Kulturrom ser at vi som tilskuddsordning kan være med å påvirke i en positiv retning for et større fokus på bærekraftige løsninger gjennom både kompetanseheving og gjennom tildelig av tilskudd som sikrer gode investeringer med lang levetid.

Bærekraft i strategi- og handlingsplaner

Kulturrom skal være en pådriver og initiativtaker for bærekraftige løsninger for feltet og har et pågående arbeid der noen av tiltakene har vært:

Kulturrom gir tilskudd til langsiktige investeringer og vi ser at tilskuddsmotakerne våre ønsker å gjøre gode innkjøp som har lang levetid. Men det er en vanskelig øvelse for tilskuddsmottakere å finne ut hvilke investeringer som gir minst klimaavtrykk. Det er vanskelig å spore hvor de ulike komponentene kommer fra og det finnes ingen miljømerking av teknisk utstyr.

Utfordringer

Vi ser at det er vanskelig å få en god oversikt over klimaavtrykket til teknisk utstyr. Her er det positivt at veikartet peker på tiltaket «verdikjedeutredning av teknisk utstyr og komponenter.» Både produksjonen av teknisk utstyr, mulighet for reperasjon og gjenbruk er noe bransjen trenger mer innsyn i. 

Her ser vi at tekniske leverandører vil kunne spille en nøkkelrolle og bidra i en positiv utvikling ved å be om mer innsikt og veilede kulturfeltet til å kjøpe inn utstyr som har lavere klimaavtrykk, lengre levetid og som kan repareres.

Verdikjedeutredning

Vi ser for oss at en analyse av klimaavtrykk for teknisk utstyr innen kultur og -eventbransjen bør inneholde:

  • Undersøke hvordan vi kan finne ut mer om klimaavtrykk ved både produksjon og bruk av teknisk utstyr. Finne og konkrete tiltak med målbare effekter for hvordan senke avtrykket.
  • En framtidsanalyse: Hvordan ser framtidens kulturrom og utstyrsleverandører ut? Og hva skal til for et grønt skifte innen denne sektoren når det kommer til utstyr. Hvor mye må utstyret være i bruk for at det lønner å eie framfor leie? Hvor viktig er det med lokale leverandører? Hvordan kan fremtidens forretningsmodeller være både lønnsomme og bærekraftige for den scenetekniske bransjen? 
  • Sporbarhet innen komponenter: Hvor kommer ting fra, kan det resirkuleres/gjenbrukes/repareres? Hvordan kan bransjen og leverandører stille krav til produksjon og innsyn?
  • Utredningen bør følges opp av en pilot for sirkulærøkonomi der leverandører og scener får mulighet til å samarbeide om å finne nye løsninger for teknisk utstyr i et lengre livsløp. Hvordan kan man utvikle en mer sirkulær økonomi som sikrer arbeidsplasser for de som lever av å installere og leie ut utstyr og kompetanse.

Andre utfordringer:

  • Mange aktører kjøper nytt utstyr istedenfor å reparere det utstyret de har. Momsfritak på reperasjoner og gjenbruk vil være et viktig incentiv for å stimulerere til lengre levetid på både teknisk utstyr og øvrig forbruk.
  • Hvordan får vi kulturlivet til å etterspørre bærekraftige løsninger om de har begrensa med både midler og tid? Etter koronakrisen trengs det i enda større grad enn før noen økonomiske incentiv som gir aktører i sektoren mulighet til å prioritere både tid og penger på omstilling til grønnere drift. Koronakrisen har vist at bransjen er både omstillingsdyktig, samarbeidsvillig og nytenkende. Kulturarenaer kan fungere som piloter, små økosystem, for å teste nye løsninger som samfunnet så kan implementere.
  • Etterspørsel etter produkter og tjenester som ikke finnes? Kulturlivet er en liten sektor med små økonomiske muskler for å utvikle nye produkter og tjenester i stor skala, men i samarbeid med øvrig næringsliv er det store muligheter for at det er her ideer kan oppstå og videreutvikles.

 

Konkret tiltak: Oppladbare batterier

Batteribruk i blant annet trådløse mikrofoner en miljøsynder mange teknikere ønsker å gjøre noe med, men som ikke er praktisk gjennomførbart. Dette kan være et lite tiltak, men om det gjennomføres i stor skala kan det få en stor effekt. En studie fra 2011 viser at oppladbare batterier er 32 ganger mer miljøvennlig. 

For å følge opp veikartet med et konkret tiltak vil Kulturrom sette igang et prosjekt for oppladbare batterier med mål om å utstyre landets scener med ladestasjoner. Vi vil begynne med å sette ned en ressursgruppe som kommer med innspill og samkjører hvilke løsninger som anbefales. 

 

Videre arbeid

Kulturrom som tilskuddsordning er et virkemiddel for å kunne dra bransjen i en mer bærekraftig retning og ønsker å ta enda mer ansvar i dialog med myndigheter og kultursektoren. Vi ser fram til det videre arbeidet som følger opp det grønne veikartet som nå er lansert.

Vi håper og tror det kan bidra til enda mer samarbeidet på tvers av aktører og bransjer i kultursektoren og mange gode tiltak og løsninger!