Hopp til innholdet

Kulturytring Drammen: Tid for å gjenreise den kulturelle grunnmuren (oppsummering)

22. juni inviterte Kulturrom, Kulturalliansen, NOKU og Norske kulturhus til panelsamtale under Kulturytring Drammen 2021.

Kulturlivet har klamret seg fast og skal igjen ta plass i våre liv på den andre siden av koronakrisen. Men da er det viktig at det finnes lokaler for å øve og framføre, og at rommene er egna og rustet for framtidens behov. Er det nå vi endelig vil se en reell satsing på den kulturelle grunnmuren?

Freddy André Øvstegård (Stortingspolitiker SV, Familie- og kulturkomiteen), Eigunn Stav Sætre (Kultursjef Kristiansund Kommune) og Mads Hilden (leder for hovedutvalget kultur Drammen Kommune, AP) møtte opp til samtale i Bakgården på Union Scene for å snakke om utfordringene på veien til bedre forhold i den kulturelle grunnmuren.

Samtalen ble moderert av Aslak Bonde og samtaleemnene tok utgangspunkt i innspill fra Christopher Knagenhjelm (Huset I Bygda), Marianne Ween (Kulturalliansen), Karen Sofie Sørensen (Kulturrom) og Bjarne Dæhli (Norsk Musikkråd)

Arrangementet ble streamet, og kan ses her

Innledningsvis holdt Christopher Knagenhjelm, som er rådgiver for kulturbygg i Norges Ungdomslag og har ansvar for Prosjektet Huset i Bygda, et innlegg om arbeidet med å løfte frem og synliggjøre alle former for organisasjonseide kulturbygg som viktige kulturarenaer. Han påpekte også at det er store vedlikeholdsbehov i de over 5000 registrerte kulturbyggene og understrekte viktigheten av en nasjonal, regional og kommunal satsing på området.

«Frivillige gjør hver dag en enorm innsats for sine lokalsamfunn, så istedenfor å fyre opp husa, må vi sørge for at huseierne får skikkelige rammevilkår»

Marianne Ween som er daglig leder i Kulturaliansen holdt et innlegg der hun tok opp kartleggingen de har gjort av kulturarenaer i norske kommuner. Kartleggingen er foreløpig bare på pilotstadie, men skal rulles ut nasjonalt fremover.

«Rammebetingelsene må endres. Kommunene må bidra slik at organisasjonseide hus blir brukt, og lagene får bedre øvingslokaler»

Hovedkonklusjonene fra kartleggingen er som følger:
  • De fleste lagene har øving og framføring i kommunale og organisasjonseide bygg
  • 76 % av lagene øver i lokaler som ikke er egnet akustisk
  • Det er for liten kompetanse og bevissthet i lagene når det gjelder hva som gir rommene akustikk tilpasset deres aktivitet
  • Bare 22 % av lokalene som lagene øver i, er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
  • Lagene har ikke tilstrekkelig tilgang til lager
  • Det er stort behov for oppgradering av organisasjonseide bygg
  • Det er stort behov for brede kartlegginger i flere kommuner

Karen Sofie Sørensen i Kulturrom holdt et innlegg der hun pekte på at investeringsbehovet i infrastrukturen vil bli større – men at muligheten for å gjøre disse viktige investeringer for private aktører, frivilligheten og kommunene nå er mindre. Kassene er tomme.

«Vi vet ikke helt hvor stort isfjellet er under overflaten, men det vi vet er at dette isfjellet ikke smelter – behovet vokser – og det trengs en langsiktig og solid satsing for å sikre at det uansett hvor i landet man bor skal være mulig å utøve og oppleve kultur.»

Generalsekretær i Norsk Musikkråd, Bjarne Dæhli, holdt en appell om behovet for enda mer midler til den kulturelle grunnmuren og benyttet samtidig sjansen til å trekke paralleller til idretten og den skjevfordelingen han ser mellom antall aktive brukere og midlene som blir distribuert ut i samfunnet.

«Hvis mitt utgangspunkt er riktig, nemlig at fellesskapets midler bør brukes i tråd med både hva som er behovet og hvor mange som deltar i kor, korps og fotball med videre; hvorfor har vi da endt opp i en situasjon hvor den statlige toppfinansieringen av idrettsanlegg (også i år) er 28 ganger større en den statlige toppfinansieringen av kulturbygg?»

Freddy André Øvstegård er stortingspolitiker for SV og sitter i Familie- og kulturkomiteen. Freddy stilte i panelet som det nasjonale kulturpolitiske tilskuddet i samtalen og løftet frem sine synspunkter knyttet til blant annet opprustingen av eksisterende bygg som blir brukt til kulturaktivitet.

«Jeg er redd for at man er i en situasjon der man får finansiert en del nye bra og nødvendige bygninger, men at det kan bli dyrt. Og så får man ikke finansiert den nødvendige opprustningen av eksisterende lokaler.»

Eigunn Stav Sætre er til vanlig kultursjef i Kristiansund Kommune. I samtalen gir hun innsikt fra et kommunalt administrativt perspektiv og snakker om utfordringer knyttet til fordelingspolitikk, kulturbygg, skolen som kulturarena, infrastruktur og ansvarfordeling.

Vi har en scenekunstscene i Kristiansund som (på en måte) spiller fotball på en tennisbane! – Når du bruker slike metaforer er det plutselig ikke så vanskelig å skjønne hvorfor akustikk er viktig.»

Mads Hilden (AP) er leder for hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune.

«Vi skal prate om folkehelse når vi prater om kultur. Og det tror jeg er veldig viktig for å se hvordan de kostnadene får utslag i den andre enden; i livskvalitet og ikke minst i mer involvering i lokalsamfunnet folk bor i»

Noen mennesker står og snakker Sammen i et rom
Bilde av en en skjerm med teksten rom for kultur: tid for å gjenreise den kulturelle grunnmuren
fem personer på en scene i et partytelt