Hopp til innholdet

Rapport: Kartlegging lys- og lydteknikere i Norge

Høsten 2019 kontaktet Kulturrom Daniel Nordgård ved Universitetet i Agder for å kartlegge norske lyd-og lysteknikere med mål om å finne ut hvordan det står til i bransjen. Undersøkelsen inkluderte spørsmål rundt alt fra inntekt til trivsel og eventuelle ønsker om videreutdanning. Underveis i arbeidet, inntraff Covid-19 pandemien og det ble fort aktuelt å inkludere spørsmål knyttet til hvordan nedstengningen av samfunnet har påvirket disse feltene.

Interessante funn:

96% av respondentene er helt eller delvis enig i at de trives i jobben

37% av respondentene vurdere å bytte yrke

44% av disse er de med høyest kompetanse (Regnet som over 15 års erfaring)

Over 90% tror helt eller delvis at Covid-19 vil føre til store endringer i bransjen

Ca 50% av respondentene vurderer å videreutdanne seg

Datagrunnlag: Første undersøkelse ble besvart av 287 respondenter. Runde to ble besvart av 362 respondenter.

37% potensiell bransjeflukt

Det ble bestemt å sette i gang undersøkelsen våren 2020, i to omganger. Den første runden med undersøkelser ble gjort i mai/juni, hvor fokus var både på å gi et bilde av sektoren før pandemien, så vel som å innhente informasjon om dagens situasjon. Deretter ble det gjort en oppfølgende undersøkelse i september 2020 for å spore potensielle endringer. Dette gjaldt primært respondentenes tanker om fremtiden og forventninger om videre arbeid i sektoren.

22% av de spurte i mai svarer at de er helt eller delvis enige i at Covid-19 mest sannsynlig vil føre til at de slutter som lyd/lystekniker. I september-undersøkelsen hadde denne andelen økt til hele 37%.

Usikker fremtid

Respondentene ble spurt om hvorvidt de tror at Covid-19 vil føre til store endringer i bransjen de er tilknyttet. Hele 76% av de spurte er helt enige i påstanden, mens 20% er delvis enige. Og når tre prosent sier hverken eller, betyr det at nær ingen (1%) tror at denne krisen ikke vil føre til store endringer i bransjen. I september-undersøkelsen tok vi også med påstanden –Når koronakrisen er over, vil bransjen returnere til det den var før krisen. Her er 57 % uenige i påstanden, mens kun 4% er helt enig. Det er med andre ord et fåtall av respondentene som tror at ting vil bli som før.

Høy kompetanse kan forsvinne

Dersom vi trekker ut den delen av respondentene som svarer at de er helt eller delvis enig at Covid-19 krisen vil fører til at de slutter i jobben, ser vi at hele 44% av disse er i kategorien hvor man har jobbet lengst (15 år og lengre). Det vil si, de som svarer at det er sannsynlig at de slutter, representerer ikke nødvendig vis de som nylig har kommet inn i bransjen og som kanskje har lyd-og lys-teknikk som en midlertidig jobb og/eller i kombinasjon med noe annet. Nesten halvparten er respondenter med høyest kompetanse. Dette indikerer også at Covid-19 kan føre til tap av visse kompetanser som det har tatt tid å bygge opp.

Rapporten vil danne grunnlag for videre kartlegging av bransjen. Vi har mottatt flere innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet og vil ha en god dialog med aktører i bransjen om kompetansebehov og etablering av nye utdanningsløp.

Relevante saker fra media:

https://www.ballade.no/bransjen/rekrutteringa-stopper-opp-i-konsertbransjen-mange-vil-slutte/

https://kulturplot.no/kulturbransjen/2020/frykter-kompetanseflukt-i-flere-ar-fremover