk av rommet. Foto: Truls Lerø

USF Verftet i Bergen

USF Verftet i Bergen mottok 200.000,- til sceneplattinger for bedre siktlinjer for publikum i hele salen og fleksibel bruk av rommet.

«Gjennom Covid 19 perioden har vi måttet gjennomføre arrangementer på nye måter. Vi har brukt rommene våre annerledes for at publikum skulle spres i hele lokalet, flyttet scenene, snudd lokalene og eksperimentert mer med hvordan rommene kan fungere. Disse midlene gjør at vi kan ta med oss verdifulle erfaringer fra Covid tiden og gjøre lokalene enda bedre og mer fleksible. Det føles veldig inspirerende at alt strevet de siste årene også har ført med seg gode ting.» -Hallvard Nomeland


Solgunn Slåtto på vegne av fordelingsutvalget

«Ordninga vart lyst ut 23. september med kort søknadsfrist. Me er difor imponert over søknadsmengden, som tydeleg viser at ordninga har truffe behov i bransjen. Grunna kritiske behov i bransjen har midlane, og prosessen rundt utlysing, handsaming og tildeling, fått prioritet og raskt gjennomført på under to månadar.

Søknadsmengden, totalt 184 søknadar fordelt på to søknadsfristar, og dei gjennomgåande behova på tvers av geografi og type aktør, vitnar om stor iver til å komma i gong etter lang periode med restriksjonar – og om kritiske behov for å starta på “den nye normalen”. Ut frå dei innsendte søknadar ser me tre gjennomgåande behov i bransjen: tilgong på teknisk personell, vedlikehald og utskifting av utstyr etter stillestand, og fasilitetar for å få i gong aktivitetar og optimisme i miljøet igjen.»

Les hele fordelingsutvalgets rapport her

Tidslinje – Restart kulturrom
10. september – KUD annonserte at Kulturrom mottok ekstraordinære stimuleringsmidler
4. oktober – første søknadsfrist og det kom inn 91 søknader
15. oktober – andre søknadsfrist og det kom inn 93 søknader
19. oktober – første fordelingsmøte, det ble tildelt 4.908.288,- fordelt på 39 søknader
28. oktober – andre fordelingsmøte, det ble tildelt 3.908.500,- fordelt på 40 søknader

Totalt er det tildelt 8.816.788,- fordelt på 79 saker. Den siste millionen har blitt fordelt i  «Kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter» tidligere i pandemien.

Saksbehandlingen

Søknadene ble først behandlet av administrasjonen, som sjekket at tilstrekkelig dokumentasjon var levert, og at behovet var beskrevet tydelig opp mot ordningens kriterier. Deretter leverte administrasjonen sin innstilling til et eksternt fordelingsutvalg, som prioriterte og fattet vedtak i hver enkelt sak fortløpende. Fordelingsutvalget har oppsummert prosessen i en rapport som kan leses her